JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mäkimiehen harjoitusohjelma pitää sisällään koko joukon erilaisia taitoharjoituksia. Tässä haistellaan ilimoja tuulitunnelissa 130 km/h nopeudessa.

Mäkimiehen harjoitusohjelma pitää sisällään koko joukon erilaisia taitoharjoituksia. Tässä haistellaan ilimoja tuulitunnelissa 130 km/h nopeudessa.

13.10.2020 8.09
Urheilu

On aika hypätä podiumille

KI­TEE

Jou­ko Väis­tö

Mä­ki­hyp­pää­jä Ant­ti Aal­lol­la on vas­taus val­mii­na, kun hä­nel­tä ky­syy al­ka­van kil­pai­lu­kau­den ta­voi­tet­ta.

– Po­diu­mil­le oli­si tar­koi­tus pääs­tä, hän vas­taa em­pi­mät­tä.

TÄ­HÄN MEN­NES­SÄ Ant­ti on yl­tä­nyt kah­des­sa maa­il­man­cu­pin osa­kil­pai­lus­sa kuu­den­nek­si; en­sim­mäi­sen ker­ran Ve­nä­jäl­lä Niz­ni Ta­gi­lis­sa jou­lu­kuus­sa 2018 ja toi­sen ker­ran Kul­min len­to­mä­es­sä Itä­val­las­sa vii­me hel­mi­kuus­sa.

Kym­me­nen sak­kiin hän leis­kaut­ti en­sim­mäi­sen ker­ran Puo­lan Wis­las­sa mar­ras­kuus­sa kak­si vuot­ta sit­ten. Wis­la on An­til­le his­to­ri­al­li­nen paik­ka myös si­kä­li, et­tä hän hyp­pä­si siel­lä en­sim­mäi­set maa­il­man­cu­pin pis­teen­sä mar­ras­kuus­sa 2017.

MAA­IL­MAN­CU­PIN ko­ko­nais­pis­teis­sä Ant­ti oli tois­sa kau­del­la 25. Vii­me tal­ve­na si­joi­tus pu­to­si seit­se­män py­kä­län ver­ran jal­ka­vam­man ta­kia. Al­ka­val­la kau­del­la hän ha­lu­aa täl­lä­kin sa­ral­la pis­tää pa­rem­mak­si ja hi­vut­tau­tua koh­ti kär­keä.

An­tin ta­voit­teet ovat lin­jas­sa maa­jouk­ku­een pää­val­men­ta­jak­si pes­ta­tun Jan­ne Vää­täi­sen ta­voit­tei­den kans­sa. Ja­pa­ni­lais­hyp­pää­jien val­men­ta­ja­na vii­mei­set kym­me­net vuot­ta toi­mi­nut ja nou­se­van au­rin­gon maas­sa ko­vas­ti me­ri­toi­tu­nut Vää­täi­nen odot­taa suo­ma­lais­hyp­pää­jien nou­se­van en­tis­tä use­am­min kym­me­nen sak­kiin.

PÄÄ­VAL­MEN­TA­JAN vaih­tu­mi­nen ei ole An­tin te­ke­mi­siin juu­ri­kaan vai­kut­ta­nut. Hä­nen hen­ki­lö­koh­tai­se­na val­men­ta­ja­naan jat­kaa vii­mei­set kak­si vuot­ta maa­jouk­ku­een val­men­nuk­ses­ta pää­vas­tuun kan­ta­nut Lau­ri Ha­ko­la.

– Jan­ne on pai­not­ta­nut lä­hin­nä la­ji­tek­niik­kaan liit­ty­viä seik­ko­ja. Omal­la koh­dal­la­ni iso­ja muu­tok­sia har­joit­te­luun ei ole teh­ty. Nii­hin ei ole ol­lut tar­vet­ta. Ei ole ol­lut mi­tään syy­tä läh­teä vaih­ta­maan hy­väk­si ha­vait­tu­ja me­ne­tel­miä, Ant­ti tie­tää.

An­tin us­koa omiin mah­dol­li­suuk­siin on omi­aan li­sää­mään hy­vin su­ju­nut ke­sä­har­joit­te­lu. Hyp­py on ol­lut hy­väs­sä kuo­sis­sa koko ajan, ei­kä not­kah­duk­sia ole ta­pah­tu­nut.

HAR­JOI­TUS­HYP­PY­JÄ on ta­ka­na ne­li­sen sa­taa ja sa­ta­kun­ta on vie­lä edes­sä en­nen kil­pai­lu­kau­den al­kua. Maa­jouk­kue on har­joi­tel­lut lä­hin­nä ko­ti­maas­sa Pui­jol­la, Lah­des­sa ja Kuu­sa­mos­sa, min­kä li­säk­si ker­taal­leen on käy­ty hyp­pää­mäs­sä Oberst­dor­fis­sa Sak­sas­sa.

Kil­pai­lu­puo­lel­la kan­sain­vä­li­nen kesä-GB jäi suo­ma­lais­hyp­pää­jil­tä ko­ko­naan vä­liin, kun meno Puo­lan Wis­laan es­tet­tiin ko­ro­nan ta­kia.

MÄ­KI­MIE­HEN har­joi­tu­soh­jel­ma pi­tää hyp­pää­mi­sen li­säk­si si­säl­lään fy­siik­ka- ja tai­tot­ree­ne­jä. Hy­väs­tä tai­tot­ree­nin esi­mer­kis­tä käy tuu­li­tun­ne­lis­sa hyp­pää­mi­nen.

Tun­ne­lis­sa pää­see ais­ti­maan lä­hes ai­toa len­to­mä­en tun­nel­maa. On var­mas­ti us­ko­ma­ton fii­lis, kun 130 km/h (yli 35 m/s) no­peu­des­sa pa­rin mi­nuu­tin ajan hais­te­lee il­ma­vir­tauk­sia ja sel­kä kaa­rel­la ha­kee op­ti­maa­lis­ta len­to­a­sen­toa. Saat­tai­si mat­ti­mei­kä­läi­sel­lä tul­la äi­tiä ikä­vä jo en­sim­mäi­sen se­kun­nin ai­ka­na, jos yli­pään­sä il­man pää­si­si.

KO­VAS­TA tree­nis­tä huo­li­mat­ta Ant­ti pal­jas­taa hie­man ”li­ho­neen­sa” ke­säl­lä. Nyt ki­lo­ja 184 cm:n var­res­sa on 68. Sii­nä on kol­me ki­loa lii­kaa. Huo­leen ei ole kui­ten­kaan ai­het­ta. Kil­pai­lu­kau­den al­kuun men­nes­sä ext­ra­ki­lot on saa­tu pois ja ras­vap­ro­sent­ti on va­jaan vii­den tie­tä­mis­sä.

MAA­IL­MAN­CU­PIN en­sim­mäi­nen kil­pai­lu hy­pä­tään mar­ras­kuun kol­man­te­na vii­kon­lop­pu­na Wis­las­sa. Heti seu­raa­va­na vii­kon­lop­pu­na kaik­ki maa­il­man par­haat mä­ki­mie­het näh­dään Kuu­sa­mos­sa, to­sin vain te­le­vi­si­on vä­li­tyk­sel­lä. Näil­lä nä­ky­min kaik­ki al­ka­van tal­ven kil­pai­lut jou­du­taan ko­ro­nan ta­kia hyp­pää­mään tyh­jien kat­so­moi­den edes­sä.

Maa­il­man­cu­pin kil­pai­lu­jen lo­mas­sa käy­dään myös vii­me ke­vää­nä pi­tä­mät­tä jää­nyt len­to­mä­en MM-kisa. Se hy­pä­tään jou­lu­kuus­sa Pla­ni­cas­sa Slo­ve­ni­as­sa.

AL­KA­VAAN kil­pai­lu­kau­teen Ant­ti läh­tee luot­ta­vai­sin mie­lin myös si­kä­li, et­tä ta­lou­sa­si­at ovat hy­väl­lä to­lal­la. Iso kii­tos täs­tä kuu­luu kou­vo­la­lai­sel­le Jus­si Jän­til­le, joka on ot­ta­nut asi­ak­seen edis­tää An­tin hyp­py­u­raa ja pi­tä­nyt huo­len sii­tä, et­tä ta­lou­del­li­set edel­ly­tyk­set am­mat­ti­mai­sel­le ur­hei­le­mi­sel­le ovat kun­nos­sa.

Kii­tok­set Ant­ti lä­het­tää myös Ki­teen kau­pun­gil­le ja kai­kil­le niil­le yri­tyk­sil­le, jot­ka ovat ha­lun­neet pi­tää lo­gon­sa kil­pai­lu­a­sus­sa vai­keis­ta ta­lou­del­li­sis­ta ajois­ta huo­li­mat­ta.

Lisää aiheesta

Kysely