JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Feminetti-kuoro harjoitteli viime sunnuntaina tulevan sunnuntain konserttia varten.

Feminetti-kuoro harjoitteli viime sunnuntaina tulevan sunnuntain konserttia varten.

21.10.2020 8.16
Kulttuuri

Ohjelmistoa 20 vuoden ajalta

KI­TEE

Riit­ta Ha­ku­li­nen

Kes­ki-Kar­ja­lan mu­siik­ki­o­pis­ton nais­kuo­ro Fe­mi­net­ti to­teut­taa 20-vuo­tis­juh­la­kon­ser­tin tu­le­va­na sun­nun­tai­na Ra­vin­to­la Ki­pa­kas­sa.

– Oh­jel­mis­tos­sa on lau­lu­ja koko toi­min­tam­me ajal­ta. Jo­kai­nen kuo­ro­lai­nen sai esit­tää toi­veen kap­pa­leis­ta ja yh­des­sä olem­me koos­ta­neet oh­jel­maa, ker­too kuo­ron­joh­ta­ja Tii­na Pel­to­nen.

– Nai­set ha­lu­si­vat mu­kaan kap­pa­leen, jon­ka toin ai­van en­sim­mäi­sek­si uu­den kuo­ron har­joi­tet­ta­vak­si. Se on Pil­vi ja kuk­ka­nen.

Sun­nun­tain kon­ser­tis­sa kuul­laan myös Met­ro­tyt­tö­jen tu­tuk­si te­ke­mät Si­ni­nen het­ki sekä Koi­vu ja sy­dän. Li­säk­si oh­jel­mis­tos­sa on kan­san­lau­lu­poh­jai­sia pe­rin­tei­siä kuo­ro­lau­lu­ja, ku­ten Koi­vis­ton pols­ka ja Suu­ta­rin emän­nän keh­to­lau­lu.

TII­NA Pel­to­nen on toi­mi­nut Fe­mi­net­ti-kuo­ron joh­ta­ja­na koko sen 20-vuo­ti­sen tai­pa­leen ajan - vä­liin on mah­tu­nut äi­tiys- ja vuo­rot­te­lu­va­pai­ta.

– Teu­vo Ti­kan Kes­ki-Kar­ja­lan ka­ma­ri­kuo­ro oli lo­pet­ta­nut toi­mi­nan­sa ja mu­siik­ki­o­pis­ton sil­loi­nen reh­to­ri Sirk­ka-Lii­sa Röp­pä­nen pyy­si mi­nua aloit­ta­maan nais­kuo­ro­toi­min­nan.

– Sain siis oh­jauk­see­ni lau­man lau­la­via nai­sia. Osa oli en­ti­siä ka­ma­ri­kuo­ro­lai­sia ja osa ai­van uu­sia ih­mi­siä.

Sa­moi­hin ai­koi­hin Fe­mi­ne­tin kans­sa pe­rus­tet­tiin myös mu­siik­ki­o­pis­ton se­ka­kuo­ro Cho­rus Vi­tae, joka tun­ne­taan ny­kyi­sin So­ne­ti­ci­na.

– Meil­lä ei ole ol­lut mi­tään ra­jo­ja oh­jel­mis­ton suh­teen, vaan olem­me lau­la­neet kuo­ro­kap­pa­lei­ta lai­das­ta lai­taan alus­ta as­ti. On ol­lut pe­rin­teis­tä kuo­ro­mu­siik­kia, hen­gel­lis­tä, viih­teel­li­sem­pää ja jopa oop­pe­raa.

– Mie­leen on kyl­lä jää­nyt pa­rin vuo­den ta­kaa Gab­riel, tule ta­kai­sin -oop­pe­ra, jos­sa olim­me mu­ka­na nais­kuo­ro-osuuk­sis­sa. Pa­ris­sa kuu­kau­des­sa hi­oim­me haas­ta­van oh­jel­man kun­toon, Pel­to­nen muis­te­lee.

KUO­ROS­SA on ol­lut enim­mil­lään yli 20 lau­la­jaa, mut­ta yleen­sä lau­la­jien mää­rä on ol­lut vä­hän yli kym­me­nen.

– Mo­nes­ti lau­lam­me kol­mi­ää­ni­ses­ti, mut­ta on ol­lut myös ne­li­ää­ni­siä ja jopa vii­si­ää­ni­siä kap­pa­lei­ta. Ai­ka hy­vin jo­kai­seen ää­neen on ai­na saa­tu nai­sia.

Kuo­ro­lau­lu ei edel­ly­tä Pel­to­sen mu­kaan nuot­tien­lu­ku­tai­toa. Lau­lu­ko­kei­ta­kaan ei jär­jes­te­tä, vaan uu­si kuo­ro­lai­nen an­taa lau­lu­näyt­teen ja sen mu­kaan Pel­to­nen oh­jaa oi­ke­aa ää­ni­a­laan.

– Stem­ma­lau­lut ope­tel­laan ai­na erik­seen ja yh­teis­lau­lus­sa kyl­lä oh­jaan, jos joku ei pysy oi­ke­as­sa ää­ni­a­las­sa. Jon­kin ver­ran har­joi­tus­ten lo­mas­sa käyn myös tar­peel­lis­ta te­o­ri­aa läpi.

Pel­to­nen ker­too it­se lau­la­neen­sa koko ikän­sä kuo­rois­sa. Hä­nen mu­siik­ki­o­pin­toi­hin­sa kuu­luu myös kuo­ron­joh­ta­mi­sen tut­kin­to.

– Kun päi­vät ope­tan lap­sil­le ja nuo­ril­le mu­sii­kin hah­mot­ta­mis­ta, niin tun­tuu hy­väl­tä vas­ta­pai­nol­ta oh­ja­ta myös ai­kui­sia. Kool­la on kar­ja­lai­sia nai­sia, jo­ten pu­het­ta riit­tää ja so­si­aa­li­sia suh­tei­ta tu­lee hoi­det­tua sa­mal­la.

SATU Ha­vu­kai­nen on lau­la­nut Fe­mi­ne­tis­sä kuo­ron al­ku­a­jois­ta läh­tien, mut­ta pi­tä­nyt vä­lil­lä tau­koa äi­tiys­lo­mien ai­ka­na.

– Täs­sä saa aja­tuk­set te­hok­kaas­ti pois työs­tä ar­jes­ta. Lau­la­es­sa on pak­ko kes­kit­tyä. Tyk­kään lau­laa po­ru­kas­sa ja toi­sis­ta saa täs­sä voi­maa ja tu­kea.

– Kyl­lä­hän se hy­väl­tä tun­tuu, kun voi näyt­tää omaa osaa­mis­ta ja on hie­noa, jos voi kos­ket­taa toi­sia ih­mi­siä mu­sii­kil­la.

Pirt­ta Ho­lo­pai­nen aloit­ti Fe­mi­ne­tis­sä vii­me vuon­na Ki­teel­le muu­ton myö­tä. Kuo­ro­taus­taa hä­nel­lä on pa­ris­ta kuo­ros­ta pää­kau­pun­ki­seu­dul­ta.

– Tu­lin ys­tä­vä­ni Ma­rin myö­tä kuo­roon ja tääl­lä on ki­vas­ti tu­tus­tu­nut myös uu­siin ih­mi­siin. Po­ru­kas­sa lau­la­mi­nen on vaan niin mu­ka­vaa ja yh­des­sä lau­la­mi­nen kuu­los­ta hie­nol­ta.

Lisää aiheesta

Kysely