JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
”Äitee” Siiri Rantasen tarina -kirja julkaistiin eilen.

”Äitee” Siiri Rantasen tarina -kirja julkaistiin eilen.

14.10.2020 10.35
Urheilu

Siiri Rantasesta julkaistiin muistelmakirja

Riit­ta Ha­ku­li­nen

Hiih­tä­jä­le­gen­da Sii­ri ”Äi­tee” Ran­ta­ses­ta jul­kais­tiin ei­len elä­mä­ker­ta­kir­ja. Kir­jan ovat toi­mit­ta­neet ur­hei­lu­toi­mit­ta­ja Jari Port­ti­la ja hiih­tour­hei­lun asi­an­tun­ti­ja Os­mo Kärk­käi­nen.

Toh­ma­jär­ven Kau­ri­las­sa vuon­na 1924 syn­ty­nyt Sii­ri Ran­ta­nen on kaut­ta ai­kain mer­kit­tä­vim­piä suo­ma­lai­sia nai­sur­hei­li­joi­ta. Hä­net on va­lit­tu nel­jä ker­taa Vuo­den nai­sur­hei­li­jak­si ja uran jäl­keen Suo­men ur­hei­lun Hall of Fa­meen. Hän on suo­ma­lai­sen nai­sur­hei­lun suu­ria ura­nuur­ta­jia.

Kir­jan ta­ri­na ker­too, et­tä Ran­ta­nen sai en­sim­mäi­set suk­sen­sa enol­taan, joka oli veis­tä­nyt ne kah­des­ta koi­vu­ha­los­ta. Sau­voik­si tai­tet­tiin nä­reet met­säs­tä. Sii­tä al­koi suo­ma­lai­sen nai­sur­hei­lun su­per­täh­den tie koh­ti ar­vo­ki­sa­me­nes­tys­tä la­jis­sa, joka ot­ti nais­ten sar­jas­sa vas­ta en­sim­mäi­siä as­ke­li­aan.

SII­RIN tie hiih­to­maa­il­man hui­pul­le oli var­sin eri­koi­nen. Hän oli jo kah­den poi­ka lap­sen äi­ti osal­lis­tu­es­saan en­sim­mäi­siin olym­pi­a­lai­siin vuon­na 1952 ja hän voit­ti äi­ti­nä kaik­ki kah­dek­san ar­vo­ki­sa­mi­ta­li­aan, mikä oli tuo­hon ai­kaan ta­va­ton­ta.

Sii­ri Ran­ta­nen mur­si ak­tii­vi­ai­koi­naan mon­ta la­si­kat­toa kan­na­no­toil­laan nai­sur­hei­lun puo­les­ta. Hän­tä voi­daan syys­tä­kin pi­tää tasa-ar­voi­suu­den esi­tais­te­li­ja­na.

Sii­ri sai myös vas­taa­not­taa mon­ta kol­hua puo­lus­ta­es­saan nais­ten ase­maa ur­hei­lus­sa. On­pa hä­nen kil­pai­lu­kiel­ton­sa­kin uran lop­pu­vai­hees­sa näh­ty yh­te­nä sel­lai­se­na. Kir­ja on myös huo­mi­o­no­soi­tus Sii­rin ar­vok­kaal­le työl­le nai­sur­hei­lun ase­man vah­vis­ta­mi­ses­sa Suo­mes­sa ja maa­il­mal­la.

RAN­TA­NEN edus­ti Suo­mea kol­mis­sa eri olym­pi­a­lai­sis­sa. Jo Os­lon olym­pi­a­lai­sis­sa 1952, jol­loin maas­to­hiih­to otet­tiin en­sim­mäi­sen ker­ran olym­pi­a­lais­ten oh­jel­maan nais­ten osal­ta. Hän ot­ti en­sim­mäi­sis­sä ar­vo­ki­sois­saan prons­sia. Cor­ti­nan olym­pi­a­lai­sis­sa hän joh­dat­ti hur­jal­la lop­pu­ve­dol­laan suo­ma­lais­nai­set vies­tin olym­pi­a­kul­taan.

Ran­ta­nen tun­net­tiin jo ak­tii­vi­ai­koi­naan suo­ra­pu­hei­se­na nai­se­na, joka ei her­ro­ja ku­mar­rel­lut. Cor­ti­nan olym­pi­a­lai­sis­sa 1956 ja Squaw Val­leyn olym­pi­a­lai­sis­sa 1960 hän pal­jas­ti jouk­ku­een­joh­don yri­tyk­sen myy­dä nais­ten va­ra­suk­set hank­ki­ak­seen ra­haa it­sel­leen.

”Äi­tee” muis­te­lee kir­jas­sa myös kil­pa­ka­ve­rei­taan, Veik­ko Ha­ku­lis­ta, Ee­ro Män­ty­ran­taa ja Syl­vi Sai­moa. Hän pu­huu muis­tel­mis­saan avoi­mes­ti ai­kan­sa eri­koi­sis­ta har­joi­tuk­sis­ta, he­vos­kyy­dil­lä teh­dyis­tä kil­pai­lu­mat­kois­ta ja 50- ja 60-lu­vun am­mat­ti­mai­suu­des­ta.

Lisää aiheesta

Kysely