JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Tuula Rannan esikoisdekkari julkistetaan perjantaina Kiteen Kirja-Infossa.

Tuula Rannan esikoisdekkari julkistetaan perjantaina Kiteen Kirja-Infossa.

7.10.2020 13.07
Kulttuuri

Esikoiskirjailija Tuula Ranta:
Kirjoittaminen on aina kuulunut elämääni

KI­TEE

Riit­ta Ha­ku­li­nen

”Se on mei­dän Sal­lan eng­lan­ni­no­pet­ta­ja, to­te­si On­ni Me­lan­der ja nyki opet­ta­jaa hi­has­ta.”

– Tä­män lau­se on al­ku­ku­va, jos­ta To­tuus on vaih­tu­va mai­se­ma -kir­jan ta­pah­tu­mat al­koi­vat vä­hi­tel­len ke­hit­tyä. Lau­se kul­ki pit­kään mie­les­sä­ni, Ran­ta ker­too.

Ran­nan esi­kois­kir­ja on ri­kos­ro­maa­ni, joka si­joit­tuu län­si­suo­ma­lai­seen pik­ku­kau­pun­kiin.

Op­pi­las­ryh­mä löy­tää luon­to­ret­kel­lään ylä­kou­lun opet­ta­jan sur­mat­tu­na, ja pa­rin päi­vä­nä ku­lut­tua ruu­mis­ta il­mes­tyy rivo kuva kou­lun il­moi­tus­tau­lul­le. Kou­lu­yh­tei­sön ja pik­ku­kau­pun­gin ih­mis­ten vä­li­set suh­teet kie­tou­tu­vat tii­viil­lä pu­nok­sel­la ri­kos­ta­ri­nan juo­neen.

TUU­LA RAN­TA oli pit­kä­ai­kai­nen Ki­teen lu­ki­on äi­din­kie­le­no­pet­ta­ja. Hän jäi eläk­keel­le työs­tään vuon­na 2011. Vaik­ka hän­tä ti­tu­lee­ra­taan nyt esi­kois­kir­jai­li­jak­si, hä­nen teks­te­jään on jul­kais­tu jo vuo­si­kym­me­niä, to­sin sa­la­ni­mel­lä.

– Kir­joit­ta­mi­nen on ol­lut mi­nul­le ai­na olen­nai­nen osa elä­mää­ni. 14-vuo­ti­aa­na kir­joi­tin päi­vä­kir­jaa­ni, et­tä har­ras­tan myös ro­maa­nien kir­joit­ta­mis­ta, Ran­ta ker­too.

Opet­ta­ja­har­joit­te­lus­sa 70-lu­vul­la näy­te­tun­tia val­mis­tel­les­saan Ran­ta jou­tui tu­tus­tu­maan Kol­mi­o­kir­jan viih­de­lu­ke­mis­toi­hin, ja nii­den in­nos­ta­ma­na hän päät­ti lä­het­tää no­vel­lin Re­gi­na-leh­teen.

– Ih­meek­se­ni siel­tä tuli 300 mark­kaa pos­ti­o­soi­tuk­se­na ja jut­tu jul­kais­tiin. Sii­tä al­koi viih­de­no­vel­lien ja -ro­maa­nien kir­joit­ta­mi­nen.

Ran­ta kir­joit­ti kah­del­la eri sa­la­ni­mel­lä Kul­ta­sar­jaan, Lää­kä­ri­sar­jaan, Ti­mant­tiin sekä Ri­kos ja rak­kaus -sar­jaan, use­am­man kym­men­tä pit­kää pok­ka­ri­teks­tiä.

– Ju­tut al­koi­vat kui­ten­kin lo­pul­ta tun­tua kaa­va­mai­sil­ta. Ru­pe­sin mie­les­sä­ni ka­pi­noi­maan täs­mä­kir­joit­ta­mis­ta vas­taan ja ha­lu­sin kir­joit­ta­ja­na ko­kea va­paut­ta. En enää ha­lun­nut kir­joit­taa niin kuin mi­nun odo­tet­tiin kir­joit­ta­van. Viih­de­lu­ke­mis­toil­le­han on omi­nais­ta kaa­va­mai­suus.

KA­PI­NOIN­TIA Ran­ta ko­kee myös gen­re­a­jat­te­lua koh­taan. Hän ei ha­lun­nut ol­la luo­mas­sa mi­tään pe­rin­teis­tä dek­ka­ria, vaan kir­joit­taa myös mo­ni­muo­toi­sis­ta ih­mis­suh­de­ver­kos­tois­ta.

– Mi­nua kiin­nos­ta­vat ih­mis­ten mie­li ja hei­dän te­ko­jen­sa vai­kut­ti­met. Jo­kai­nen ri­kol­li­nen­kin on jon­kun lap­si, Ran­ta muo­toi­lee.

Ran­ta on väi­tel­lyt vuon­na 2008 lu­ki­o­lais­ten kir­joit­ta­misp­ro­ses­seis­ta. Hän on ol­lut te­ke­mäs­sä myös äi­din­kie­len op­pi­kir­jo­ja.

Kir­joit­ta­mi­sen opet­ta­mi­nen ja oh­jaa­mi­nen on ol­lut hä­nel­le ai­na tär­ke­ää. Kes­ki-Kar­ja­lan kan­sa­lai­so­pis­tos­sa hän ve­tää seit­se­mät­tä vuot­ta elä­män­ker­ta­kir­joit­ta­mi­sen kurs­sia.

– Kir­joit­ta­maan op­pii kir­joit­ta­mal­la ja lu­ke­mal­la. Sen voi tii­vis­te­tys­ti sa­noa näin. Luen it­se pal­jon hy­vin eri­lais­ta kir­jal­li­suut­ta.

– Kir­joit­ta­mi­nen niin kuin mikä muu tai­to ta­han­sa vaa­tii tie­tois­ta har­joit­te­lua. It­sel­lä­ni kir­joit­ta­mi­nen on tul­lut koko ajan tie­toi­sem­mak­si.

– Kir­joi­tan usein en­sin kä­sin pa­pe­ril­le ai­na­kin ide­oin­ti­vai­hees­sa. Sil­loin säi­lyy hy­vin yh­teys pään ja kä­den vä­lil­lä.

– Mis­tä ide­at ja ai­heet tu­le­vat, Ran­ta poh­tii ää­neen ja vas­taa it­se: Mis­tä ta­han­sa. Kaik­ki­al­ta.

Ran­ta ker­too, et­tä jo­kin ar­jes­sa teh­ty ha­vain­to, vaik­ka kah­vi­las­sa näh­ty ti­lan­ne, al­kaa elää ta­ri­na­na pääs­sä ja sy­sää mie­li­ku­vi­tuk­sen liik­keel­le.

VII­MEI­SEN kuu­den vuo­den ai­ka­na Tuu­la Ran­ta on osal­lis­tu­nut usei­ta ker­to­ja luo­van kir­joit­ta­mi­sen opet­ta­jan Tai­ja Tuo­mi­sen kir­joit­ta­mis­kurs­seil­le. Kurs­se­ja on ol­lut eri puo­lil­la Suo­mea ja myös Krei­kas­sa.

– Vuon­na 2015 Tai­val­kos­kel­la Pää­ta­lo-ins­ti­tuu­tin jär­jes­tä­mäs­sä kir­joit­ta­ja­kou­lus­sa eng­lan­nin opet­ta­jan kuo­le­maan liit­ty­vä ri­kos­ta­ri­na al­koi saa­da muo­ton­sa. Sain kä­si­kir­joi­tuk­sen val­miik­si ja tar­jo­sin sitä muu­ta­mal­le isol­le kus­tan­ta­jal­le. Mis­tään ei kui­ten­kaan sil­loin tär­pän­nyt.

Teks­ti jat­koi elä­mään­sä ja kir­joit­tau­tui use­aan ot­tee­seen uu­teen muo­toon Ran­nan kä­sis­sä. Uu­sit­tu ver­sio läh­ti vuo­den 2019 ke­vääl­lä WSOY:n ja Pris­man suu­reen viih­de­ro­maa­ni­kil­pai­luun.

Voit­toa ei tul­lut, mut­ta Ran­ta päät­ti lä­het­tää uu­den ver­si­on jäl­leen kus­tan­ta­jil­le. Elo­kuus­sa 2019 Myl­ly­lah­ti oli hä­neen yh­tey­des­sä. Kus­tan­nus­pääl­lik­kö Nii­na Wit­hin soit­to tar­koit­ti vuo­si­kym­me­nien unel­man to­teu­tu­mis­ta.

RO­MAA­NIN opet­ta­ja­gal­le­ri­as­ta ei ole Ran­nan mu­kaan löy­det­tä­vis­sä esi­ku­via Ki­teen kou­lu­maa­il­mas­ta.

– Ta­pah­tu­ma­paik­ka­na on ku­vit­teel­li­nen Laak­sa­lan ran­nik­ko­kau­pun­ki. Kyl­lä­hän se ai­ka lail­la on yk­si yh­teen Kok­ko­lan kans­sa. Olin siel­lä opet­ta­ja­nu­ra­ni kol­me en­sim­mäis­tä vuot­ta.

– Hen­ki­lö­hah­mot ovat ra­ken­tu­neet mo­nes­ta pa­la­ses­ta, hä­mä­ris­tä Kok­ko­lan ai­kai­sis­ta muis­ti­ku­vis­ta ja mie­li­ku­vi­tuk­ses­ta.

Kir­jan yk­si her­kul­li­sim­mis­ta hah­mois­ta on eläk­keel­le jää­nyt kri­mi­naa­lip­sy­ko­lo­gi Ai­ra Kar­hu, joka rat­koo ri­kos­ta yh­des­sä po­lii­sin kans­sa. Kar­hun ja ri­kos­ko­mi­sa­rio Ta­pa­ni Mik­ko­sen vä­lil­le syn­tyy myös hen­ki­lö­koh­tai­sem­pi la­taus.

Saa­ko Ai­ra Kar­hu uu­sia ta­pauk­sia tut­kit­ta­vak­seen, sel­vi­ää tu­le­vi­na vuo­si­na.

Tuu­la Ran­nan kir­jan jul­kis­ta­mis­ti­lai­suus on tu­le­va­na per­jan­tai­na il­ta­päi­väl­lä Ki­teen Kir­ja-In­fos­sa. Pai­kal­la on Ran­nan li­säk­si kir­jan kan­nen teh­nyt ki­tee­läi­nen Sini Tö­rö­nen.

Lisää aiheesta

Kysely