JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Puhoshallin tyhjiin tiloihin on piirustukset valmiina sijoittuvia yrityksiä varten, Kiteen elinkainopäällikkö Mikko Heickell esittelee.

Puhoshallin tyhjiin tiloihin on piirustukset valmiina sijoittuvia yrityksiä varten, Kiteen elinkainopäällikkö Mikko Heickell esittelee.

15.10.2020 7.59
Talous

Puhoshalli täyteen mahdollisesti jo ensi vuonna

KI­TEE

Kari Sark­ki­nen

Le­pi­kon liit­ty­män val­mis­tu­es­sa ja maan­tie­lii­ken­teen Pu­hok­sen rah­ti­lii­ken­teen olo­suh­teet saa­vat huo­mat­ta­van pa­ran­nuk­sen. Sy­vä­sa­ta­ma on ja py­syy vaik­ka sen käyt­tö on sa­han lo­pet­ta­mi­sen jäl­keen hil­jen­ty­nyt. Myös rau­ta­tie­yh­tey­det toi­mi­vat, Pu­hok­sen rai­det­ta kor­jat­tiin äs­ket­täin.

Pu­hok­ses­sa on kaik­ki­aan noin 20 heh­taa­ria kaa­voi­tet­tua te­ol­li­suu­den tont­ti­maa­ta ja noin 30 000 ker­ros­ne­li­ö­met­riä - 3 heh­taa­ria - va­paa­ta te­ol­li­suus­ti­laa.

Tar­jot­ta­vaa siis on. Pit­kä­jän­tei­sel­lä, vuo­si­a­kin kes­tä­väl­lä työl­lä Pu­hok­sen­kin tyh­jiin ti­loi­hin ol­laan saa­mas­sa uut­ta ai­kai­sem­paan ver­rat­tu­na eri­lais­ta toi­min­taa. Eri­tyi­ses­ti Ki­teen kau­pun­gin omis­ta­ma Pu­hos­hal­li näyt­tää nou­se­van te­ol­li­suu­sa­lu­een va­lo­pil­kuk­si elin­tar­vi­ke­te­ol­li­suu­den nos­ta­ma­na.

Hi­taas­ti, mut­ta var­mas­ti kau­pun­gin vuok­ra­tuo­tot ovat hal­lis­ta jo saa­neet sel­ke­än kas­vu­suun­nan. Täl­lä het­kel­lä Pu­hos­hal­lis­sa toi­mii puo­len­kym­men­tä yri­tys­tä ja lu­paa­via neu­vot­te­lu­ja uu­sien tu­lok­kai­den kans­sa on me­nos­sa.

KI­TEEN KAU­PUN­GIN elin­kei­no­pääl­lik­kö Mik­ko Heic­kell kat­soo luot­ta­vai­sin mie­lin tu­le­vai­suu­teen vaik­ka­kin ko­ro­na­ti­lan­ne on lait­ta­nut mo­nen Pu­hok­seen­kin in­ves­toin­te­ja har­kin­neen yri­tyk­sen suun­ni­tel­mat tois­tai­sek­si jäi­hin.

– Hie­man yli puo­let Pu­hos­hal­lin ti­lois­ta on vuok­rat­tu. Ul­ko­ti­lat ja pres­su­hal­lit ovat kaik­ki vuok­ral­la.

Pu­hos­hal­lis­sa toi­mi­vat täl­lä het­kel­lä Nars­kut­te­lu Oy, Nor­dic Koi­vu Oy, Ka­re­lia San­kar Oy ja Nor­tim Oy. Pu­hok­sen te­ol­li­suu­sa­lu­eel­la toi­mii li­säk­si puo­len tu­si­naa eri alo­jen yri­tys­tä.

Pu­hos­hal­lin toi­sen­kin puo­lik­kaan täyt­ty­mi­nen on mah­dol­lis­ta eh­kä jo tu­le­va­na vuon­na. Pii­rus­tuk­set ti­lo­jen ja­ka­mi­ses­ta ovat jo val­mii­na,

– Edel­leen on käyn­nis­sä kes­kus­te­lu­ja yrit­tä­jien kans­sa. Nel­jä yri­tys­tä, jois­ta osa on pai­kal­li­sia ovat il­moit­ta­neet ti­la­tar­peis­taan.

– Jos ko­ro­na ei sot­ke sys­tee­mei­tä, hal­li saa­daan en­si vuon­na täy­teen elin­tar­vi­ke­a­lan toi­mi­joi­ta, Mik­ko Heic­kell us­koo.

Lisää aiheesta

Kysely