JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
11.11.2020 10.19
Mielipiteet

On hienoa tehdä työtä, jolla on merkitystä

Koti-Kar­ja­lan 60-juh­la­vuo­si lä­hes­tyy lop­pu­aan. Isom­pia juh­lia em­me jär­jes­tä­neet. Maa­il­mal­ta tul­lut pi­ru­lai­nen ko­ro­na lait­toi mon­ta­kin ka­pu­laa vie­lä vuo­si sit­ten mie­les­säm­me ol­lei­siin suun­ni­tel­miin.

Mut­ta jo­tain kui­ten­kin: Kuut­ta vuo­si­kym­men­täm­me juh­lis­tam­me 19. mar­ras­kuu­ta il­mes­ty­väl­lä Koti-Kar­ja­la 60-vuot­ta juh­la­leh­del­lä ja tal­vi­mat­kai­lu­tee­mal­lam­me. Il­moi­tus­mark­ki­noin­ti on par­hail­laan me­nos­sa ja toi­mi­tuk­ses­sa koo­taan jut­tu­ja mo­lem­piin tee­moi­hin.

Kol­mat­ta kym­men­tä vuot­ta pai­kal­lis­leh­teä toi­mit­ta­nee­na on kiel­tä­mät­tä jos­kus tul­lut ky­see­na­lais­tet­tua työn­sä mer­ki­tys. Mut­ta juu­ri­kin noi­ta juh­la­leh­den jut­tu­ja koo­tes­sa minä ja toi­mi­tuk­sem­me kol­le­gat olem­me saa­neet kuul­la kan­nus­ta­via aja­tuk­sia pai­kal­lis­leh­den mer­ki­tyk­ses­tä. Var­sin­kin, kun aja­tuk­set ovat tul­leet hy­vin­kin nä­ky­vil­lä pai­koil­la ole­vil­ta vai­kut­ta­jil­ta, ne ovat nos­ta­neet työ­mo­ti­vaa­ti­on ai­van uu­del­le ta­sol­le.

Mitä mer­kit­tä­vää me sit­ten teem­me? Yk­si ajat­te­li­ja sa­noo, et­tä pai­kal­lis­leh­ti tu­tus­tut­taa pai­kal­li­sia ih­mi­siä toi­siin­sa, luo siis yh­tei­söl­li­syyt­tä. Sama ajat­te­li­ja to­te­aa, et­tä pai­kal­lis­leh­ti toi­mii omal­la alu­eel­laan val­lan vah­ti­koi­ra­na. Toi­nen ajat­te­li­ja sa­noo, et­tä pai­kal­lis­leh­ti on jour­na­lis­min pe­rus­ta. Hän toi­voo, et­tä pai­kal­lis­leh­tien ti­laa­mi­nen ja niis­sä mai­nos­ta­mi­nen tu­li­si muo­tiin, sil­lä se­kin on yh­teis­tä vas­tuun kan­ta­mis­ta. Ket­kä näi­tä kom­ment­te­ja lau­sui­vat? Sii­hen saat­te vas­tauk­sen juh­la­leh­tem­me haas­tat­te­luis­ta.

Pai­kal­li­suus on voi­ma­va­ram­me ja sen eteen ha­lu­am­me jat­kos­sa­kin teh­dä työ­tä ja ke­hit­tää toi­min­taam­me. Koti-Kar­ja­la kuu­luu nii­hin har­voi­hin pai­kal­lis­leh­tiin, jon­ka omis­ta­ja­na ovat ko­ti­seu­tu­yh­dis­tyk­set ja kun­nat. Leh­des­tä tu­le­va tuot­to oh­jau­tuu siis suo­raan pai­kal­li­sel­le ta­sol­le. Pää­o­mis­ta­ja Ki­tee-Seu­ran tämä vuo­den suur­sat­saus alu­eel­le on Night­wish Story -kes­kuk­sen avaa­mi­nen. Hyvä on myös huo­ma­ta, et­tä leh­den kaik­ki työn­te­ki­jät ovat Kes­ki-Kar­ja­laan ve­ron­sa mak­sa­via ja alu­een pal­ve­lui­ta käyt­tä­viä ih­mi­siä.

Juh­la­vuo­tem­me ai­ka­na olim­me uu­den edes­sä mo­nel­la ta­val­la ei­kä ai­na ol­lut juh­la mie­les­sä, enem­män­kin työ. Pa­ras­ta täs­sä on, et­tä sa­mal­la olem­me huo­man­neet mi­ten not­kei­ta olem­me ol­leet tai­pu­maan eri­lai­siin ti­lan­tei­siin. Rak­kaat lu­ki­jat, il­moit­ta­jat ja muut yh­teis­työ­ta­hot: Meil­le leh­den­te­ki­jöil­le voi­maa an­taa se, et­tä tätä työ­tä on kans­san­ne mu­ka­va teh­dä.

Voi­maa ja mo­ti­vaa­ti­o­ta teh­dä hy­vää leh­teä an­taa myös tut­ki­mus­tie­to, et­tä pai­kal­lis­leh­ti lu­e­taan tark­kaan ja mo­neen ker­taan. Toi­mit­ta­ja­na ajat­te­len, et­tä vas­tuu­tam­me kir­joit­ta­ji­na li­sää se, et­tä me pai­kal­lis­leh­den te­ki­jät asum­me, eläm­me ja har­ras­tam­me tääl­lä sa­mal­la paik­ka­kun­nal­la, mis­tä pää­o­sa mei­dän lu­ki­jois­tam­me­kin asuu, elää ja har­ras­taa.

Kari Sark­ki­nen

kari.sark­ki­nen@ko­ti­kar­ja­la.fi

Lisää aiheesta

Kysely