JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Satu Halttunen ja Marko Barck lähtivät kokeilemaan autosuunnistusta ja luokkavoitto kilahti heti.

Satu Halttunen ja Marko Barck lähtivät kokeilemaan autosuunnistusta ja luokkavoitto kilahti heti.

24.11.2020 15.35
Urheilu

Lopputulos on yhteispelin tulos

KI­TEE

Aladár Ba­yer

Ta­ka­vuo­sien suo­sik­ki­la­ji oli au­to­suun­nis­tus. Kym­me­net au­to­kun­nat har­ras­ti­vat huo­ke­aa au­tour­hei­lu­la­jia Kes­ki-Kar­ja­las­sa 80- ja 90-lu­vul­la. Kes­ki-Kar­ja­lan Ur­hei­lu­au­toi­li­jat jär­jes­ti Ki­teen Ai­mos­sa au­to­suun­nis­tuk­sen har­joi­tus­kil­pai­lun el­vyt­tääk­seen har­ras­tus­ta seu­tu­kun­nal­la. Rei­til­le läh­ti 15 au­to­kun­taa, osa van­ho­ja te­ki­jöi­tä, osa en­si­ker­ta­lai­sia.

AU­TO­SUUN­NIS­TUS su­juu alus­sa il­man sen kum­mem­pia här­päk­kei­tä. Tar­vi­taan ta­val­li­nen au­to, lamp­pu ja ka­ve­rik­si kar­tan­lu­ki­ja. Läh­tö­pai­kal­la osal­lis­tu­ja saa kar­tan.

– Kart­taan on mer­kit­ty reit­ti, jota kil­pai­li­jan tu­lee ajaa. Reit­tiä täy­tyy nou­dat­taa läh­dös­tä maa­liin, K-KUAn kon­ka­ri­suun­nis­ta­ja ja ta­pah­tu­man taus­ta­voi­ma Mart­ti Päi­vi­nen sel­vit­tää.

– Ras­tit ovat maas­tos­sa ja kil­pai­li­jat ei­vät tie­dä niis­tä mi­tään etu­kä­teen. Ne tu­le­vat vas­taan, kun ajaa sitä kart­taan mer­kit­tyä vii­vaa ja ras­tien tie­dot ote­taan ylös.

Ras­tien mää­rää, laa­tua ja si­jain­tia ei osal­lis­tu­ja siis voi tie­tää en­nen kil­pai­lua.

– Pis­tei­den vä­lil­le an­ne­taan ai­ka, jon­ka si­säl­lä on ajet­ta­va esi­mer­kik­si pis­tees­tä B1 pis­teel­le B2. Tai sit­ten an­ne­taan no­peus, esi­mer­kik­si 15 km/h, Mart­ti Päi­vi­nen sa­noo.

– Tä­nään aje­taan kaik­ki pis­te­vä­lit ajal­la.

Jos­kus voi käy­dä niin­kin, et­tä kil­pai­li­ja ete­nee lii­an ri­pe­äs­ti ja jou­tuu odot­te­le­maan tien­pos­kes­sa pit­kän­kin to­vin en­nen ras­til­le saa­pu­mis­taan.

Rei­til­lä on myös ai­ka­tar­kas­tus­pis­tei­tä, joil­la kil­pai­li­jat ot­ta­vat saa­pu­mi­sai­kan­sa muis­tiin.

SATU HALT­TU­NEN ja Mar­ko Barck ovat en­si ker­taa au­to­suun­nis­tuk­ses­sa ja pänt­tää­vät uu­sia kä­sit­tei­tä kah­vit­te­lun lo­mas­sa. Sa­tul­la on ko­ke­mus­ta ta­val­li­ses­ta suun­nis­tuk­ses­ta Kes­ki-Kar­ja­lan Ras­tis­sa, Mar­ko on har­ras­ta­nut ral­lia F-luo­kas­sa.

– Au­tour­hei­lu on mei­dän per­he­pii­ris­sä tut­tua. Sit­ten sat­tui sil­mään, et­tä täl­lai­nen jär­jes­te­tään, ja kun olen muu­ten­kin au­tour­hei­lus­ta kiin­nos­tu­nut, niin ar­ve­lim­me, et­tä läh­de­tään ko­kei­le­maan, Satu ker­too.

– Tämä on elä­mä­ni en­sim­mäi­nen ker­ta, Mar­ko kuit­taa ja jat­kaa sään­tö­jen syy­nää­mis­tä.

– Sään­nöis­tä en ole sata var­ma, mut­ta ei­kö­hän se sii­tä, Satu nau­raa.

– Kar­tan­lu­ku­va­lo hom­mat­tiin au­toon, et­tä näh­dään pi­me­äs­sä.

Satu sa­noo, et­tä jos kaik­ki me­nee hy­vin ja on haus­kaa, niin hei­tä näh­dään mah­dol­li­ses­ti jat­kos­sa­kin au­to­ras­teil­la.

JO­EN­SUU­LAI­NEN, Kon­ti­o­lah­den Seu­dun Au­to­suun­nis­ta­jia edus­ta­va Las­se Vai­ni­kai­nen aloit­ti au­to­suun­nis­tuk­sen vuon­na 2006. Hän on täl­lä ker­taa kar­tan­lu­ki­ja­na. Ra­tin ta­ka­na pi­mey­teen suun­nis­taa Rai­mo Heis­ka­nen sa­mas­ta seu­ras­ta.

– Au­to­suun­nis­tus on hii­pu­nut. Sil­loin 80- ja 90-lu­vul­la joka puo­lel­la Suo­mes­sa oli kil­pai­lu­ja, Las­se muis­taa.

– Kil­pai­lu­ja saat­toi joku par­haim­mil­laan ajaa 25 vuo­des­sa. Nyt kil­pai­lu­ja on vii­si tai kuu­si.

Jo­en­suun seu­dul­la­kaan ei tänä vuon­na ole ak­tii­vi­sia har­ras­ta­jia ol­lut kuin kym­me­ni­sen pa­ria. Las­se on par­haan­sa mu­kaan pi­tä­nyt la­jia elos­sa. Vuo­si­kym­men sit­ten hän ys­tä­vän­sä Rai­mon kans­sa jär­jes­ti kym­me­net­kin har­joi­tu­sa­jot vuo­des­sa.

– Teim­me pie­nel­lä po­ru­kal­la. Minä piir­sin kar­tat ja rei­tit, Rai­mo ja muu­ta­ma muu tuli sit­ten avuk­si pai­kan pääl­le.

Las­se on toi­mi­nut myös ra­ta­mes­ta­ri­na kan­sal­li­sel­la ta­sol­la.

MIKÄ SIT­TEN erot­taa sun­nun­tai­har­ras­ta­jat au­to­suun­nis­tuk­sen mes­ta­reis­ta?

– Tämä on kui­ten­kin tai­to­la­ji. Jot­kut nuo­ret pää­se­vät no­pe­as­ti­kin kor­ke­al­le ta­sol­le.

Las­se ker­too, et­tä kui­ten­kin kar­tan­lu­ku­tai­to ja kom­mu­ni­koin­ti ovat avai­na­se­mas­sa men­tä­es­sä koh­ti huip­pua.

– Kul­jet­ta­jan ja kar­tan­lu­ki­jan yh­teis­työn täy­tyy su­jua sau­mat­to­mas­ti. Lop­pu­tu­los on yh­teis­pe­lin tu­los, Las­se ko­ros­taa.

AU­TO­SUUN­NIS­TUK­SEN har­joit­te­lu­kil­pai­lun E-luo­kan voit­ti­vat Ai­mos­sa K-KUAn Mar­ko Barck ja Satu Halt­tu­nen MB Vi­tol­la. C-luo­kan voit­ti­vat K-KUAn Jari Hil­tu­nen ja Timo Pir­ho­nen Nis­sa­nil­la. B-luo­kan voi­ton ot­ti­vat Pri­me­ral­la Kon­SA­Sin Han­nu Ui­mo­nen ja Ol­li Pu­hak­ka.

Lisää aiheesta

Kysely