JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
YoKo suksien rinnalla alkaa Kiteellä myös suksien valmistus Järvisen nimellä. Toimitusjohtaja Harri Kirvesniemen mukaan kysymyksessä on pitempiaikainen sopimus Järvinen -merkin omistajan kanssa.

YoKo suksien rinnalla alkaa Kiteellä myös suksien valmistus Järvisen nimellä. Toimitusjohtaja Harri Kirvesniemen mukaan kysymyksessä on pitempiaikainen sopimus Järvinen -merkin omistajan kanssa.

23.4.2014 7.50
Talous

Järvisen sukset tulevat Yokon rinnalle Kiteen suksitehtaalle

Jär­vi­nen oli vuo­si­kym­men­ten ajan maa­il­man joh­ta­va suk­si­val­mis­ta­ja, jon­ka maa­il­man­laa­jui­nen me­nes­tys­ta­ri­na jat­kui 1980-lu­vul­le saak­ka. Vii­me vuo­si­na Hol­lo­las­sa val­mis­te­tut le­gen­daa­ri­set Jär­vi­sen met­sä­suk­set ovat ol­leet ku­lut­ta­jien eri­tyi­ses­sä suo­si­os­sa.

– Tuo­te­merk­ki on edel­leen erit­täin hy­vin tun­net­tu sekä ko­ti­maas­sa et­tä useil­la vien­ti­mark­ki­noil­la. Al­ka­van yh­teis­työn an­si­os­ta pe­rin­tei­sen tuo­te­mer­kin mal­lis­toon tu­le­vat suu­ren suo­si­on saa­vut­ta­neet Op­tig­rip-pi­to­poh­ja­suk­set, voi­del­ta­vat kun­toi­li­ja­suk­set, hiih­to­ken­gät, sau­vat ja hiih­to­a­sut.

– Met­sä­suk­sien val­mis­tus Jär­vi­sen tuo­te­mer­kil­lä käyn­nis­te­tään uu­del­leen Hol­lo­las­sa Es­ko Jär­vi­nen Oy:n ti­lois­sa. Tä­män rat­kai­sun avul­la Jär­vi­sen met­sä­suk­sien ra­ken­ne ja mi­toi­tus pys­ty­tään säi­lyt­tä­mään ny­kyi­sen kal­tai­se­na.

– Ki­teen suk­si­tuo­tan­nos­sa on met­sä­suk­sien val­mis­tuk­ses­sa käy­tös­sä eri­lai­nen tek­no­lo­gia. Ta­voit­tee­na on, et­tä myös Jär­vi­sen met­sä­suk­set oli­si­vat myyn­nis­sä jo en­si tal­ve­na, toi­mi­tus­joh­ta­ja Har­ri Kir­ves­nie­mi Ki­teen teh­taal­ta ker­too.

Jär­vi­sen tuo­te­mer­kin omis­ta­ja Tuo­mo Jär­vi­nen on teh­nyt pit­kän elä­mä­nu­ran suk­sien pa­ris­sa. Hän on erit­täin tyy­ty­väi­nen syn­ty­nee­seen rat­kai­suun.

– On hie­noa, et­tä al­ka­van yh­teis­työn an­si­os­ta pe­rin­tei­nen Jär­vi­sen tuo­te­merk­ki on löy­tä­nyt hy­vän ko­din. Eri­tyi­sen ilah­tu­nut olen sii­tä, et­tä tär­keim­mät suk­si­mal­lit val­mis­te­taan Suo­mes­sa.

– Käyt­tä­jien suo­si­mien met­sä­suk­sien ohel­la Jär­vi­sen mer­kil­lä aloi­te­taan val­mis­taa myös help­po­käyt­töi­siä Op­tig­rip-pi­to­poh­ja­suk­sia.

– Olen tun­te­nut Ki­teen suk­si­teh­taan kans­sa tii­viis­sä tuo­te­ke­hi­tys­työs­sä toi­mi­van ja Op­tig­rip-pi­to­poh­ja­suk­set ke­hit­tä­neen Mat­ti Jär­vi­sen jo lap­suu­des­ta saak­ka, jo­ten al­ka­vaan yh­teis­työ­hön liit­tyy osal­ta­ni sekä tun­net­ta et­tä suo­ma­lai­sen osaa­mi­sen ar­vos­tus­ta.

Yo­ko säi­lyy edel­leen teh­taal­la

Ki­teen suk­si­teh­taas­sa toi­mi­va KSF Sport Oy tuli tal­vel­la 2013-14 mark­ki­noil­le Yo­ko-tuo­te­mer­kil­lä val­mis­te­tuil­la suk­sil­la ja hiih­to­ken­gil­lä.

KSF Sport Oy toi­mii myös Yo­ko-mer­kil­lä val­mis­tet­ta­vien sau­vo­jen, teks­tii­lien ja hiih­to­hans­ko­jen jäl­leen­myy­jä­nä ko­ti­maas­sa. Yo­ko-tuo­te­mer­kil­lä KSF Sport Oy tar­jo­aa maas­to­hiih­to­vä­li­nei­tä kai­kis­sa tuo­te­ryh­mis­sä sekä kil­pa­hiih­tä­jil­le et­tä hiih­don har­ras­ta­jil­le.

KSF Sport Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Har­ri Kir­ves­nie­mi pi­tää syn­ty­nyt­tä so­pi­mus­ta mer­kit­tä­vä­nä vah­vuu­te­na Ki­teen suk­si­teh­taal­le.

– Meil­lä on kak­si vah­vaa suo­ma­lais­ta tuo­te­merk­kiä, mo­der­ni Yo­ko ja pe­rin­tei­nen Jär­vi­nen, jot­ka mo­lem­mat ovat tun­net­tu­ja niin ko­ti­maas­sa kuin vien­ti­mark­ki­noil­la­kin. Ne täy­den­tä­vät toi­si­aan eri­no­mai­ses­ti ja luo­vat jat­kos­sa Ki­teel­le li­sää työ­paik­ko­ja.

 Yo­ko-mer­kil­lä olem­me jo en­sim­mäi­sen kau­den ai­ka­na saa­neet en­nak­ko-odo­tuk­sia suu­rem­man mark­ki­na­o­suu­den ko­ti­maas­sa. Myös vien­ti käyn­nis­tyi huo­mat­ta­vas­ti pa­rem­min kuin ai­em­mal­la teh­taan tuo­te­mer­kil­lä.

– Tu­le­va kau­si vai­kut­taa Yo­kon osal­ta to­del­la hy­väl­tä, sil­lä tuom­me mark­ki­noil­le usei­ta uu­sia oman tuo­te­ke­hi­tyk­sen kaut­ta syn­ty­nei­tä maas­to­hiih­to­tuot­tei­ta.

– Kas­va­tam­me Yo­kon mark­ki­na­o­suut­ta ko­ti­maas­sa. Vien­nis­sä olem­me saa­neet ta­lou­del­li­ses­ti mer­kit­tä­vät kump­pa­nit lä­hes kai­kis­sa suu­ris­sa maas­to­hiih­to­mais­sa sekä li­säk­si Ja­pa­nis­sa ja Poh­jois-Ame­ri­kas­sa.

– Jär­vi­sen tuo­te­mer­kil­lä py­rim­me se­lek­tii­vi­sem­pään mark­ki­noin­tiin. Tuot­teet on suun­nat­tu kun­toi­li­joil­le, hiih­don har­ras­ta­jil­le ja luon­nos­sa liik­ku­jil­le. Jär­vi­nen on eri­no­mai­nen vaih­to­eh­to useil­le ko­ti­maan kes­kus- ja vä­hit­täis­liik­keil­le. Tuo­te­mer­kil­lä on edel­leen hyvä tun­net­ta­vuus mo­nil­la tär­keil­lä vien­ti­a­lu­eil­la.

– Eri­no­mai­sen pon­nah­dus­lau­dan uu­del­le mer­kil­le an­taa ko­ti­mai­sen kes­kus­liik­keen kans­sa teh­ty so­pi­mus, jon­ka an­si­os­ta Jär­vi­sen merk­ki on Suo­men mark­ki­noil­la nä­ky­väs­ti jo tal­vel­la 2014-15.

KSF Sport Oy jat­kaa pe­rin­net­tä

KSF Sport Oy val­mis­taa ko­ti­mai­sia ja kor­ke­a­laa­tui­sia suk­sia ku­lut­ta­jien tar­pei­siin. Yri­tyk­sen taus­tal­la on pit­kä ki­tee­läi­nen suk­sen­val­mis­tus­pe­rin­ne jo nel­jän vuo­si­kym­me­nen ta­kaa.

KSF Sport Oy myy myös hin­ta-ja laa­tu­suh­teel­taan kai­kil­le ku­lut­ta­ja­ryh­mil­le so­pi­via ali­han­kin­ta­suk­sia, sau­vo­ja, hiih­to­ken­kiä, ur­hei­lu­teks­tii­le­jä ja maas­to­hiih­don oheis­tuot­tei­ta.

Yh­ti­ön toi­mi­tus­joh­ta­ja­na toi­mii hiih­tä­jä­le­gen­da Har­ri Kir­ves­nie­mi ja hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja­na Tero Mäki.

Tuo­mo Flink­man

Lisää aiheesta

Kysely