JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Kiteen Lämpö Oy:n puheenjohtaja Heimo Torni ja Biokympin puheenjohtaja Pekka Partanen onnittelevat toisiaan aiesopimuksen synnystä. Tornin vieressä lämpöyhtiön toimitusjohtaja Ilkka Hämäläinen, vs. kaupunginjohtaja Jorma Turunen ja oikealla Biokymppi Oy:n toimitusjohtaja Mika Juvonen. Turunen kertoi näkemyksiään Hinku -hankkeesta.

Kiteen Lämpö Oy:n puheenjohtaja Heimo Torni ja Biokympin puheenjohtaja Pekka Partanen onnittelevat toisiaan aiesopimuksen synnystä. Tornin vieressä lämpöyhtiön toimitusjohtaja Ilkka Hämäläinen, vs. kaupunginjohtaja Jorma Turunen ja oikealla Biokymppi Oy:n toimitusjohtaja Mika Juvonen. Turunen kertoi näkemyksiään Hinku -hankkeesta.

3.7.2013 8.02
Talous

Biokymppi Oy aloittaa sähkön toimituksen Kiteen Lämpö Oy:n laitokselle

Bi­o­kymp­pi on toi­mit­ta­nut Ki­teen Läm­möl­le bi­o­kaa­sul­la tuo­tet­tua läm­pöä jo hie­man yli vuo­den. Nyt sa­maa kaa­su­put­kea on tar­koi­tus hyö­dyn­tää säh­kön- ja läm­mön yh­teis­tuo­tan­nos­sa sa­mal­la ta­val­la kuin Bi­o­Kymp­pi te­kee oman säh­kön­sä­kin.

Bi­o­Kym­pin tuot­ta­ma säh­kö on ser­ti­fi­oi­tua vih­re­ää säh­köä, jol­le on myön­net­ty Suo­men luon­non­suo­je­lu­lii­ton Eko-ener­gi­a­merk­ki en­sim­mäi­se­nä lai­tok­se­na Suo­mes­sa.

– Tämä on mo­lem­min­puo­li­nen etu. Tä­hän saak­ka olem­me myy­neet yli­jää­mä säh­kön ylei­seen verk­koon. Siel­lä os­to­hin­ta vaih­te­lee tun­ti­koh­tai­ses­ti pörs­si­hin­to­jen mu­kaan. Hal­vim­mil­laan se on ol­lut jopa 0,1 sent­tiä/kWh. Meil­le pelk­kä säh­kön tuot­ta­mi­nen mak­saa 4 sent­tiä/kWh. Vuo­den 2012 kes­ki­ar­vok­si on to­sin jää­nyt 3,6 sent­tiä.

– Ki­teen Läm­mön kans­sa asi­aa on vie­ty eteen­päin vuo­si-pari. Käy­tän­nös­sä säh­kön myyn­ti suo­raan on mah­dol­lis­ta, jos lai­tok­set si­jait­se­vat sa­mal­la ton­til­la. Niin mei­dän tu­le­va lai­tos kuin läm­mön­kin Arp­pen lai­tos ovat sa­mal­la läm­mön ton­til­la.

– En­nen myyn­nin aloit­ta­mis­ta ra­ken­nam­me läm­pöyh­ti­ön pi­haan kon­tis­sa ole­van lai­tok­sen, joka muut­taa kaa­sun säh­kök­si ja läm­mök­si. Se si­joit­tuu ny­kyi­sen kaa­su­kat­ti­lan vie­reen.

– In­ves­toin­ti­kus­tan­nuk­set ovat noin 400 000 eu­roa. Tä­hän olem­me saa­neet jo Työ- ja elin­kei­no­mi­nis­te­ri­ön 28 pro­sen­tin po­si­tii­vi­sen avus­tus­pää­tök­sen vuon­na 2010. Nyt sol­mit­tu ai­e­so­pi­mus on vält­tä­mä­tön, et­tä ra­hoit­ta­jil­la oli­si mah­dol­li­suus teh­dä po­si­tii­vi­nen ra­hoi­tus­pää­tös, toi­mi­tus­joh­ta­ja Mika Ju­vo­nen Bi­o­Kymp­pi Oy:stä ker­too.

Toi­mi­tus 650 MWh säh­köä vuo­des­sa

Ai­e­so­pi­muk­sen mu­kaan vuo­sit­tai­nen säh­kön toi­mi­tus­mää­rä on 650 MWh vuo­des­sa. Tämä vas­taa yli 30 säh­kö­läm­mit­tei­sen oma­ko­ti­ta­lon vuo­tuis­ta ener­gi­an ku­lu­tus­ta.

– Ki­teen Läm­pö Oy:lle säh­kön os­ta­mi­nen Bi­o­Kym­pil­tä tuo sääs­töä kym­me­niä tu­han­sia eu­ro­ja vuo­des­sa. Tämä pi­tää si­säl­lään pait­si liit­ty­mä- myös siir­to­mak­su­jen ale­ne­mi­sen. Li­säk­si voim­me vä­hen­tää kol­mes­ta liit­ty­mäs­tä yh­den.

– Läm­pöyh­tiö omis­taa myös en­ti­sen Ra­ken­nus­lii­ke A. Tas­ki­sen kiin­teis­tön. Se lii­te­tään sa­moin uu­den säh­kön pii­riin, läm­mön toi­mi­tus­joh­ta­ja Ilk­ka Hä­mä­läi­nen sa­noo.

Säh­kön saan­ti tur­vat­tu

– Ki­teen Läm­mön säh­kön saan­nin tur­vaa­mi­nen on var­mis­tet­tu si­ten, et­tä kiin­teis­töön jää edel­leen kak­si liit­ty­mää ylei­seen verk­koon. Jos em­me syys­tä tai toi­ses­ta pys­ty toi­mit­ta­maan bi­o­kaa­sul­la tuo­tet­tua säh­köä, se ote­taan val­ta­kun­nan ver­kos­ta.

– Täs­sä ta­pauk­ses­sa läm­pöyh­tiö ku­lut­taa verk­ko­säh­köä ja me mak­sam­me sii­tä tu­le­vat ku­lut, Ju­vo­nen tar­ken­taa so­pi­mus­ta.

Tuo­mo Flink­man

Lisää aiheesta

Kysely