JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
4.4.2019 10.34
Mielipiteet

Äänestäminen on kunnianosoitus
kansalais­de­mok­ratiaa kohtaan

El­lei mi­tään eri­tyi­sen suur­ta muu­ta ta­pah­du, edus­kun­ta­vaa­lit tu­le­vat ole­maan yk­kös­pu­hee­nai­hee­na seu­raa­vat va­jaat kak­si viik­koa.

Mil­lai­set ovat pu­hee­nai­heet vaa­li­päi­vän jäl­keen, riip­puu ää­ni­oi­keu­tet­tu­jen käyt­täy­ty­mi­ses­tä. To­si­a­sia on, et­tä edus­kun­ta on uur­nil­la käy­nei­den ää­nes­tä­jien­sä nä­köi­nen. Va­li­tet­ta­vas­ti mel­kein kol­ma­so­sa ää­ni­oi­keu­te­tuis­ta jää vaa­li­päi­vä­nä syys­tä tai toi­ses­ta nuk­ku­maan.

Ko­ti­maas­sa asu­vien ää­nes­tysp­ro­sent­ti on las­ke­nut eri­tyi­ses­ti 1980- ja 1990-lu­vuil­la 70 pro­sen­tin tun­tu­maan. Vuo­sien 2003 ja 2007 edus­kun­ta­vaa­leis­sa Suo­mes­sa asu­vien ää­ni­oi­keu­tet­tu­jen ää­nes­tysp­ro­sent­ti jäi al­le 70 pro­sent­tiin mut­ta nou­si vuo­den 2011 vaa­leis­sa hie­man sen yli. Edel­li­sis­sä edus­kun­ta­vaa­leis­sa vuon­na 2015 koko maan pro­sen­tis­sa oli jäl­leen lie­vää las­kua. Uu­nil­la kävi tuol­loin 70,1 pro­sent­tia Suo­mes­sa asu­vis­ta, las­kua edel­li­siin vaa­lei­hin 0,4 pro­sent­tiyk­sik­köä.

Savo-Kar­ja­las­sa pa­rit vii­mei­set edus­kun­ta­vaa­lit ovat ol­leet ää­nes­ty­sak­tii­vi­suu­den suh­teen mel­ko ident­ti­set. Mer­kil­le­pan­ta­vaa kui­ten­kin on, et­tä tääl­lä ol­laan rei­lus­ti al­le val­ta­kun­nal­li­sen ää­nes­ty­sak­tii­vi­suu­den. Savo-Kar­ja­lan vaa­li­pii­ris­sä kävi edel­li­sis­sä vaa­leis­sa uur­nil­la 65,5 pro­sent­tia ää­ni­oi­keu­te­tuis­ta, joka oli 0,6 pro­sent­tiyk­sik­köä vä­hem­män kuin vuon­na 2011.

Kes­ki-Kar­ja­las­sa vii­me vaa­leis­sa Ki­tee ja Rääk­ky­lä oli­vat vii­me edus­kun­ta­vaa­leis­sa va­loi­sat poik­keuk­set ylei­seen tren­diin. Ki­teen ää­nes­ty­sak­tii­vi­suus oli 62,4 pro­sent­tia, jos­sa nou­sua edel­li­siin vaa­lei­hin 0,9 pro­sent­tiyk­sik­köä ja Rääk­ky­lä vas­taa­vat lu­ke­mat oli­vat 67,3 ja nou­su 0,9 pro­sent­tiyk­sik­köä. Toh­ma­jär­vel­lä ää­nes­tä­mäs­sä kävi 65,2 pro­sent­tia ää­ni­oi­keu­te­tuis­ta, las­kua edel­li­siin vaa­lei­hin 1,4 pro­sent­tiyk­sik­köä.

Toi­vot­ta­vas­ti nyt kä­sil­lä ole­vien vaa­lien jäl­keen voi­daan to­de­ta, et­tä poh­ja­kos­ke­tus ää­nes­ty­sak­tii­vi­suu­des­sa on ta­ka­na. Tämä oli­si kun­ni­a­no­soi­tus Suo­mes­sa val­lit­se­vaa, vah­vat pe­rin­teet omaa­vaa ja maa­il­mal­la tun­nus­tet­tua kan­sa­lais­de­mok­ra­ti­aa koh­taan.

Puo­lu­eis­ta ja eh­dok­kais­ta uur­nil­le läh­tö ei pi­täi­si ol­la kiin­ni. To­sin ai­van jo­kai­sel­le ai­van täy­del­lis­tä, omat kri­tee­rit täyt­tä­vää vaih­to­eh­toa ei var­mas­ti ole­kaan. Po­li­tiik­ka on komp­ro­mis­sien te­ke­mis­tä. Ää­nes­tä­jä te­kee täs­sä komp­ro­mis­sien ket­jus­sa en­sim­mäi­sen, pie­nen, mut­ta rat­kai­se­van as­ke­leen men­nes­sään vaa­liu­ur­nil­le.

En­nak­ko­ää­nes­tys al­kaa huo­men­na ja jat­kuu ko­ti­maas­sa en­si vii­kon tiis­tai­hin, 9. huh­ti­kuu­ta saak­ka. Ul­ko­mail­la en­nak­ko­ää­nes­tys päät­tyy tu­le­va­na lau­an­tai­na. Var­si­nai­nen vaa­li­päi­vä on sun­nun­tai­na 14.4. Savo-Kar­ja­lan vaa­li­pii­ris­tä edus­kun­taan va­li­taan 15 edus­ta­jaa.

Pai­kal­li­set edus­kun­ta­vaa­lieh­dok­kaat pää­se­vät esil­le tu­le­va­na tors­tai­na Koti-Kar­ja­lan vaa­li­tee­mas­sa. Olem­me pi­tä­neet myös Po­ri­na-pals­tam­me avoin­na kan­sa­ne­dus­ta­ja­eh­dok­kail­le. Ha­lu­am­me näin osal­tam­me tuo­da vir­taa yh­teis­ten asi­oi­den hoi­don kan­nal­ta tär­ke­ään ta­pah­tu­maan.

K.S.

Lisää aiheesta

Kysely