JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Kalusto muuttuu ja tekniikka sen mukana. Atk on yksi osatekijä, mikä kaipaa kuljettajien päivittämistä. Jorma Kirmasen, oikealla, ja koulutuksen kautta yrityksen palvelukseen tullut Petri Kiiskisen mielestä osa pakollisista koulutuksista ovat tarpeellisia, kuten vaarallisten aineiden ADR-, ensiapu- sekä ennakoivanajonkoulutus, jossa kiinnitetään huomio mm. polttoaineen kulutukseen.

Kalusto muuttuu ja tekniikka sen mukana. Atk on yksi osatekijä, mikä kaipaa kuljettajien päivittämistä. Jorma Kirmasen, oikealla, ja koulutuksen kautta yrityksen palvelukseen tullut Petri Kiiskisen mielestä osa pakollisista koulutuksista ovat tarpeellisia, kuten vaarallisten aineiden ADR-, ensiapu- sekä ennakoivanajonkoulutus, jossa kiinnitetään huomio mm. polttoaineen kulutukseen.

25.9.2013 7.49
Talous

Koulutus tärkeä asia raskaassa liikenteessä

Ki­teen yh­des­sä van­him­mis­ta yri­tyk­sis­tä Kul­je­tus Kir­ma­nen Oy:ssä on vii­si vie­ras­ta kul­jet­ta­jaa sekä kak­si omis­ta­ja­kul­jet­ta­jaa. Toi­mi­tus­joh­ta­ja Jor­ma Kir­ma­sen mu­kaan akuut­tia kul­jet­ta­ja­pu­laa ei hä­nen muis­tin mu­kaan ole ol­lut kos­kaan.

– Yk­sit­täi­siä sai­raus­ta­pauk­sia on sil­loin täl­löin ja nii­nä het­ki­nä on et­sit­tä­vä apua. Osa kul­jet­ta­jis­ta on ul­ko­maan lii­ken­tees­sä, osa ajaa ko­ti­maas­sa.

– Täl­lä het­kel­lä mei­dän koh­dal­la on kul­jet­ta­jis­ta jopa yli­tar­jon­taa. Vii­koit­tain tu­lee ky­se­ly­jä työ­pai­kois­ta. Ky­sy­jis­tä osa on en­ti­siä vie­raan palk­ka­lis­toil­la ol­lei­ta kus­ke­ja, jot­ka ovat sit­ten ko­keil­leet yh­den mie­hen yrit­tä­jä­nä. Käy­tän­tö on osoit­ta­nut, et­tä har­ras­tus on käy­nyt kal­liik­si.

– It­se en var­si­nai­seen kul­jet­ta­ja­pu­laan us­ko ai­na­kaan niin kau­an, kun ul­ko­maa­li­sia kul­jet­ta­jia on mah­dol­li­suus käyt­tää. Var­sin­kin Itä-Suo­mes­sa lä­hes poik­keuk­set­ta Ve­nä­jän lii­ken­tees­sä mu­ka­na ole­vis­sa au­tois­sa on ve­nä­läi­set kul­jet­ta­jat, ku­ten pää­kau­pun­ki­seu­dul­la ul­ko­maa­lai­set tak­si­kus­kei­na.

– Luon­nol­li­ses­ti on hyvä asia, et­tä kul­jet­ta­ja­kou­lu­tus­ta jär­jes­te­tään yh­teis­kun­nan tu­el­la. Oma­kus­tan­tai­se­na hin­nat ovat ka­ran­neet huip­puun­sa. Kou­lu­tuk­sen an­ta­jal­le se on vas­taa­vas­ti hy­vää bis­nes­tä.

– Meil­lä Ki­teel­lä EU:n kou­lu­tus­py­kä­lät on to­teu­tet­tu mo­nes­sa yri­tyk­ses­sä kimp­pa­toi­min­nal­la. Olem­me koon­neet kul­jet­ta­jis­ta ryh­miä ja pyy­tä­neet sii­hen ja sii­hen asi­aan kou­lut­ta­jan.

– It­se kou­lu­tus on tär­ke­ää mo­nes­sa­kin suh­tees­sa. Mm. mei­dän au­tom­me liik­ku­vat sel­lai­sis­sa pai­kois­sa, jos­sa on tie­det­tä­vä ta­san tar­kas­ti, mi­ten on toi­mit­ta­va, et­tei tule on­gel­mia. Sik­si kaik­ki kus­kim­me ovat saa­neet pait­si pa­kol­li­set myös yli­mää­räis­tä­kin kou­lu­tus­ta.

– Maas­sam­me toi­mii li­säk­si am­mat­ti­kurs­si­lai­tok­sia, jot­ka ovat si­joit­tu­neet var­sin ta­sai­ses­ti ym­pä­ri maa­ta. Myös nii­den kaut­ta löy­tyy hy­viä kul­jet­ta­jia. Yleen­sä hyvä kul­jet­ta­ja erot­tuu var­sin no­pe­as­ti jou­kos­ta. Alal­le pi­tää ol­la to­del­li­nen kiin­nos­tus, ku­ten mo­nes­sa muus­sa­kin am­ma­tis­sa, Kir­ma­nen sa­noo.

Tuo­mo Flink­man

Lisää aiheesta

Kysely