JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
6.9.2018 8.31
Mielipiteet

Tervetuloa aloittamaan

uusi työvuosi

”Lo­mat on lu­sit­tu!” ”On pi­det­ty­jä lo­mia ja pi­tä­mät­tö­miä lo­mia.” Nämä ovat sut­kauk­sia, jon­ka lä­hes jo­kai­nen työ­e­lä­mäs­sä ole­va on tä­män­kin ke­sän jäl­keen saa­nut kuul­la ker­ran jos toi­sen­kin. Olem­me­han jo eden­neet syys­kuun al­kuun, jol­loin eu­roop­pa­lai­nen­kin lo­ma­kau­si al­kaa ol­la pää­tök­ses­sään. Eh­kä vie­lä muu­ta­ma on­nel­li­nen viet­tää lo­man rip­pei­tään jon­kin mat­kaa syy­kuun puo­lel­le ja mitä tun­nen met­säs­tys­har­ras­tuk­seen vih­kiy­ty­nei­tä, heil­lä se lo­ma­kau­si vas­ta al­kaa.

Vit­sin­veis­te­lyn vas­ta­pai­nok­si lo­mien ”jäl­ki­hoi­toon” voi liit­tyä va­ka­vi­a­kin aja­tuk­sia. Töi­hin pa­luu saat­taa oi­ke­as­ti tök­kiä.

Mik­si töi­hin pa­laa­mi­nen lo­man jäl­keen tun­tuu jos­kus niin vai­ke­al­ta?

Syi­tä on usei­ta, mut­ta apua on saa­ta­vil­la ja useim­mi­ten hel­pos­ti. Ai­van al­kuun kan­nat­taa kuun­nel­la omaa ke­ho­aan ja miel­tään. Yleen­sä tiet­ty hi­taal­la käy­mi­nen ja nih­keys työ­tä koh­taan ei myös­kään ole merk­ki sii­tä, et­tä työ­paik­kaa oli­si syy­tä vaih­taa tai et­tä elä­mäs­sä oli­si jo­kin vi­nos­sa. Kun on tot­tu­nut val­vo­maan aa­mu­yöl­le ja nuk­ku­maan pit­käl­le aa­muun niin jo pelk­kä päi­vä­ryt­min vaih­dos vaa­tii so­peu­tu­mis­ta ja se­lit­tää töis­sä al­kuun pää­se­mi­sen vai­keut­ta. Tämä tun­ne jo­kai­sen lo­mal­ta pa­laa­van kan­nat­taa sal­lia it­sel­leen. Muu­tok­ses­ta sel­vi­ää yleen­sä hel­pos­ti muu­ta­mas­sa vii­kos­sa.

Mut­ta to­del­li­nen mo­ti­vaa­ti­on puu­te sen si­jaan saat­taa ker­toa muu­tos­tar­pees­ta työ- tai yk­si­tyi­se­lä­mäs­sä. Tein vii­me tal­ve­na Koti-Kar­ja­laan ju­tun työs­sä jak­sa­mi­ses­ta. Ju­tus­sa Siun so­ten työ­ter­veysp­sy­ko­lo­gi Hen­na Eu­ge­nio toi esil­le nä­kö­koh­tia, joi­ta kan­nat­taa miet­tiä, jos lo­mal­ta pa­laa­mi­nen tun­tuu lii­an ras­kaal­ta.

Haas­tat­te­lus­sa kävi sel­ke­äs­ti il­mi, et­tä me olem­me yk­si­löi­tä ja jo­kai­sen mei­dän ti­lan­ne on ai­nut­laa­tui­nen. Työs­sä jak­sa­mi­nen on tosi yk­si­löl­lis­tä. Mie­leen­pai­nu­vin vies­ti Eu­ge­ni­ol­ta oli, et­tä jos ih­mi­sen elä­män ko­ko­nais­ra­ken­ne on kun­nos­sa myös työs­sä jak­saa. Jos useil­la elä­män alu­eil­la ta­pah­tuu kuor­mit­ta­via asi­oi­ta, pie­ni­kin asia työs­sä voi joh­taa uu­pu­mi­seen.

Tie­tyn ta­soi­nen stres­si työs­sä on ai­van luon­nol­lis­ta. Se voi ol­la vi­reyt­tä yl­lä­pi­tä­vä­nä myös hyvä asia. Mut­ta, riit­tää­kö vi­reyt­tä vie­lä työ­päi­vän jäl­keen?

Jos työ­päi­vä vie­dään jak­sa­van roo­li pääl­lä ja ko­tiin ei jää­kään enää ener­gi­aa, hä­ly­tys­merk­kei­hin kan­nat­taa tart­tua. Eli­mis­tö voi re­a­goi­da myös fyy­si­ses­ti. Kun ih­mi­nen uu­puu, mu­ka­vat asi­at, ku­ten esi­mer­kik­si lenk­kei­ly jää pois, kun ei jak­sa. On­gel­ma­kier­re al­kaa ra­ken­tua, sil­lä ne mu­ka­vat asi­at ovat juu­ri nii­tä, jot­ka aut­ta­vat jak­sa­maan.

On­nek­si näis­tä asi­ois­ta on alet­tu pu­hua. Oma­toi­mi­sia kons­te­ja ti­lan­teen aut­ta­mi­sek­si on niin työs­sä kuin ko­to­na. Jos ko­ti­kons­tit ei­vät rii­tä, on hyvä ha­kea ul­ko­puo­lis­ta apua mah­dol­li­sim­man pian. Työ­ter­veys­huol­toon on ma­ta­la kyn­nys. Työs­sä jak­sa­mi­ses­taan voi pu­hua työ­ter­veys­hoi­ta­jal­le, -lää­kä­ril­le tai vaik­ka­pa -fy­si­o­te­ra­peu­til­le. He kyl­lä oh­jaa­vat eteen päin tar­vit­ta­es­sa.

K.S.

Lisää aiheesta

Kysely