JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
11.4.2018 9.43
Mielipiteet

Kesätöistä arvokasta kokemusta nuorille

Nuor­ten ke­sä­töi­den han­kin­ta al­kaa ol­la lop­pu­kiih­dy­tys­vai­hees­sa, mut­ta vie­lä ker­ki­ää it­sel­leen töi­tä hank­kia.

Kun­tien suo­rat ke­sä­työ­haut ovat päät­ty­neet, Ki­teen hel­mi­kuun lo­pus­sa ja Toh­ma­jär­ven maa­lis­kuun lo­pus­sa. Yri­tyk­siin, yh­dis­tyk­siin tai yk­si­tyis­hen­ki­lön pal­ve­luk­seen palk­kau­tu­mi­seen on kui­ten­kin vie­lä mo­nia mah­dol­li­suuk­sia.

Toh­ma­jär­vi palk­kaa pa­ri­kym­men­tä 16-25-vuo­ti­as­ta nuor­ta mm. kiin­teis­tö­hoi­toon, ruo­ka-ja sii­vous­pal­ve­lui­hin, mu­se­ol­le, mu­siik­ki­o­pis­tol­le ja kir­jas­toon.

Ki­teen kau­pun­ki ot­taa yli 18-vuo­ti­ai­ta nuo­ria ke­sä­töi­hin kaik­ki­aan 29. Nel­jän mat­kai­lu­neu­vo­jan pes­tin li­säk­si työ­tä on ol­lut tar­jol­la use­al­la kau­pun­gin eri toi­min­ta­sek­to­ril­la vi­he­ra­lu­ei­den hoi­dos­ta var­hais­kas­va­tuk­seen.

Kaik­ki Kes­ki-Kar­ja­lan kun­nat tar­jo­a­vat nuo­ril­le ke­sä­se­te­liä, jol­la nuo­ren palk­kaa­ma työ­nan­ta­ja saa huo­jen­nus­ta palk­kaus­ku­lui­hin. Vä­hin­tään kah­den vii­kon työ­jak­soon Rääk­ky­lä tar­jo­aa 150 eu­ron ja Ki­tee 250 eu­ron suu­ruis­ta ke­sä­se­te­liä. Toh­ma­jär­vel­lä palk­ka­ku­luis­ta mak­se­taan puo­let, mut­ta kui­ten­kin enin­tään 250 eu­roa.

Nuor­ten ke­sä­työ­mah­dol­li­suu­den to­teu­tu­mi­nen edel­lyt­tää pait­si ak­tii­vi­suut­ta ja oma-aloit­tei­suut­ta nuo­ril­ta it­sel­tään, myös riit­tä­väs­ti tar­jol­le tu­le­via työ­mah­dol­li­suuk­sia.

Ke­sä­työ­ko­ke­muk­sen saa­mi­nen on erit­täin ar­vo­kas­ta nuo­ren kas­vun sekä opis­ke­lui­hin ja myö­hem­min työ­e­lä­mään suun­tau­tu­mi­sen kan­nal­ta.

Käy­tän­nön ko­ke­mus kas­vat­taa ym­mär­rys­tä työ­e­lä­män vaa­ti­muk­sis­ta, li­sää nuo­ren it­se­var­muut­ta ja elä­män­hal­lin­ta­ky­ky­jä sekä aut­taa poh­ti­maan it­sel­le so­vel­tu­vaa am­mat­ti­a­laa.

An­si­o­lu­et­te­loon mer­kit­ty ke­sä­työ­ko­ke­mus on osoi­tus nuo­ren ak­tii­vi­suu­des­ta ja työ­e­lä­mä­tai­to­jen kart­tu­mi­ses­ta. En­sim­mäi­siä oi­kei­ta työ­paik­ko­ja ha­kies­sa sil­lä voi ol­la rat­kai­se­va mer­ki­tys työ­pai­kan saa­mi­sel­le.

Ke­sä­työ­mah­dol­li­suu­den tar­jo­a­mi­nen nuo­ril­le on ar­vo­kas teko ja vies­tii yh­teis­kun­ta­vas­tuus­ta. Yh­teis­kun­nan rat­tai­siin mu­kaan pää­se­mi­nen ja it­sen­sä osal­li­sek­si ko­ke­mi­nen aut­taa nuor­ta si­tou­tu­maan opis­ke­luun ja suun­taa­maan toi­veik­kaal­la mie­lel­lä tu­le­vaan.

Ki­teel­lä yri­tyk­siä haas­te­taan miet­ti­mään (Koti-Kar­ja­la 6.4.) nuo­ril­le so­vel­tu­via työ­teh­tä­viä, jot­ka voi­si­vat tuo­da myös ilois­ta ja myön­teis­tä hen­keä kau­pun­ki­ku­vaan.

Nä­em­me­kö ke­sän ai­ka­na mah­dol­li­ses­ti tank­kau­sa­pu­lai­sia, as­ti­oi­den ke­rää­jiä it­se­pal­ve­lu­ruo­ka­lois­sa, ikäih­mis­ten asi­oin­ti­a­pu­lai­sia tai pe­rä­ti yh­teis­tä tai­det­ta tuot­ta­via nuo­ria?

In­no­va­tii­vi­sel­la ot­teel­la to­teu­tet­tu #ke­sä­töis­sä­kit­teel­lä tuot­taa par­haim­mil­laan eloa ja iloa Ki­teen ke­sä­ka­tu­ku­vaan, mut­ta tuo myös hyö­tyä pait­si pai­kal­li­sil­le, mat­kai­li­joil­le, yrit­tä­jil­le, mut­ta en­nen kaik­kea nuo­ril­le it­sel­leen.

Ki­teen työl­li­syys­koor­di­naat­to­ri Kat­ja Asi­kai­nen on lu­van­nut, et­tä ke­sä­se­te­li­ra­hat ei­vät tule lop­pu­maan, vaan se­te­li tar­jo­taan mie­lel­lään jo­kai­sel­le 15 – 19-vuo­ti­aal­le ki­tee­läis­nuo­rel­le.

Nuor­ten ke­sä­työ­ko­ke­muk­sis­ta Koti-Kar­ja­la ker­too pit­kin ke­sä­kaut­ta.

RH

Lisää aiheesta

Kysely