JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Monelle verokortti ei ole tälle vuodelle yhtä suosiollinen kuin aikaisemmin.

Monelle verokortti ei ole tälle vuodelle yhtä suosiollinen kuin aikaisemmin.

9.2.2012 11.05
Talous

Verot pienemmäksi ja yhteinen sävel kehittä­mis­toi­mintaan

– Mei­dän on löy­det­tä­vä yh­tei­nen nä­ke­mys yh­tei­ses­tä Kes­ki-Kar­ja­las­ta. Ky­sy­mys on sii­tä, ha­lu­taan­ko ta­lou­sa­lu­et­ta ke­hit­tää, vai an­ne­taan­ko seu­tu­kun­nan lui­sua py­sy­vään ala­mä­keen.

– Yrit­tä­mi­seen kun­ta­ra­jat ei­vät vai­ku­ta, mut­ta ve­ro­tus vai­kut­taa. Ta­pis­sa ole­va ve­ro­tus ei in­nos­ta uu­sia yrit­tä­jiä, ei­kä myös­kään työn­te­ki­jöi­tä.

– Ve­ro­ja on saa­ta­va alem­mak­si ja Kes­ki-Kar­ja­la ny­kyis­tä kiin­nos­ta­vam­mak­si ja hou­kut­te­le­vam­mak­si, kes­kus­te­lua vi­ri­tel­lyt Rääk­ky­län yrit­tä­jien pu­heen­joh­ta­ja Las­se Kor­ho­nen eväs­ti avaus­sa­nois­saan.

Ko­kouk­sen ku­lu­es­sa hän ke­hot­ti kun­ta­päät­tä­jiä pi­tä­mään mie­les­sään myös yrit­tä­jien ko­van elä­köi­ty­mis­vauh­din. Seu­raa­van vii­den vuo­den ai­ka­na koko maa­kun­nan alu­eel­la elä­köi­tyy 5 000 yrit­tä­jää.

Yk­si kes­kus­te­lun tee­mois­ta oli kun­ta­lii­tos. Ki­teen Yrit­tä­jien pu­heen­joh­ta­ja Esa Halt­tu­nen il­moit­tau­tui koko Kes­ki-Kar­ja­lan kat­ta­van yh­teis­työn kan­nat­ta­jak­si.

– Yk­si yh­tei­nen kun­ta on tu­le­vai­suut­ta. Se to­teu­tuu en­nem­min tai myö­hem­min. Jos­sain mie­les­sä ol­laan jo nyt myö­häs­sä.

Hän ot­ti kan­taa myös lii­tok­siin liit­ty­viin pork­ka­na­ra­hoi­hin.

– Nii­tä ei saa syö­dä pois, vaan niil­lä pi­tää ly­hen­tää lai­no­ja, ke­hit­tää toi­min­taa ja li­sä­tä te­hok­kuut­ta.

Seu­tu­kun­nan ke­hit­tä­mi­ses­sä hän pai­not­ti ole­mas­sa ole­vien jul­kis­ten ja yk­si­tyis­ten pal­ve­lu­jen te­ho­kas­ta käyt­töä sekä tuo­tan­nol­li­sen toi­min­nan puo­lel­la sat­sauk­sia mm. Pu­hok­seen ja Nii­ra­laan, mis­sä yri­tys­toi­min­nal­la on luon­tai­set me­nes­ty­mi­sen edel­ly­tyk­set.

Sa­mas­sa
ve­nees­sä ol­laan!

Ke­sä­lah­den kun­nan­val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­ja Rai­mo Oks­man us­koi Ke­sä­lah­den ja Ki­teen lii­tok­sen to­teu­tu­van tä­män vuo­den ai­ka­na niin, et­tä uu­si kun­ta pää­see aloit­ta­maan en­si vuo­den alus­sa. Lii­tok­ses­ta on hyö­tyä niin kun­ta­lai­sil­le kuin yrit­tä­jil­le­kin, hän va­kuut­ti.

Toh­ma­jär­ven kun­nan­val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­ja Mat­ti Ma­joi­nen nos­ti kun­ta­ra­jo­jen si­jas­ta kes­kus­te­luun Kes­ki-Kar­ja­lan maan­tie­teel­li­sen ase­man.

– Tääl­lä on kan­sain­vä­li­nen ra­ja­ny­li­tys­paik­ka, on kak­si val­ta­tie­tä, jois­ta toi­nen poh­jois-ete­lä- ja toi­nen itä-län­si­suun­nas­sa, on rau­ta­tiet, on sy­vä­väy­lä...on hy­vät yh­tey­det suu­ril­le Ve­nä­jän mark­ki­noil­le. Näi­den va­raan tu­le­vai­suut­ta pi­tää ra­ken­taa, hän ki­teyt­ti.

Ki­teen val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­ja Juk­ka Kank­ku­nen pai­not­ti yh­tei­sen edun­val­von­nan mer­ki­tys­tä. Jo­en­suun seu­tu kyl­lä pi­tää puo­len­sa, mut­ta mei­dän kes­ki­kar­ja­lais­ten pi­tää saa­da ää­nem­me pa­rem­min kuu­lu­viin niin maa­kun­nan kuin val­ta­kun­nan­kin ta­sol­la. Kes­ki-Kar­ja­lan asi­oi­ta pi­tää ajaa po­ru­kal­la, hän vies­tit­ti.

Toh­ma­jär­ven kun­nan­hal­li­tuk­seen kuu­lu­va Rei­no Löp­pö­nen to­te­si Ki­teel­lä ole­van et­sik­ko­a­jan kä­sil­lä uu­sien val­ti­o­no­suus­pää­tös­ten jäl­keen. Sil­lä on nyt hyvä ti­lai­suus lait­taa ta­lou­ten­sa no­pe­as­ti kun­toon saa­tu­aan val­ti­ol­ta 600 eu­roa/asu­kas li­sää ra­haa, kun vas­taa­va luku Toh­ma­jär­vel­lä on 40 eu­roa/asu­kas.

Jos Toh­ma­jär­vi liit­tyi­si Ki­teen ja Ke­sä­lah­den kimp­paan mu­kaan, Kes­ki-Kar­ja­lan alu­eel­le tu­li­si vie­lä 1,5 milj. eu­roa li­sää, hän las­kes­ke­li.

Kun­tien pe­rus-
teh­tä­vää ei saa unoh­taa

Rääk­ky­län kun­nan­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja Har­ri Laa­so­nen muis­tut­ti kun­tien pe­rus­teh­tä­väs­tä.

– Kun­tien tu­lee jär­jes­tää kun­ta­lai­sil­le pe­rus­pal­ve­lut ja luo­da poh­jaa yri­tys­toi­min­nal­le mm. inf­raan ja laa­ja­kais­taan pa­nos­ta­mal­la.

Pelk­kien pork­ka­na­ra­ho­jen va­raan ei hä­nen mie­les­tään pidä kun­ta­lii­tok­sia ra­ken­taa. Jos kun­ta­lii­tok­siin men­nään, on toi­min­to­ja­kin muu­tet­ta­va ja pi­det­tä­vä huol­ta sii­tä, et­tä pal­ve­lut tur­va­taan ta­sa­puo­li­ses­ti kai­kil­le kan­sa­lai­sil­le ja ne tuo­te­taan kus­tan­nus­te­hok­kaas­ti.

Ki­teen kau­pun­gin­val­tuus­ton va­ra­pu­heen­joh­ta­ja Esa Lah­te­lan mie­les­tä on jär­je­tön­tä, et­tä ve­rot ovat kor­keim­mat ja mak­sut kal­leim­mat.

– Toi­vot­ta­vas­ti Ki­tee ja Ke­sä­lah­ti jär­ki­pe­räis­tä­vät kun­ta­lii­tok­ses­sa toi­min­to­ja niin, et­tä hal­lin­to saa­daan te­hok­kaak­si ja työ­voi­ma­re­surs­sit suun­nat­tua sin­ne, mis­sä te­ke­viä kä­siä tar­vi­taan, hän sa­noi ja toi­vot­ti Toh­ma­jär­ven ja Rääk­ky­län ter­ve­tul­leik­si kimp­paan mu­kaan.

Toh­ma­jär­ven kun­nan­hal­li­tus­ta edus­ta­nut Teu­vo Kar­ja­lai­nen il­moit­ti hy­väk­sy­vän­sä va­paa­eh­toi­sen kun­ta­lii­tok­sen, mut­ta pak­ko­lii­tok­sel­le hän sa­noi kii­tos ei. Sa­mal­la hän neu­voi ot­ta­maan op­pia Toh­ma­jär­ven ja Värt­si­län fuu­si­os­sa teh­dyis­tä vir­heis­tä. Sii­nä ei Värt­si­län toi­vei­ta pys­tyt­ty täyt­tä­mään.

Yh­tei­nen tah­to-
tila pi­tää löy­tyä

Ke­sä­lah­den yrit­tä­jien pu­heen­joh­ta­ja Ee­va Tynk­ky­nen piti tär­ke­ä­nä, et­tä pe­rus­pal­ve­lu­ja ei pääs­te­tä näi­vet­ty­mään ei­kä ra­ken­nuk­sia ra­pis­tu­maan. Sa­mal­la hän muis­tut­ti lii­tos­so­pi­mus­ten vel­voit­teis­ta; on pi­det­tä­vä kiin­ni sii­tä, mitä lu­va­taan.

Hän pe­rään­kuu­lut­ti myös yk­si­tuu­mai­suut­ta.

– Meil­tä pi­tää löy­tyä yh­tei­nen tah­to­ti­la. Ei lai­te­ta enää ka­pu­loi­ta rat­tai­siin, kun yh­des­sä jo­tain so­vi­taan.

Luot­ta­mus­hen­ki­lön ja yrit­tä­jän pal­lil­la sa­ma­nai­kai­ses­ti is­tu­van Kari Su­ti­sen mie­les­tä kun­ta­lii­tos­neu­vot­te­luis­sa on pe­lat­ta­va avoi­min kor­tein.

– Pi­van­gas­sa ei saa kuu­lua pu­het­ta, et­tä Ki­tee ryös­ti Ke­sä­lah­den.

Hän nos­ti kes­kus­te­luun myös Pu­hok­sen voi­ma­la -hank­keen, pien­ten yri­tys­ten ase­man ja ka­teu­den.

– On kaik­kien etu, jos Ki­tee saa voi­ma­lan. Sitä pi­tää yh­des­sä Pu­hok­seen ajaa. Käy­tän­nös­sä voi­ma­la-asi­as­sa avai­met ovat kui­ten­kin Jo­en­suun kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen kä­sis­sä.

– Yh­des­sä pi­tää huo­leh­tia myös sii­tä, et­tä pien­ten­kin yri­tys­ten toi­min­ta­e­del­ly­tyk­set tur­va­taan. Jo­kai­nen työl­lis­tä­jä on Kes­ki-Kar­ja­lal­le tär­keä.

– Ja sen minä vie­lä sa­non, et­tä ka­teu­des­ta on pääs­tä­vä eroon, hän päät­ti pu­heen­vuo­ron­sa.

Su­ti­nen sai nä­ke­myk­sel­leen tu­kea Mat­ti Ma­joi­sel­ta.

– Ki­tee on Kes­ki-Kar­ja­lan ve­tu­ri, ei­kä ol­la ka­teel­li­sia sii­tä, et­tä se sai val­ti­o­no­suuk­sien uus­ja­os­sa ison po­tin. Nyt on kor­kea ai­ka unoh­taa naa­pu­ri­ka­teus ja eri­pu­ra, ja pis­tää Kes­ki-Kar­ja­lan ryh­ti­lii­ke pys­tyyn.

Mark­ki­noin­tia
Ve­nä­jän suun­taan

Myös Ke­sä­lah­den kun­nan­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja Ari Asi­kai­sen mie­les­tä ole­mas­sa ole­vien yri­tys­ten toi­min­ta­e­del­ly­tyk­set pi­tää tur­va­ta. Tär­ke­ä­nä hän piti myös sitä, et­tä mark­ki­noil­le tu­le­va työ­voi­ma saa­daan tuo­tan­nol­li­seen toi­min­taan, ei­kä by­rok­ra­ti­an pyö­rit­tä­mi­seen.

Li­säk­si hän toi kes­kus­te­luun ”vuo­ri­neu­vos­nä­kö­kul­man”.

– Vuo­ri­neu­vos­ten kans­sa kes­kus­tel­ta­es­sa on käy­nyt sel­väk­si, et­tä Ve­nä­jä on Kes­ki-Kar­ja­lan suu­ri mah­dol­li­suus.

– Mat­kai­lu- ja pal­ve­lu­e­lin­kei­not ovat jo jos­sain mää­rin hyö­ty­neet Ve­nä­jän suu­ris­ta mark­ki­nois­ta, mut­ta jat­kos­sa tuo­tan­nol­lis­ten­kin yri­tys­ten on suun­nat­ta­va sin­ne mark­ki­noin­ti­pon­nis­te­lu­ja.

Toh­ma­jär­ven yrit­tä­jien pu­heen­joh­ta­ja Timo Miet­ti­nen oli huo­lis­saan pien­ten pal­ve­lu­y­ri­tys­ten tu­le­vai­suu­des­ta. Vaa­ra­na on, et­tä mm. pie­niä hoi­va-alan yri­tyk­siä kuih­tuu, kun isot jyl­lää. Pai­kal­lis­ten yri­tys­ten toi­min­ta­e­del­ly­tyk­set ovat pal­jol­ti kiin­ni sii­tä, mi­ten kil­pai­lu­tus toi­mii.

Hä­nen mu­kaan­sa val­ta­kun­nal­li­ses­ti 80 % yrit­tä­jis­tä kan­nat­taa kun­ta­lii­tok­sia. Toh­ma­jär­vel­lä hän to­te­si ole­van niin Ki­teen kuin Jo­en­suun­kin kan­nat­ta­jia.

Ki­teen kau­pun­gin­hal­li­tuk­seen kuu­lu­van Al­po Jump­pa­sen mie­les­tä Ki­teen ja Ke­sä­lah­den kun­ta­lii­tos vai­kut­taa mer­kit­tä­väs­ti koko ta­lou­sa­lu­een tu­le­vai­suu­teen. Se an­taa mah­dol­li­suu­den tar­kas­tel­la ve­ro­tus­ta ja luo edel­ly­tyk­siä myös elin­kei­no­toi­min­taan teh­tä­vil­le sat­sauk­sil­le.

– Pal­ve­lu­jen säi­lyt­tä­mi­sek­si on ää­rim­mäi­sen tär­ke­ää, et­tä Pu­hok­seen saa­daan jä­te­voi­ma­lai­tos, las­tu­le­vy­teh­das toi­mi­maan ja sen va­na­ve­des­sä uu­sia vien­tiy­ri­tyk­siä, hän ki­teyt­ti.

Jou­ko Väis­tö

Lisää aiheesta

Kysely