JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Timo Makkosen Liperin Ikkuna Ky on valmistanut ikkunoita ja ovia jo kolmen vuosikymmenen ajan. Ensi kuussa toiminta laajenee myös Rääkkylään.

Timo Makkosen Liperin Ikkuna Ky on valmistanut ikkunoita ja ovia jo kolmen vuosikymmenen ajan. Ensi kuussa toiminta laajenee myös Rääkkylään.

12.2.2014 7.52
Talous

Ikkunoiden valmistus jatkuu jo ensi kuussa

Yrit­tä­jä Timo Mak­ko­sel­la on uu­sien ti­lo­jen han­kin­nal­le sel­keä pe­rus­te.

– Tar­vit­sem­me li­sää ka­pa­si­teet­tia. Ny­kyi­set tuo­tan­to­ti­lat Ylä­myl­lyl­lä ovat täy­des­sä käy­tös­sä, hän ki­teyt­tää.

Li­pe­rin Ik­ku­na Ky on pe­rin­tei­käs puu­se­pä­na­lan yri­tys. Se aloit­ti toi­min­tan­sa vuon­na 1982 Vii­ni­jär­vel­lä. Ny­kyi­siin ti­loi­hin­sa Ylä­myl­lyl­le se siir­tyi vuon­na 1987.

Täl­lä het­kel­lä yri­tyk­sel­lä on käy­tös­sään noin 1 000 ne­li­ö­tä tuo­tan­to­ti­laa ja sen pääl­le va­ras­to­ti­lo­ja 800 ne­li­ön ver­ran. Ik­ku­noi­ta ja ovia val­mis­te­taan yh­dek­sän työn­te­ki­jän voi­min.

Yri­tyk­sel­lä on vah­va ja­lan­si­ja Itä-Suo­men ik­ku­na- ja ovi­mark­ki­noil­la. Sen val­mis­ta­mia tuot­tei­ta on myyn­nis­sä lä­hes kai­kis­sa alan kaup­pa­liik­keis­sä.

– Noin 2-3 osaa tuo­tan­nos­tam­me me­nee Poh­jois-Kar­ja­lan, Poh­jois- ja Ete­lä-Sa­von sekä Ete­lä-Kar­ja­lan alu­eel­le ja kol­mas kol­man­nes muu­al­le Suo­meen.

– 1990-lu­vul­la teim­me myös Ve­nä­jän kaup­paa, mut­ta luo­vuim­me sii­tä kor­kei­den tul­li­mak­su­jen ta­kia. Nyt sel­vi­täm­me Ve­nä­jän mark­ki­noi­ta tois­ta­mi­seen ja jos mark­ki­na­ra­koa il­maan­tuu, aloi­tam­me vien­nin uu­del­leen, Timo Mak­ko­nen ker­too.

Va­ras­tos­ta ja ti­lauk­ses­ta

Mo­nis­ta muis­ta alan yri­tyk­sis­tä poi­ke­ten Li­pe­rin Ik­ku­na Ky on sat­san­nut mo­ni­puo­li­seen va­ras­toon.

– Olem­me ke­hit­tä­neet va­ras­toa kym­men­kun­ta vuot­ta ja täl­lä het­kel­lä siel­tä löy­tyy noin 2 500 ik­ku­naa ja ovea. Va­ras­to­myyn­ti on osoit­tau­tu­nut hy­väk­si rat­kai­suk­si eten­kin re­mont­ti­koh­teis­sa.

– Moni re­mon­toi­ja on ol­lut mie­lis­sään, kun on saa­nut ha­kea tar­vit­se­man­sa ik­ku­nan tai oven suo­raan va­ras­tos­ta il­man vii­vei­tä.

Pe­rin­teik­kään puu­se­pä­na­lan yri­tyk­sen pe­rin­tei­siin toi­min­ta­muo­toi­hin kuu­luu myös ti­laus­val­mis­tus. Ti­laus­työ­nä teh­ty­nä mi­tat ovat va­pai­ta ja pin­ta­kä­sit­te­lyt teh­dään so­pi­muk­sen mu­kaan.

– Saat mie­lei­se­si muo­dot ja mal­lit niin ke­sä­mök­ki­si, oma­ko­ti­ta­lo­si kuin min­kä ta­han­sa tuo­tan­to- tai va­ras­to­ra­ken­nuk­se­si ik­ku­noi­hin, Timo Mak­ko­nen mark­ki­noi per­hey­ri­tyk­sen­sä pal­ve­lu­ja.

Pie­nel­lä po­ru­kal­la liik­keel­le

Rääk­ky­läs­sä ik­ku­noi­ta ja ovia tul­laan val­mis­ta­maan sa­maan ta­paan kuin Ylä­myl­lyl­lä. Myös va­ras­to­myyn­ti tu­lee ku­vi­oi­hin mu­kaan alus­ta pi­tä­en.

– Toi­mi­ti­lat Rääk­ky­läs­sä on asi­al­li­ses­sa kun­nos­sa ja tuo­tan­to­lin­jat val­miit ik­ku­noi­den val­mis­tuk­seen, vain muu­ta­ma uu­si kone on tar­koi­tus hank­kia li­sää.

– Al­ku­vai­hees­sa toi­min­taa pyö­ri­te­tään pie­nel­lä po­ru­kal­la pa­rin uu­den työn­te­ki­jän ja Ylä­myl­lyn teh­taan mies­ten voi­min.

– Vuo­den mit­taan työ­voi­maa tu­lee li­sää, mut­ta mää­ris­tä on täs­sä vai­hees­sa mah­do­ton­ta pu­hua. Kaik­ki riip­puu luon­nol­li­ses­ti sii­tä, mi­ten mark­ki­nat val­mis­ta­mi­am­me tuot­tei­ta ve­tä­vät, Mak­ko­nen ki­teyt­tää.

Jou­ko Väis­tö

Lisää aiheesta

Kysely