JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hurjan kilometrimäärän tänä talvena hiihtänyt Hannu Leskinen on säilyttänyt lapsuudessa pitämänsä metallisen jalkatuen.

Hurjan kilometrimäärän tänä talvena hiihtänyt Hannu Leskinen on säilyttänyt lapsuudessa pitämänsä metallisen jalkatuen.

12.5.2017 8.15
Urheilu

7 000 hiihtokilometriä pyörätuolin välttämiseksi

KE­SÄ­LAH­TI

Riit­ta Ha­ku­li­nen

Ke­sä­lah­den Pien­vaa­ras­sa asu­van Han­nu Les­ki­sen, 64, hiih­to­kau­si jat­kui tänä tal­ve­na huh­ti­kuun vii­mei­sel­le vii­kol­le saak­ka.

Suk­sia ei jou­ta­nut lait­taa ke­sä­te­loil­le, sil­lä tal­vel­la is­ke­nyt en­nä­tys­näl­kä ajoi mies­tä ta­voit­te­le­maan uut­ta hur­jaa hiih­to­en­nä­tys­tä.

Kym­me­ni­sen vuot­ta 4500 ki­lo­met­riä saa­vut­ta­nut mies is­ki va­pun al­la omak­si en­nä­tyk­sek­seen 7060 ki­lo­met­riä. Noin sa­taa ki­lo­met­riä lu­kuun ot­ta­mat­ta en­nä­tys on hiih­det­ty pe­rin­tei­sel­lä tyy­lil­lä.

– Mar­ras­kuus­ta maa­lis­kuun lop­puun hiih­te­lin Ke­sä­lah­den taa­ja­man tun­tu­mas­sa ol­lut­ta kym­me­nen ki­lo­met­rin lenk­kiä, Les­ki­nen ker­too.

– Huh­ti­kuus­sa siir­ryin hiih­tä­mään jär­ven jääl­lä ja ko­ti­ni lä­hel­lä ole­vaa met­sä­au­to­tien poh­jaa, jos­sa vie­lä riit­ti lun­ta.

Hiih­to­päi­viä Les­ki­sel­le ker­tyi tal­ven ai­ka­na 105, jo­ten kes­ki­mää­räi­sek­si päi­vä­mat­kak­si ker­tyi 67 ki­lo­met­riä. Aa­mu­len­kin jäl­keen Les­ki­nen läh­ti usein vie­lä il­ta­päi­vä­hiih­dol­le, jos seu­ran­nas­sa ol­lut le­po­sy­ke an­toi sil­le myö­ten.

– Ko­vim­pa­na päi­vä­nä hiih­din yh­teen­sä 150 ki­lo­met­riä. 90 ki­lo­met­rin aa­mu­len­kin jäl­keen ihan ih­met­te­lin, kun ei ol­lut yh­tään voi­pu­nut olo, ker­too kaik­ki hiih­to­len­kit il­man nes­te­tank­kaus­ta te­ke­vä Les­ki­nen.

MIKÄ SAA MIE­HEN sit­ten ve­nyt­tä­mään hiih­to­kaut­ta ja ta­voit­te­le­maan näin hur­jia en­nä­tyk­siä?

– Mi­nul­le hiih­tä­mi­nen on ai­noa mah­dol­li­nen lii­kun­ta­muo­to, jo­hon ky­ke­nen. Pi­dem­män mat­kan kä­ve­le­mi­nen tai pyö­räi­ly on mi­nul­le tu­kie­lin­vai­vo­jen ta­kia mah­do­ton­ta, Les­ki­nen ker­too.

– Hiih­tä­mäl­lä pi­dän pai­noa ku­ris­sa. Ke­sän ai­ka­na sitä ker­tyy kym­me­ni­sen ki­loa, kun en pää­se liik­ku­maan. Tänä tal­ve­na vii­sa­ri hei­lah­ti 17 ki­loa alem­mas.

Rei­lu kym­me­nen vuot­ta sit­ten lää­kä­ri to­kai­si Les­ki­sel­le, et­tä jos tämä ei jat­ka ak­tii­vis­ta yleis­kun­nos­ta ja li­hak­sis­tos­ta huo­leh­ti­mis­ta, edes­sä voi ol­la jou­tu­mi­nen pyö­rä­tuo­liin.

Vuon­na 2002 teh­dyn sel­kä­leik­kauk­sen jäl­keen lää­kä­rin heit­tä­mä haas­te on aja­nut Les­kis­tä huo­leh­ti­maan kun­nos­taan. Kroo­ni­sis­ta tu­kie­lin­vai­vois­ta lap­suu­des­taan as­ti kär­si­nyt mies pää­si en­nen leik­kaus­ta ja ajoit­tain sen jäl­keen­kin kul­ke­maan vain muu­ta­mia as­ke­lia jak­ka­raan tu­keu­tu­en.

HAN­NU LES­KI­NEN sai­ras­taa har­vi­nais­ta Legg-Cal­ve-Pert­he­sin tau­tia, jon­ka oi­reet hä­nel­lä al­koi­vat jo vii­si­vuo­ti­aa­na. Sai­raus il­me­nee rei­si­luun pääs­sä ole­van rus­to­ku­dok­sen hä­vi­ä­mi­se­nä.

– Vii­si­vuo­ti­aa­na al­koi ki­vut ja ja­lat to­det­tiin eri­mit­tai­sik­si. Pi­din kah­den vuo­den ajan täl­lais­ta me­tal­lis­ta jal­ka­tu­kea, jon­ka lonk­ka­mal­ja hier­si usein ki­pe­äs­ti ni­vu­siin, Les­ki­nen esit­te­lee nah­kai­sil­la kiin­ni­tys­rem­meil­lä va­rus­tet­tua jal­ka­tu­kea.

– Tä­män tuen kans­sa lii­kuin ah­ke­ras­ti. Pe­la­sin len­to­pal­loa ja kä­ve­lin use­am­man ki­lo­met­rin mat­kaa ko­toa Ha­ne­lin­lam­mel­le kär­ry­tie­tä pit­kin.

Lap­suu­des­sa ja nuo­ruu­des­sa tu­kie­lin­vai­vat ei­vät vai­van­neet Les­kis­tä vie­lä rat­kai­se­van pal­jon ja kou­lus­sa al­ka­nut hiih­toin­nos­tus vei mie­hen Ke­sä­lah­den Ur­hei­li­joi­den jou­kois­sa SM-sar­jan hiih­toi­hin saak­ka.

Vuon­na 1993 vii­mek­si va­ki­tui­seen työ­hön ky­en­nyt Han­nu Les­ki­nen sai sa­no­man­sa mu­kaan yh­dek­säl­tä lää­kä­ril­tä ar­vi­on työ­ky­vyt­tö­myy­des­tään, mut­ta lo­pul­lis­ta pää­tös­tä työ­ky­vyt­tö­myy­se­läk­kees­tä hän jou­tui odot­ta­maan kym­me­ni­sen vuot­ta.

– Joku on voi­nut ih­me­tel­lä, mi­ten ra­si­tan it­se­ä­ni hiih­tä­mi­sel­lä niin pal­jon. Olen kyl­lä miet­ti­nyt, et­tä oli­sin­ko enää jal­keil­la tai elos­sa en­sin­kään, jos en oli­si vah­vis­ta­nut li­hak­sis­toa hiih­tä­mäl­lä, Les­ki­nen tuu­maa.

Lisää aiheesta

Kysely