JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
6.7.2018 11.14
Mielipiteet

Kesäksi kotiin

Suo­men kesä on taas par­haim­mil­laan. Ke­lit ei­vät ole tä­nä­kään ke­sä­nä ol­leet ai­na suo­si­ol­li­set, mut­ta niin vain ol­laan jo hei­nä­kuus­sa, joka on mo­nien mie­les­tä se pa­ras ke­sä­kuu­kau­si. Ko­ti­mais­ten lo­ma­lais­ten suu­rin se­son­ki on al­ka­nut.

San­kat jou­kot suo­ma­lai­sia pak­kaa­vat au­tot täy­teen ja suun­taa­vat ke­sän viet­toon. Pie­net paik­ka­kun­nat he­rää­vät eloon pit­kän tal­ven ja ke­vään jäl­keen. Vä­ki­mää­rä nou­see ja ky­lä­kaup­po­jen tar­jon­ta muut­tuu het­kek­si yl­tä­kyl­läi­sek­si. Kaik­ki­al­la on iloi­sia lo­ma­lai­sia ja eri mur­teet sekä kie­let rai­ku­vat ete­läs­tä poh­joi­seen, idäs­tä län­teen.

Suo­ma­lai­set ovat mök­ki­kan­saa. Ti­las­to­kes­kuk­sen mu­kaan Suo­mes­sa oli vuon­na 2017 mök­ke­jä 507 200 kap­pa­let­ta. Kun pu­hu­taan ke­sä­lo­mas­ta, suu­rin osa meis­tä miet­tii au­to­maat­ti­ses­ti en­sim­mäi­sek­si mök­kei­lyä. Se on niin pe­rin­tei­nen lo­mai­lun ja ke­sän­vie­ton tapa. Ja mik­sei oli­si, mök­kien mää­rä on sen ver­ran hui­kea, et­tä mel­kein jo­kai­sel­la on joko oma mök­ki tai su­vun mök­ki, jon­ne lo­mak­si suun­na­ta. Ne, joil­la mök­kiä ei ole, on mah­dol­li­suus vuok­ra­ta mök­ki ha­lu­a­mak­seen ajak­si.

Mök­kien vuok­raus kas­vat­taa­kin koko ajan suo­si­o­taan. Sil­loin saa it­se va­li­ta, min­ne päin Suo­mea ha­lu­aa täl­lä lo­mal­la mat­kus­taa. Mö­kin va­rus­te­lu­ta­son­kin voi va­li­ta miel­ty­myk­sen­sä mu­kaan. Se on lep­poi­saa lo­mai­lua. Ei tar­vit­se miet­tiä mö­kin syk­syis­tä tal­vi­te­loil­le pa­noa ja mah­dol­lis­ta huol­toa. Il­mes­tyt vain pai­kal­le ja nau­tit lo­mas­ta­si. Kun ko­tiin­läh­dön ai­ka koit­taa, pis­tät mö­kin oven kiin­ni ja se on sii­nä – kiva loma, nyt on ai­ka pa­la­ta ta­kai­sin ar­keen.

Mo­net suo­ma­lai­set suun­taa­vat ke­sä­lo­mal­laan myös ta­kai­sin ko­tiin. Sin­ne pie­nel­le paik­ka­kun­nal­le, jos­ta oli pak­ko läh­teä opis­ke­lun ja töi­den pe­räs­tä muu­al­le. Sin­ne, mis­sä ei ole enää elä­mi­sen mah­dol­li­suuk­sia ei­kä tar­peel­li­sia pal­ve­lui­ta. Heil­le ke­sä­lo­ma saat­taa ol­la ai­noa ker­ta vuo­des­sa, kun he pää­se­vät ta­kai­sin lap­suu­den mai­se­miin. Loma on sa­mal­la nos­tal­gi­a­mat­ka ai­kaan ja paik­kaan, jota ei enää ole.

Mök­kei­lyn lo­mas­sa ajel­laan hil­jen­ty­nei­tä ko­ti­ky­län ka­tu­ja kat­sel­len lak­kau­tet­tu­ja kou­lu­ja, kaup­po­ja, pos­te­ja, pank­ke­ja, ter­veys­kes­kuk­sia, nuo­ri­so­ta­lo­ja, kun­nan­vi­ras­to­ja ja muis­tel­laan, mi­ten täyn­nä elä­mää paik­ka oli ai­kai­sem­min.

Kier­rä­te­tään omia lap­sia ym­pä­ri ky­lää ja ker­ro­taan, kuin­ka ki­vaa tääl­lä oli kas­vaa ja asua. Kuin­ka pal­jon oli kaik­kea. Kuin­ka pal­jon kaik­ki on muut­tu­nut.

As­valt­ti ra­koi­lee ja luon­to val­taa ti­laa sen vä­lis­sä. Maa­lit ra­pis­tu­vat, ik­ku­nat ovat li­kai­sia. Ky­läl­lä ei näy enää lap­sia tai nuo­ria. Se kou­rai­see in­hot­ta­vas­ti. Mo­nel­le lap­suu­den­ko­ti on ai­na koti, vaik­ka vain ke­sä­lo­mal­la.

Kai­sa Gröhn

Lisää aiheesta

Kysely