JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Kapteeni Sami Partanen aloitti KiPan ilotulituksen avausvuorossa.

Kapteeni Sami Partanen aloitti KiPan ilotulituksen avausvuorossa.

31.5.2013 12.04
Urheilu

Kankaanpää kesti maan raossa

KiPa aloit­ti ot­te­lun si­säl­tä ja al­ku näyt­ti avau­sot­te­lun ta­paan nih­ke­äl­tä, kun jo kol­men lyö­jän jäl­keen tau­lul­la oli kak­si pa­loa. Sit­ten al­koi kui­ten­kin ta­pah­tua. Etu­pe­sien ol­les­sa täyn­nä kap­tee­ni ja yk­kös­pal­kit­tu Sami Par­ta­nen näyt­ti muil­le esi­merk­kiä si­val­ta­mal­la täy­del­li­sel­lä kak­kos­jat­ke­pys­tä­ril­lä pal­lon ran­ta­pu­sik­koon ja ti­lan­ne oli no­pe­as­ti 3-0.

- Pi­tää lait­taa ylä­ker­taan To­ro­pai­sen Rai­mol­le ter­vei­siä. Kah­del­la pa­lol­la on en­nen­kin teh­ty ih­mei­tä, ku­ten Rami ta­pa­si sa­noa.

- Mu­ka­va on nyt pe­la­ta, kun tuli ve­del­tyä vii­me kau­si lonk­kaa louk­kaan­tu­mis­ten vuok­si. Toi­sen jak­son ul­ko­pe­li läm­mit­tää eri­tyi­ses­ti, an­toi us­koa, et­tä voi­daan mei­dän ul­ko­pe­lil­lä täs­sä sar­jas­sa pär­jä­tä, Eko ker­toi ot­te­lun jäl­keen.

Ekon avauk­sen jäl­keen al­koi to­del­li­nen ilo­tu­li­tus, kun het­keä myö­hem­min ajo­läh­töä pur­ka­maan tul­lut lyö­jä­ti­las­ton yk­kö­nen ja tors­tai­na Ki­Pan kak­kos­pal­kin­non po­kan­nut Mika Lauk­ka­nen pau­kaut­ti pal­lon kol­mos­jat­keel­ta mai­se­miin ja tau­lul­la kol­mo­sen ti­lal­le vaih­tui vi­to­nen.

Ki­tee­läis­ten shok­ki­a­lun kruu­na­si seu­raa­vas­ta ajo­läh­dös­tä Mat­ti Lat­va­la, joka pys­syt­ti vuo­ros­taan kak­kos­ra­jas­ta pal­lon vi­tik­koon kun­na­rin ja kah­den ta­val­li­sen ar­voi­ses­ti.

Hui­ma avaus­vuo­ro tuot­ti siis kah­del­la pa­lol­la pe­rä­ti kah­dek­san juok­sua, ei­vät­kä kan­kaan­pää­läi­set täs­tä enää toi­pu­neet, vaik­ka roik­kui­vat­kin kii­tet­tä­väs­ti mu­ka­na koko pe­lin ajan. Kan­kaan­pään ki­ris­tä vas­ta­si oi­ke­as­taan vain yk­si mies, vie­rai­den yk­kös­pal­kit­tu Juk­ka Lat­va­la, joka ko­tiut­ti vas­tus­ta­mat­to­mil­la lyön­neil­lä jo­kai­ses­sa avaus­jak­son si­sä­vuo­ros­sa. Lat­va­lan nel­jän lyö­dyn li­säk­si vie­ras­jouk­ku­eel­ta mai­nin­nan an­sait­see nel­jä juok­sua tuo­nut Jon­ne Kemp­pai­nen.

- Ki­tee on kyl­lä hie­no paik­ka pe­la­ta. Kos­ken­kor­van jäl­keen hie­noim­pia kent­tiä Suo­mes­sa, var­sin­kin nyt, kun on uu­si nur­mi lai­tet­tu.

- Har­mi vaan, kun en pys­ty­nyt toi­sen jak­son alus­sa lyö­mään sitä tar­vit­ta­vaa avaus­juok­sua, Lat­va­la har­mit­te­li.

Juk­ka Lat­va­la oli lä­hel­lä lait­taa pe­lin vie­lä to­del­la tiu­kak­si kol­man­nes­sa vuo­ros­sa, mut­ta Simo Ra­hu­sen hui­kea syök­sy kak­kos­pe­sän ta­kaa pe­las­ti lä­pi­lyön­nin, ei­kä KaMa pääs­syt kun­nol­la tais­te­le­maan jak­so­voi­tos­ta. Ki­Pal­ta jak­son avaus­vuo­ron jäl­keen on­nis­tui­vat ko­tiu­tuk­sis­sa ker­taal­leen vie­lä Lauk­ka­nen ja Mat­ti Lat­va­la. Lo­pul­ta juok­sui­loit­te­lun jäl­keen avaus­jak­so meni ko­ti­jouk­ku­eel­le lu­ke­min 10-6.

Toi­sel­la jak­sol­la tii­vis­tä ul­ko­pe­liä

Toi­nen jak­so al­koi vä­rik­kääs­ti, kun Ka­Man avaus­vuo­ro päät­tyi tek­ni­seen pa­loon vää­rin il­moi­te­tun lyön­ti­jär­jes­tyk­sen ta­kia. Tuo­ma­ri­häs­säk­kä jat­kui ai­na toi­seen vuo­roon saak­ka ja vä­lil­lä ol­tiin jo aloit­ta­mas­sa tois­ta jak­soa uu­del­leen alus­ta, kun­nes pe­lin­joh­ta­jat ja tuo­ma­rit löy­si­vät yh­des­sä so­pu­rat­kai­sun kan­kaan­pää­läis­ten lyön­ti­jär­jes­tyk­sen suh­teen.

- Tai­si ol­la lo­pul­ta mi­nun vir­he se lyön­ti­jär­jes­tys­häs­säk­kä.

- Muu­ten it­se pe­lis­sä meil­lä ei ol­lut kyl­lä ja­ko­ja. Tais­tel­tiin, mut­ta KiPa oli sel­väs­ti pa­rem­pi. Al­ku näyt­ti jo hy­väl­tä, mut­ta sit­ten tuli kak­si lois­ta­vaa lä­pä­riä. Se kol­mas ei sit­ten enää oli­si saa­nut men­nä läpi. Ai­no­as­taan ko­tiu­tusp­ro­sent­tiin (75 %) voi ol­la tyy­ty­väi­nen, Ka­Man pe­lin­joh­ta­ja Tomi Nis­ka­nen to­te­si ot­te­lun jäl­keen..

Pe­lil­li­ses­ti toi­nen jak­so oli hy­vin eri­tyyp­pi­nen, kuin en­sim­mäi­nen. Juok­sun­te­on aloit­ti jäl­leen avaus­vuo­ros­sa Ki­tee, kun Lauk­ka­nen ko­tiut­ti Vil­le Pos­tin. Tätä en­nen oli lä­hel­lä, et­tei Toni Laak­so is­ke­nyt pal­loa mai­se­miin heti al­ka­jai­sik­si, mut­ta Ka­Man kol­mos­kop­pa­ri Jani Moi­la­sen lois­ta­va kat­ko jat­ke­lyön­nis­tä es­ti suu­rem­mat tu­hot.

Koko toi­sen jak­son ajan ki­tee­läis­ten ul­ko­pe­li oli erit­täin pi­tä­vää ja eri­tyi­ses­ti eduk­seen erot­tui­vat luk­ka­ri Laak­son li­säk­si ko­mei­ta syök­sy­kop­pe­ja ha­ke­nut Jus­si Hurs­kai­nen ja tär­kei­tä pa­lo­ja etu­ken­täl­lä teh­nyt Ju­ha­ni Myy­ry­läi­nen.

Si­sä­pe­lis­tä mai­nin­nan ar­vois­ta on se, et­tä ko­ti­jouk­kue ra­ken­te­li hie­nos­ti ti­lan­tei­ta myös kak­kos­kär­jel­lään. Tämä tuot­ti tu­los­ta myös juok­sun mer­keis­sä toi­ses­sa vuo­ros­sa kun Lauk­ka­nen is­ki il­lan vii­den­nen lyö­tyn­sä ko­tiut­ta­en Jus­si Hurs­kai­sen.

Toi­sen vuo­ron jäl­keen myös ko­ti­jouk­ku­een juok­su­ha­nat tuk­keu­tui­vat, mut­ta kak­si teh­tyä juok­sua riit­ti­vät tuo­maan mu­ka­van 2-0 jak­so- ja ot­te­lu­voi­ton.

Ki­Pan uu­del­le pe­lin­joh­ta­jal­le Sami Pur­mo­sel­le en­sim­mäi­nen kol­men pis­teen voit­to ko­tiy­lei­sön edes­sä luon­nol­li­ses­ti mais­tui.

- Erit­täin tär­kei­tä pin­no­ja. Pa­ket­ti ei mis­sään ni­mes­sä ole vie­lä val­mis, mut­ta on­nek­si on sel­lai­nen mie­his­tö, mitä pys­tyy muok­kaa­maan, Pur­mo­nen sa­nai­li leh­dis­tö­ti­lai­suu­des­sa.

Har­ha­hei­tot ja Pel­ko­nen peik­koi­na Imat­ral­la

Ki­tee pe­la­si edel­li­sen ko­ti­ot­te­lun­sa vii­me sun­nun­tai­na Imat­ral­la Pat­ti­jo­en Ur­hei­li­joi­ta vas­taan. Tuos­ta ot­te­lus­ta saa­lik­si jäi ki­tee­läi­sil­le yk­si pis­te, kun raa­he­lai­set vei­vät voi­ton su­per­vuo­ros­sa lu­ke­min 1-2 (3-4, 4-2, 0-1).

Ot­te­lua vä­rit­ti­vät har­ha­hei­tot ja kun­na­rit. Avaus­jak­sol­la yk­si raa­he­lais­ten juok­suis­ta syn­tyi har­ha­hei­tol­la, ku­ten myös ot­te­lun rat­kais­sut juok­su su­per­vuo­ros­sa. Tä­män li­säk­si piik­ki­nä Ki­Pan li­has­sa oli Mar­ko Pel­ko­nen, joka is­ki avaus­jak­son vii­mei­ses­sä vuo­ros­sa vii­mei­se­nä lyö­jä­nä Ki­Pan joh­ta­es­sa 3-2 pal­lon ta­ka­ken­täl­tä mai­se­miin kun­na­rin ja yh­den ta­val­li­sen ar­voi­ses­ti.

Toi­sel­la jak­sol­la oli vuo­ros­taan Ki­Pan vuo­ro vie­dä tik­ka­ri raa­he­lais­ten suus­ta, kun Lauk­ka­nen is­ki niin ikään ta­ka­ken­täl­tä kun­na­rin ja kol­me ta­val­lis­ta vie­den Ki­teen jak­so­voit­toon Pat­ti­jo­en joh­ta­es­sa 0-2. Ko­ko­nai­suu­te­na voi­si sa­noa, et­tä enem­män­kin oli­si ol­lut otet­ta­vis­sa, mut­ta ku­ten Pur­mo­nen­kin to­te­si, kaik­ki pis­teet ovat elin­tär­kei­tä, ei­kä pe­lien jäl­keen kan­na­ta enää jos­si­tel­la.

Sami Mie­lo­nen

Lisää aiheesta

Kysely