JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Jouko Tanskanen halusi jo nuorena yrittäjäksi. Nyt taivalta on takana 35 vuotta. Montako vuotta vielä edessä päin, se jää nähtäväksi.

Jouko Tanskanen halusi jo nuorena yrittäjäksi. Nyt taivalta on takana 35 vuotta. Montako vuotta vielä edessä päin, se jää nähtäväksi.

18.12.2013 8.01
Talous

Insinööritoimisto Tanskaselle vuoden 2013 Puupalkinto

Pal­kin­not luo­vu­tet­tiin niin puu­ra­ken­tei­sel­le koh­teel­le kuin sen suun­nit­te­li­joil­le­kin. Es­poos­sa si­jait­se­van Suo­men luon­to­kes­kus Hal­ti­an ark­ki­teh­ti­suun­nit­te­lun on teh­nyt Ark­ki­teh­ti­toi­mis­to Lah­del­ma & Mah­la­mä­ki. Käy­tän­nön suun­nit­te­lus­ta vas­ta­si­vat Rai­ner Mah­la­mä­ki, Tar­ja Su­vis­to, Mir­ja Sil­lan­pää.

Ra­ken­ne­suun­nit­te­lus­sa pää­vas­tuun kan­toi Ke­sä­lah­del­la asu­va RI Jou­ko Tans­ka­nen, joka mar­ras­kuus­sa vas­taa­not­ti Ra­ken­nu­sin­si­nöö­ri­lii­ton kak­kos­pal­kin­non kaik­kien ra­ken­nus­ten kil­pai­lus­sa. Täs­sä kil­pai­lus­sa oli­vat mu­ka­na muut­kin ra­ken­nus­ma­te­ri­aa­lit kuin puu.

– Luon­to­kes­kus Hal­tia on en­sim­mäi­nen ris­tiin­lii­ma­tuis­ta mas­sii­vi­puu­le­vyis­tä ra­ken­net­tu jul­ki­nen ra­ken­nus Suo­mes­sa. Muu­al­la maa­il­mas­sa no­pe­as­ti yleis­ty­vää tek­niik­kaa ei ole ai­kai­sem­min täs­sä mit­ta­kaa­vas­sa käy­tet­ty Suo­mes­sa, Tans­ka­nen ker­toi.

Ark­ki­teh­tuu­ril­taan ra­ken­nus on erit­täin kor­ke­a­ta­soi­nen. Ka­le­va­lai­seen ta­rus­ton ins­pi­roi­ma ra­ken­nus on kes­kei­nen osa näyt­te­lyä, joka ker­too Suo­men luon­non­puis­tois­ta. Ra­ken­nus on is­tu­tet­tu jyrk­kään kal­li­o­rin­tee­seen, mikä mah­dol­lis­taa ra­ken­nuk­ses­ta upe­at luon­to­nä­ky­mät. Koh­de on jo osoit­tau­tu­nut erit­täin suo­si­tuk­si vie­rai­lu­pai­kak­si.
– Ra­ken­nuk­ses­sa käy­te­tyt mas­sii­vi­puu­le­vyt on val­mis­tet­tu Itä­val­las­sa ja va­rus­tel­tu Suo­mes­sa. Mas­sii­vi­puu­le­vyis­tä käy­te­tään ni­mi­tys­tä CLT (cross la­mi­na­ted tim­ber). Levy koos­tuu ker­rok­sit­tain lii­ma­tuis­ta lau­dois­ta. Lau­ta­ker­rok­set ovat vuo­ron­pe­rään joko ele­men­tin suun­taan tai poi­kit­tain. Lau­ta­ker­rok­sia voi ol­la usei­ta, riip­pu­en kuin­ka pak­sua le­vyä tar­vi­taan.

– Mui­ta puu­in­no­vaa­ti­oi­ta on mm. ve­si­la­si­kyl­läs­tet­ty puu, jota on käy­tet­ty ul­ko­ver­houk­se­na, Tans­ka­nen sel­vit­tää.

Yri­tys toi­mii kol­mel­le eri paik­ka­kun­nal­la

In­si­nöö­ri­toi­mis­to Tans­ka­nen Oy:n toi­min­ta käyn­nis­tyi jo vuon­na 1978 ni­mel­lä Tans­ka­nen & Huus­ko­nen Ay.

– Yh­teis­työ jat­kui 19 vuot­ta. Tä­män jäl­keen yri­tys ja­et­tiin mo­lem­pien osak­kai­den kes­ken ja ny­kyi­sel­lä ni­mel­lä olem­me toi­mi­neet 1995 läh­tien. Yri­tyk­se­ni ko­ti­paik­ka on Ki­tee ja en­nen kun­ta­lii­tos­ta Ke­sä­lah­ti.

– Ke­sä­lah­den toi­mis­tom­me si­jait­see Ni­vun­gis­sa met­sien kes­kel­lä. Li­säk­si meil­lä on kau­pun­ki­toi­mis­tot Sa­von­lin­nas­sa ja Kuo­pi­os­sa. Pal­ve­luk­ses­sam­me on 10 in­si­nöö­ri­kou­lu­tuk­sen saa­nut­ta hen­ki­löä. Pää­tuot­teem­me on juu­ri ra­ken­ne­suun­nit­te­lu.

– Toi­min­ta-alu­eem­me on koko Suo­mi. Suun­nit­te­lus­sa on ol­lut hy­vin­kin kal­lii­ta koh­tei­ta, ku­ten Kuo­pi­on te­at­te­rin kor­jaus- ja laa­jen­nus, Met­sä­mu­seo Lus­ton ja Sa­von­lin­na-sa­lin suun­nit­te­lu.

– Ur­hei­lu­paik­ko­ja olem­me myös suun­ni­tel­leet. Mm. Sei­nä­jo­en ja jää­hal­lit. Sa­maan ai­kaan, kun olim­me Ki­teen Pal­lon tu­ki­ja­na, suun­nit­te­lim­me Hy­vin­kään pe­sä­pal­lo­kat­so­moa, Tans­ka­nen lu­et­te­lee ja sa­noo suun­nit­te­lu­toi­mek­si­an­to­jen mää­räk­si al­ku­ai­ka mu­kaan lu­kien noin 6 400 kap­pa­let­ta.

Hal­ti­an suun­nit­te­luun ku­lui 10 000 tun­tia

Nyt pal­kit­tu Hal­ti­an suun­nit­te­lu­työ vaa­ti nel­jä vuot­ta ja työ­tun­te­ja ker­tyi 10 000.

– Enim­mil­lään koko pro­jek­tis­sa oli mu­ka­na 14 te­ki­jää ja mei­dän osal­tam­me seit­se­män. Suun­nit­te­lu­työ on var­sin mie­len­kiin­tois­ta. Sii­nä koh­taa­vat pait­si raa­ka ra­ken­ta­mi­nen myös tai­teel­li­set nä­kö­koh­dat. Uu­det ide­at ovat tär­kei­tä.

– Var­si­nai­nen työn­te­ko ny­ky­lait­teil­la on help­poa. Tämä on ta­val­laan etä­työ­tä ja koh­teis­sa käy­dään yleen­sä vain pa­kol­li­sis­sa ko­kouk­sis­sa, Tans­ka­nen tii­vis­tää työn ku­vaan­sa.

In­si­nöö­ri­toi­mis­to­jen työ­hön kuu­lu­vat myös tois­ten suun­nit­te­le­mien tar­kas­ta­mi­nen.

– Yk­si suu­ri koh­de meil­le oli pää­kau­pun­ki­seu­dul­le Ke­hä­ra­dal­le ra­ken­net­ta­vien maa-ase­mien ra­ken­ne­suun­nit­te­lun tar­kas­ta­mi­nen ja niis­tä lau­sun­non an­ta­mi­nen. Tar­kas­tuk­sil­la ha­lu­taan var­muus, et­tä ra­ken­teet to­del­la­kin kes­tä­vät, Jou­ko Tans­ka­nen jat­kaa.

Ha­lu­sin yrit­tä­jäk­si

Val­ti­mol­la syn­ty­nyt Jou­ko Tans­ka­sel­la oli jo opis­to­ai­ka­na sel­vä suun­ni­tel­ma tu­le­vai­suu­des­taan.

– Yrit­tä­mään jou­duin jo ko­ti­ti­lal­la­ni, jos­sa töi­tä piti teh­dä pal­jon. Tek­ni­sen opis­ton jäl­keen oli kak­si ja puo­li vuot­ta työ­maa­har­joit­te­lus­sa, vaik­ka 16 kuu­kaut­ta oli­si riit­tä­nyt.

– Ta­voi­te omas­ta yri­tyk­ses­tä to­teu­tui to­del­la­kin 1978. Nyt yrit­tä­mis­tä on ta­ka­na 35 vuot­ta. Täl­lä het­kel­lä olen sekä yrit­tä­jä, elä­ke­läi­nen ja opis­ke­li­ja. Dip­lo­mi-in­si­nöö­rin pa­pe­rit vaa­ti­vat vie­lä yh­den kurs­sin suo­rit­ta­mis­ta sekä dip­lo­mi­työn te­ke­mi­sen. Nämä vii­väs­tyi­vät, kun var­si­nai­nen lei­pä­työ pai­noi pääl­le, mut­ta kat­so­taan nyt asi­aa uu­des­taan.

– Kyl­lä­hän tämä suun­nit­te­li­jan työ on jat­ku­vaa opis­ke­lua, mi­kä­li ha­lu­aa säi­lyt­tää ni­men­sä, Tans­ka­nen ko­ros­taa.

Tuo­mo Flink­man

Lisää aiheesta

Kysely