JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Viime vuonna ylivoimaisesti nuorten luokan voittanut K-KUA:n Kimi Hirvonen nähdään myös tulevana lauantaina AIMO-radalla. Kuva: Jouko Väistö

Viime vuonna ylivoimaisesti nuorten luokan voittanut K-KUA:n Kimi Hirvonen nähdään myös tulevana lauantaina AIMO-radalla. Kuva: Jouko Väistö

15.9.2020 15.08
Urheilu

Tengtools Rallisprint testaa ensi vuoden SM-radan

KI­TEE

Kari Sark­ki­nen

Lau­an­tai­na on Ki­teen AI­MOn ral­lisp­rint -ra­dal­la odo­tet­ta­vis­sa jäl­leen vauh­tia ja am­mat­ti­mais­ta au­ton­hal­lin­taa, kun Teng­tools Ral­lisp­rint pä­räh­tää käyn­tiin tun­tia en­nen puol­ta päi­vää.

Kes­ki-Kar­ja­lan Ur­hei­lu­au­toi­li­joi­den jär­jes­tä­mään kil­pai­luun on var­si­nai­sen il­moit­tau­tu­mi­sa­jan si­säl­lä il­moit­tau­tu­nut 61 kus­kia, mut­ta jäl­ki-il­moit­tau­tu­ji­a­kin vie­lä mu­kaan mah­tuu. Start­tiin tu­lee tut­tuun ta­paan 2- ja ne­li­ve­tois­ta ka­lus­toa sekä his­to­ric-luok­kaa.

JÄR­JES­TÄ­JÄN kan­nal­ta ky­sees­sä on nor­maa­li kan­sal­li­nen kil­pai­lu.

– En­si vuon­na sa­mal­la ra­dal­la on odo­tet­ta­vis­sa tup­las­ti isom­pi ta­pah­tu­ma, kun liik­keel­lä ol­laan SM-osa­kil­pai­lun mer­keis­sä, en­na­koi kil­pai­lun­joh­ta­ja Timo Pi­ri­nen K-KUA:sta.

Vii­kon­lo­pun alu­e­mes­ta­ruus­kil­pai­lus­sa noin puo­let on K-KUA:n omia kus­ke­ja, seu­raa­vak­si eni­ten il­moit­tau­tu­jia on naa­pu­ri­seu­ra Jo­eUA:sta ja lo­put ovat eri puo­lil­ta Suo­mea. Kol­me nais­kus­ki­a­kin on il­moit­tau­tu­neit­ten lis­tal­la.

KIL­PAI­LU­A­LUE on tal­koo­voi­min ra­ken­net­tu kat­so­jan kan­nal­ta toi­mi­vak­si. Pen­koil­ta avau­tu­vat nä­ky­mät tar­jo­a­vat ulot­tu­vuut­ta isol­le osal­le rata-alu­et­ta.

En­sim­mäi­nen kier­ros on ajet­tu noin kol­mes­sa var­tis­sa.

– Pi­däm­me noin puo­len tun­nin tau­on, jot­ta kil­pai­li­jat saa­vat ka­lus­ton­sa huol­let­tua ja toi­mit­si­jat sekä kat­so­jat pää­se­vät naut­ti­maan kisa-alu­een ruo­ka-an­ti­mis­ta, Timo Pi­ri­nen ker­too.

Toi­sen kier­rok­sen jäl­keen no­pein ai­ka rat­kai­see kil­pai­lu­si­joi­tuk­sen.

– Meil­lä on käy­tös­sä ra­di­o­kuu­lu­tus taa­juu­del­la 103,9 Mhz, ja se kuu­luu kisa-alu­eel­la.

KO­RO­NA-VI­RUS nä­kyy Teng­tools-ral­lin­kin jär­jes­te­lyis­sä. Ti­lo­ja on jär­jes­tet­ty niin, et­tä il­moit­tau­tu­mi­nen ote­taan vas­taan kah­del­ta luu­kul­ta jot­ta tur­va­e­täi­syy­den tu­lee huo­mi­oi­tua ei­kä ah­tau­du­ta si­sä­ti­loi­hin. Kil­pai­li­jat ja toi­mit­si­jat liik­ku­vat erik­seen ei­kä ylei­söä pää­se va­rik­ko­a­lu­eel­le ei­kä pal­kin­to­jen­ja­koon. Myös kä­si­de­siä on hy­vin saa­ta­vil­la

– Nyt on niin sa­not­tu sul­jet­tu va­rik­ko, Pi­ri­nen to­te­aa.

Lisää aiheesta

Kysely