JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Kiinalaiseen traditioon kuuluu ystävyyden puun istutus ja muistokiven paljastus merkittävien projektien yhteydessä. Projektipuun istutuksessa lapion varressa oikealta lukien: entinen Kiinan suurlähettiläs Pasi Rutanen, Jyväskylän kaupunginjohtaja Markku Andersson, entinen työ- ja elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen, Kunmingin kaupungin johtoa, Guanzhoun viimeinen pääkonsuli Eero Suominen ja MK Protech Oy:n toimitusjohtaja Tero Mäki. Taustalla näkyy projektin rakennustyömaa.

Kiinalaiseen traditioon kuuluu ystävyyden puun istutus ja muistokiven paljastus merkittävien projektien yhteydessä. Projektipuun istutuksessa lapion varressa oikealta lukien: entinen Kiinan suurlähettiläs Pasi Rutanen, Jyväskylän kaupunginjohtaja Markku Andersson, entinen työ- ja elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen, Kunmingin kaupungin johtoa, Guanzhoun viimeinen pääkonsuli Eero Suominen ja MK Protech Oy:n toimitusjohtaja Tero Mäki. Taustalla näkyy projektin rakennustyömaa.

13.3.2013 9.54
Talous

MK Protech Oy toimittaa yhdyskun­ta­liet­teiden käsittelylaitoksen Kunmingin kaupunkiin

Kun­min­gin si­jait­see Yun­na­nin maa­kun­nas­sa Ete­lä-Kii­nas­sa. Kau­pun­gis­sa on n. 6,4 mil­joo­naa asu­kas­ta ja se on Kii­nan 19. suu­rin kau­pun­ki. Ra­ken­net­ta­vas­sa bi­o­kaa­su­lai­tok­ses­sa kä­si­tel­lään kau­pun­gin kah­dek­san uu­sim­man ja suu­rim­man jä­te­ve­den­puh­dis­ta­mon liet­teet kes­ki­te­tys­ti. Ai­kai­sem­min kau­pun­gin jä­te­ve­det ja liet­teet on joh­det­tu pai­kal­li­seen Di­anc­hi-jär­veen.
Ke­hit­teil­lä vuo­des­ta 2005

Jär­ven tila on hei­ken­ty­nyt vuo­sien saa­tos­sa mer­kit­tä­väs­ti. Tämä ky­sei­nen pro­jek­ti on osa Kun­min­gin kau­pun­gin jä­te­ve­den- ja yh­dys­kun­ta­liet­tei­den kä­sit­te­lyn ke­hit­tä­mis­tä, ja sen laa­jem­pa­na pää­mää­rä­nä on sekä Di­anc­hi-jär­ven ti­lan et­tä kau­pun­ki­ku­van pa­ran­ta­mi­nen.

MK Pro­tech Oy on ke­hit­tä­nyt nyt käyn­nis­ty­nyt­tä pro­jek­tia jo vuo­des­ta 2005 al­ka­en. Pro­jek­til­la on ol­lut vuo­sien var­rel­la Jy­väs­ky­län kau­pun­gin ja Jy­väs­ky­län seu­dun ke­hit­tä­mi­syh­tiö JY­KES Oy:n täy­si tuki ta­ka­na, mikä on an­ta­nut hank­keel­le tar­vit­ta­vaa nä­ky­vyyt­tä ja nos­tet­ta ke­hi­tys­vai­hees­sa. Kun­ming on myös Jy­väs­ky­län ys­tä­vyys­kau­pun­ki.

Käyt­töön MK Pro­tec­hin oma tek­no­lo­gia

Yh­dys­kun­ta­liet­teet kä­si­tel­lään ra­ken­net­ta­vas­sa lai­tok­ses­sa MK Pro­tech Oy:n omal­la HLAD-tek­no­lo­gi­al­la. Bi­o­kaa­su­lai­tok­sen ka­pa­si­teet­ti on 182 500 ton­nia me­kaa­ni­ses­ti kui­vat­tua lie­tet­tä vuo­des­sa, mikä on suu­ruus­luo­kal­taan noin kak­sin­ker­tai­nen ver­rat­tu­na esim. koko pää­kau­pun­ki­seu­dul­la syn­ty­vään yh­dys­kun­ta­lie­te­mää­rään.

Liet­teen­kä­sit­te­lys­sä muo­dos­tu­va bi­o­kaa­su käy­te­tään hyö­dyk­si ener­gi­an­tuo­tan­toon kor­vaa­maan fos­sii­li­sia polt­to­ai­nei­ta. Lai­tok­ses­sa kä­si­tel­ty lie­te kui­va­taan ja hy­gie­ni­soi­daan sekä pa­ka­taan säk­kei­hin käy­tet­tä­väk­si lan­noit­tee­na. MK Pro­tech Oy:n toi­mi­tuk­seen kuu­luu lai­tok­sen suun­nit­te­lu, pro­ses­si­lait­tei­den toi­mi­tus ja asen­nus sekä lai­tok­sen käyt­töö­not­to ja hen­ki­lö­kun­nan kou­lu­tus.

– Ky­sees­sä ole­va pro­jek­ti on MK Pro­tech Oy:lle mer­kit­tä­vä pää­na­vaus Kii­nan mark­ki­noil­le. Par­hail­laan neu­vo­tel­laan vas­taa­van­kal­tais­ten lai­tos­ten toi­mi­tuk­sis­ta muu­al­le Kii­naan, toi­mi­tus­joh­ta­ja Tero Mäki ker­too.

– Kii­nan mark­ki­noil­le pää­se­mi­nen edel­lyt­tää pit­kä­jän­teis­tä työ­tä, mut­ta toi­saal­ta ym­pä­ris­tö­tek­no­lo­gi­an alal­la ky­sees­sä ole­van mark­ki­na-alu­een po­ten­ti­aa­li on huo­mat­ta­va, Mäki jat­kaa.

– Ym­pä­ris­tö­tek­no­lo­gi­an vien­nin suu­rim­pa­na haas­tee­na - kult­tuu­rie­ro­jen li­säk­si - on kui­ten­kin ra­hoi­tuk­sen saa­mi­nen pro­jek­tei­hin.

– Täs­sä pro­jek­tis­sa ra­hoi­tus­ta ovat ol­leet jär­jes­tä­mäs­sä Suo­men Ul­ko­mi­nis­te­riö ja Fin­n­ve­ra Oyj, toi­mi­tus­joh­ta­ja Mäki sa­noo.

Suo­men joh­ta­va bi­o­kaa­su­lai­tos­toi­mit­ta­ja

MK Pro­tech Oy on vuon­na 2002 pe­rus­tet­tu Jy­väs­ky­läs­sä, Ki­teel­lä ja Van­taal­la toi­mi­va pro­ses­si-, ym­pä­ris­tö- ja yh­dys­kun­ta­tek­nii­kan in­si­nöö­ri­toi­mis­to, joka on eri­kois­tu­nut mm. jät­teen­kä­sit­te­ly- ja bi­oe­ner­gi­ap­ro­jek­tien suun­nit­te­luun ja to­teu­tuk­seen.

Yri­tys on Suo­men joh­ta­va bi­o­kaa­su­lai­tos­toi­mit­ta­ja. Yri­tyk­sen HLAD-tek­no­lo­gi­aan pe­rus­tu­via bi­o­kaa­su­lai­tok­sia on toi­mi­tet­tu ai­kai­sem­min mm. St1 Bi­o­fu­els Oy:lle Hä­meen­lin­naan, En­vor Bi­o­tech Oy:lle Fors­saan, Ky­men Bi­oe­ner­gia Oy:lle Kou­vo­laan, Ra­yon­gin kau­pun­kiin Thai­maa­han sekä Fors­san kau­pun­gin jä­te­ve­den­puh­dis­ta­mol­le. Li­säk­si yri­tys on toi­mit­ta­nut lu­kui­sia bi­o­kaa­su­lai­tok­siin ja muu­hun ym­pä­ris­tö­tek­no­lo­gi­aan liit­ty­viä suun­nit­te­lu- ja sa­nee­rausp­ro­jek­te­ja ko­ti­maas­sa ja ul­ko­mail­la.

Lisää aiheesta

Kysely