JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Autourheilutapahtumista on tullut Vesa Partiselle ja Iiris Toropaiselle yhteinen harrastus. Vesa vastaa, että autot saadaan lähtöviivalle ajoissa, Iiris työskentelee toimitsijoiden ruokateltassa.

Autourheilutapahtumista on tullut Vesa Partiselle ja Iiris Toropaiselle yhteinen harrastus. Vesa vastaa, että autot saadaan lähtöviivalle ajoissa, Iiris työskentelee toimitsijoiden ruokateltassa.

13.8.2014 7.45
Urheilu

Onnistuneen tapahtuman takaavat osaavat talkoolaiset

Vesa Par­ti­nen on ol­lut au­tour­hei­lun pa­ris­sa jo pik­ku­po­jas­ta. Aja­mi­nen on ol­lut vä­hem­mäl­lä, mut­ta halu muu­hun toi­min­taan on ol­lut si­tä­kin suu­rem­paa.

Muu­ta­ma si­vii­li­luo­kan kil­pai­lu on kui­ten­kin ta­ka­na. Ve­san nä­kee usein myös ral­li­ta­pah­tu­mien ylei­sön jou­kos­sa, vii­mek­si Nes­te -ral­lis­sa.

Kes­ki-Kar­ja­lan au­tour­hei­lu­toi­min­nas­sa Vesa on ol­lut jo en­nen K-KUA:n pe­rus­ta­mis­ta. En­si vii­kon­lo­pun ta­pah­tu­mas­sa Vesa toi­mii läh­dön jär­jes­te­lyn pääl­lik­kö­nä.

Yh­tei­nen har­ras­tus on pi­tä­nyt myös puo­li­so Ii­ris To­ro­pai­sen mu­ka­na au­tour­hei­lu­ku­vi­ois­sa pa­ri­kym­men­tä vuot­ta.

Ii­rik­sen löy­tää tu­le­va­na vii­kon­lop­pu­na toi­mit­si­joi­den ruo­ka­tel­tan tal­koo­jou­kos­ta. He pi­tä­vät huo­len sii­tä, et­tä kisa-alu­eel­la työs­ken­te­le­vä muu tal­koo­vä­ki py­sy­vät ra­vit­tu­na.

– Pa­ras­ta täs­sä on, kun saa ol­la sa­man­hen­ki­ses­sä po­ru­kas­sa, ja tämä pi­tää si­säl­lä au­tour­hei­lus­sa, Vesa ja Ii­ris ke­hu­vat.

Jot­ta au­tot oli­si­vat val­mii­na läh­töön

Nyt ajet­ta­vis­sa EVK-kil­pai­luis­sa läh­dön jär­jes­te­lyn pääl­li­köl­lä on 17 hen­gen ryh­mä. Ryh­män vas­tuul­la on val­mis­tel­la läh­töön tu­le­vat au­tot läh­tö­vii­val­le, jon­ka jäl­keen ne siir­ty­vät lä­het­tä­jän vas­tuul­le.

Seu­raa­vaa läh­tö val­mis­tel­laan sil­lä ai­kaa, kun edel­lis­tä aje­taan. Näin toi­mi­mal­la kil­pai­lu jat­kuu tau­ot­ta läh­dös­tä toi­seen.

– Kyl­lä täs­sä saa ol­la tark­ka­na koko kil­pai­lun ajan. Kil­pai­lun ete­ne­mis­tä pi­tää seu­ra­ta sa­mal­la, kun seu­raa­van läh­dön au­to­ja koo­taan läh­tö­a­lu­eel­le, Vesa Par­ti­nen ker­too.

Kul­jet­ta­jien teh­tä­vä­nä on seu­ra­ta va­rik­ko­a­lu­eel­ta, mitä läh­töä ol­laan ko­ko­a­mas­sa. Läh­dön nu­me­ro nä­kyy omal­ta tau­lul­taan. Jär­jes­te­ly­ryh­mä oh­jaa kul­jet­ta­jia ke­räi­ly­a­lu­eel­le jo­kais­ta läh­töä var­ten tu­los­tet­tu­jen lis­to­jen pe­rus­teel­la.

Läh­dön­jär­jes­te­li­jät te­ke­vät li­säk­si au­toil­le ja kus­keil­le vie­lä vii­me het­ken sil­mä­mää­räi­sen tar­kas­tuk­sen, et­tä tur­va­vyöt ovat kiin­ni, ky­pä­rät kun­nol­la ja au­to­jen ovet ovat kiin­ni.

– Ko­ke­neet läh­dön­jär­jes­te­li­jät kyl­lä osaa­vat hom­man­sa ja uu­det ope­te­taan, Vesa sa­noo luot­ta­vai­se­na ryh­mäs­tään.

Jot­ta ruo­kaa riit­tää tal­koo­jou­koil­le

Ii­ris To­ro­pai­nen tal­koi­lee koko ki­sa­vii­kon­lo­pun toi­mit­si­joi­den ruo­kai­lu­tel­tas­sa. Kun tun­te­ja omil­la toi­mi­pai­koil­laan ol­leet toi­mit­si­jat saa­pu­vat ruo­ka­tau­ol­le hom­man on su­jut­ta­va. Kun se su­juu, ly­hy­en tau­on jäl­keen toi­mi­pis­teil­le pa­laa taas hy­vin ra­vit­tu po­ruk­ka.

Ii­rik­sel­lä­kin on pit­kän ko­ke­muk­sen tuo­maa ru­tii­nia ja koko ryh­mä tie­tää yleen­sä jo sa­no­mat­ta, mitä mil­loin­kin pi­tää teh­dä. Uu­det tu­lok­kaat su­lau­tu­vat ryh­mään ai­na su­ju­vas­ti.

Ruo­ka­telt­ta on Ii­rik­sel­le ai­ti­o­paik­ka seu­ra­ta toi­mit­si­joi­den tun­nel­mia ki­sa­vii­kon­lo­pun ai­ka­na. Ai­kai­sem­man ko­ke­muk­sen pe­rus­teel­la hän sa­noo, et­tä ne ovat hy­vät ja tus­kin nyt­kään teh­dään poik­keus­ta. Hy­väl­lä huu­mo­ril­la on jok­kis­pii­reis­sä osat­tu men­nä eteen­päin on­gel­ma­ti­lan­teis­sa­kin.

– Jo­kai­nen tääl­lä toi­mi­va tal­koo­lai­nen tie­tää, mi­hin hom­maan on läh­te­nyt ja ym­mär­tää mi­ten asi­at su­ju­vat, Ii­ris kiit­te­lee.

Kari Sark­ki­nen

Lisää aiheesta

Kysely