JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Squaw Valleyn olympialaisissa vuonna 1960 kuudenneksi 50 kilometrillä hiihtänyt Pentti Pelkonen pistäytyi rasvamestari Teuvo Karjalaisen vieressä kurkkaamassa, miten sukset nykyään kuntoon laitetaan.

Squaw Valleyn olympialaisissa vuonna 1960 kuudenneksi 50 kilometrillä hiihtänyt Pentti Pelkonen pistäytyi rasvamestari Teuvo Karjalaisen vieressä kurkkaamassa, miten sukset nykyään kuntoon laitetaan.

19.2.2014 7.57
Urheilu

Voitelun oppii voitelemalla

Suk­sien voi­te­lun Kar­ja­lai­nen aloit­taa poh­jan puh­dis­tuk­sel­la. Hän käyt­tää puh­dis­tuk­ses­sa fluo­ria si­säl­tä­vää hoi­to­ai­net­ta, cle­a­ne­ria.

– Par­haa­seen tu­lok­seen pääs­tään, kun cle­a­ne­rin an­ne­taan vai­kut­taa yli yön. Kun hoi­to­ai­ne on imey­ty­nyt hy­vin, on suk­sen kun­nos­ta­mi­nen hel­pom­paa.

– Puh­dis­tuk­sen jäl­keen lai­tan suk­seen fluo­ri­pi­toi­sen poh­jus­tus­pa­ra­fii­nin, sit­ten si­ni­sen pa­ra­fii­nin ja sen pääl­le vie­lä vih­re­än pa­ra­fii­nin, jol­la luis­to­pin­ta saa­daan so­pi­van ko­vak­si.

– Tä­män jäl­keen luis­to­a­lue on sii­nä kun­nos­sa, et­tä sii­hen pääs­tään lait­ta­maan ke­li­pa­ra­fii­ni. Se va­li­taan ai­na ke­lin mu­kaan.

– Ke­li­pa­ra­fii­nia ei päi­väs­sä ku­lu­maan saa. Kyl­lä se sen sa­dan ki­lo­met­rin hiih­don kes­tää.

– Ke­lin vaih­tu­es­sa pa­ra­fii­ni­kin on vaih­det­ta­va. Täl­löin on pi­det­tä­vä huol­ta sii­tä, et­tä van­ha pa­ra­fii­ni tu­lee sik­lat­tua ja har­jat­tua te­hok­kaas­ti pois, Kar­ja­lai­nen opas­taa.

Suk­sen pi­to­a­lu­eel­la Kar­ja­lai­nen te­kee en­si­töik­seen kar­hen­nuk­sen, min­kä jäl­keen hän lait­taa en­sim­mäi­sen ke­lin­mu­kai­sen pi­to­voi­de­ker­rok­sen voi­te­lu­rau­dan avul­la.

Kun en­sim­mäi­nen voi­de­ker­ros on jääh­ty­nyt, se ta­soi­te­taan kor­kil­la. Seu­raa­vat pari kol­me ohut­ta ker­ros­ta hän suo­sit­te­lee lait­ta­maan si­sä­ti­lois­sa ja pääl­lim­mäi­sen ker­rok­sen ai­na ul­ko­na.

Täl­lä ta­val­la voi­de saa­daan py­sy­mään suk­sen poh­jas­sa koko hiih­to­ru­pe­a­man ajan ja voi­han sitä tar­vit­ta­es­sa li­sä­tä­kin, jos ka­pu­la al­kaa lip­sah­del­la.

Pe­rin­teis­ten voi­tei­den ja liis­te­rien li­säk­si mark­ki­noil­la on ny­ky­ään myös pi­ka­luis­to­ja ja -pi­to­ja. Ne ovat käyt­tö­kel­poi­sia ti­lan­teis­sa, jois­sa hiih­tä­jäl­lä ei ole ai­kaa pe­rin­tei­sen voi­te­lun te­ke­mi­seen.

Luis­to­gee­li saa­daan toi­mi­maan, kun sitä lai­te­taan pa­ra­fii­nin pääl­le läm­pi­mis­sä ti­lois­sa pa­rin ker­rok­sen ver­ran. Myös pi­ka­pi­don lait­ta­mi­seen Kar­ja­lai­sel­la on sel­keä neu­vo: Van­hat voi­teet har­jal­la pois ja pi­ka­pi­to pin­taan läm­pi­mis­sä si­sä­ti­lois­sa.

Lisää aiheesta

Kysely