JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Tohmajärven Enduroseuran Toni Moilanen (556) ja MC Kiteen Erno Kostamo (38) kävivät lauantaina tiukan kamppailun harraste -luokan neljännestä sijasta.

Tohmajärven Enduroseuran Toni Moilanen (556) ja MC Kiteen Erno Kostamo (38) kävivät lauantaina tiukan kamppailun harraste -luokan neljännestä sijasta.

9.10.2013 21.09
Urheilu

Rouhiainen vauhdikkain Karjalan Kankailla

Sun­nun­tain pää­läh­dös­sä mat­kaan pääs­tiin vas­ta toi­sel­la yri­tyk­sel­lä, kun avaus­s­tar­tin jäl­keen yk­si kil­pai­li­ja me­net­ti pyö­rän­sä hal­lin­nan ja pais­kau­tui päin aja­not­to­lait­teis­toa kaa­ta­en sen tu­ki­puut. On­ni on­net­to­muu­des­sa oli, et­tä kil­pai­li­joil­le ei ry­tä­käs­sä käy­nyt kuin­kaan.

Riku Rou­hi­ai­nen ei hä­kel­ty­nyt läh­dön uu­si­mi­ses­ta, vaan ty­kit­ti kier­ros kier­rok­sel­ta päi­vän no­peim­pia ai­ko­ja. Hän oli ai­noa kil­pai­li­ja, joka ajoi kah­den tun­nin ki­sas­sa seit­se­män 18,5 ki­lo­met­rin mit­tais­ta kier­ros­ta täy­teen.

B-luo­kas­sa yk­kö­se­nä ruu­tu­li­pul­le kaa­sut­ti Tu­run Seu­dun Moot­to­riur­hei­li­joi­den Mik­ko Hink­ka­nen. Kak­ko­sek­si si­joit­tu­nut Hei­no­lan Hen­ri Lund­berg jäi voit­ta­jas­ta 45 se­kun­tia ja kol­mos­si­jan na­pan­nut Ylä-Sa­von Moot­to­ri­ker­hon Jani Ry­hä­nen tup­las­ti enem­män.

Pai­kal­li­sis­ta kul­jet­ta­jis­ta par­hai­ten B-luo­kas­sa pär­jä­si Toh­ma­jär­ven En­du­ro­seu­ran Pet­ri Tuu­pai­nen, joka oli 15.

Peh­ko­sel­le luok­ka­voit­to

Kes­ki­kar­ja­lai­sit­tain mie­len­kiin­toi­sin kisa sun­nun­tai­na käy­tiin har­ras­te­luo­kas­sa. Sii­nä Toh­ma­jär­ven En­du­ro­seu­ran Juha-Pek­ka Peh­ko­nen tais­te­li upe­as­ti luok­ka­voi­ton. Hän ohit­ti vii­mei­sel­lä kier­rok­sel­la sii­hen as­ti kil­pai­lua joh­ta­neen Imat­ran Moot­to­ri­ker­hon Jes­se Suik­ka­sen tä­män kär­sit­tyä ren­gas­ri­kon.

Kol­man­nes­ta si­jas­ta käy­tiin jän­nit­tä­vä kamp­pai­lu Toh­ma­jär­ven En­du­ro­seu­raa Peh­ko­sen ta­voin edus­ta­vien Ra­tis­ten vel­jes­ten Tee­mun ja Jar­kon kes­ken. Tä­män mit­te­lön voit­ti Tee­mu, joka ku­kis­ti vel­jen­sä 17 se­kun­nil­la. Toh­ma­jär­ven En­du­ro­seu­ran lois­ta­van ko­ko­nais­pa­nok­sen täy­den­si Kim Hil­tu­nen si­joit­tu­mal­la vii­den­nek­si.

Sun­nun­tain oh­jel­mas­sa oli­vat myös V50- ja V40-luo­kan kil­pai­lut. V50:n ki­sas­sa voi­ton vei Hy­vin­kään Har­ri Vier­to­ma ja V40-luo­kan mes­ta­rik­si kaa­sut­ti Mika Toi­va­nen Sul­ka­van Moot­to­ri­ker­hos­ta.

Lau­an­tain en­sim­mäi­ses­sä läh­dös­sä kil­voit­te­li­vat nai­set ja nuo­ret. Nuor­ten kil­pai­lus­sa jär­jes­tä­vän seu­ran Kris­ti­an Kuik­ka nap­pa­si toi­sen ja Vee­ti Ha­vu­kai­nen kol­man­nen si­jan. Voi­ton vei Es­poon Moot­to­ri­ker­hon Joni Num­mi­nen.

Nais­ten luo­kan mes­ta­ruus meni län­si­ran­ni­kol­le Pie­tar­saa­ren Moot­to­ri­ker­hon Ma­ri­ka Lön­n­vi­kin vie­tyä voi­ton.

Lau­an­tain kes­kim­mäi­nen läh­tö tar­jo­si kat­so­jil­le uu­den­lais­ta näh­tä­vää, kun start­ti­vii­val­le il­mes­tyi­vät ATV-, si­vu­vau­nu- ja Clas­sic-luo­kat. Uu­sien luok­kien ot­ta­mi­nen ki­sa­oh­jel­maan oli teh­ty mah­dol­li­sek­si ra­taa le­ven­tä­mäl­lä ja kan­to­ja pois­ta­mal­la.

Joni kaa­sut­ti uu­den luo­kan mes­ta­rik­si

ATV-luo­kas­sa näh­tiin kaik­ki­aan 25 ne­li­pyö­räis­tä kil­pu­ria, jois­ta vauh­dik­kaim­min ra­dan kier­si MC Ki­teen Joni Ju­vo­nen.

Voi­ton eteen Joni jou­tui te­ke­mään to­sis­saan töi­tä, sil­lä kak­ko­sek­si kaa­sut­ta­nut Ylä-Sa­von Moot­to­ri­ker­hon Las­se Ruot­sa­lai­nen jäi vain rei­lun se­kun­nin pää­hän. Hie­nos­ti su­jui myös jär­jes­tä­vän seu­ran Jou­ni Vor­na­sen kisa. Hän si­joit­tui vii­den­nek­si.

Si­vu­vau­nu -luo­kas­sa yli­voi­mai­seen voit­toon kaa­sut­te­li Es­poon Moot­to­ri­ker­hon Roy Lindg­ren. Pel­kää­jän pai­kal­la kyy­dis­sä is­tui Sami Sa­han­ne. Toi­sek­si si­joit­tu­neet si­poo­lai­set Lari ja Riku Kun­nas hä­vi­si­vät voit­ta­jil­le yli kak­si mi­nuut­tia.

Eni­ten pyö­riä ra­dal­la näh­tiin lau­an­tain vii­mei­ses­sä star­tis­sa, kun mat­kaan am­pai­si har­ras­te -luok­ka. Sii­nä oli pe­rä­ti 119 kil­pai­li­jaa ja ajo­ai­kaa­kin oli tar­jol­la ruh­ti­naal­li­set 2,5 tun­tia.

Har­ras­teen no­peim­mak­si kus­kik­si osoit­tau­tui Sul­ka­van Moot­to­ri­ker­hon Mika Me­ri­nen, joka yh­des­sä Hei­no­lan Moot­to­ri­ker­hon Juho Ale­nin kans­sa eh­ti ura­koi­maan kah­dek­san kier­ros­ta.

Me­ri­sel­lä oli ki­san alus­sa vai­keuk­sia, kun pyö­rä ei suos­tu­nut läh­te­mään käyn­tiin. Vauh­tiin pääs­ty­ään sul­ka­va­lai­nen ei an­ta­nut kil­pa­kump­pa­neil­leen mi­tään mah­dol­li­suuk­sia. Hän jät­ti Ale­nin yli kym­me­nen mi­nuu­tin pää­hän.

Er­no viih­tyi maas­tos­sa­kin

Har­ras­te -luo­kas­sa näh­tiin myös Kes­ki-Kar­ja­lan kus­kien vai­hei­kas kamp­pai­lu, kun MC Ki­teen Er­no Kos­ta­mo ja Mark­ku Ne­no­nen sekä Toh­ma­jär­ven En­du­ro­seu­ran Toni Moi­la­nen ot­ti­vat mit­taa toi­sis­taan.

En­sim­mäi­se­nä heis­tä maa­li­vii­val­le eh­ti ra­ta­moot­to­ri­pyö­räi­li­jä­nä pa­rem­min tun­net­tu Er­no, joka saa­vut­ti nel­jän­nen si­jan. Toni tuli ruu­tu­li­pul­le heti Er­non jäl­keen vii­den­te­nä ja Mark­ku kuu­den­te­na.

Toni har­mit­te­li maa­lis­sa tek­niik­ka­mur­hei­ta. Hä­nel­lä oli mat­kal­la vaih­de­pol­jin- ja kyt­ki­non­gel­mia, jot­ka es­ti­vät ni­mek­kään kil­pa­kump­pa­nin ku­kis­ta­mi­sen.

Ko­vaa men­tiin myös lau­an­tain V50-luo­kas­sa. Sii­nä ve­te­raa­nit jät­ti­vät mo­nen har­ras­te­li­jan nie­le­mään hiek­kaa. Rai­suim­min kaa­su­kah­vaa kier­si Hy­vin­kään Har­ri Vier­to­ma, joka peit­to­si Ra­cing Club Kai­pi­ai­sen Ar­to Ti­kan liki nel­jäl­lä mi­nuu­til­la.

Lisää aiheesta

Kysely