JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
6.7.2018 11.10
Mielipiteet

Zoonoosi voi tarttua eläimestä ihmiseen ja ihmisestä eläimeen

Yli­huo­men­na, per­jan­tai­na, vie­te­tään maa­il­man zoo­noo­si­päi­vää.

Kan­sain­vä­li­sen tee­ma­päi­vän tar­koi­tuk­se­na on kiin­nit­tää maa­il­man­laa­jui­ses­ti huo­mi­o­ta zoo­noo­sei­hin eli nii­hin tau­tei­hin, jot­ka le­vi­ä­vät eläi­mis­tä ih­mi­siin ja ih­mi­sis­tä eläi­miin vi­rus­ten, bak­tee­rien, lois­ten tai al­ku­e­läin­ten vä­li­tyk­sel­lä.

Zoo­noo­si­päi­väk­si on va­lit­tu kuu­des hei­nä­kuu­ta, sil­lä ky­sei­se­nä päi­vä­nä vuon­na 1885 rans­ka­lai­nen mik­ro­bi­o­lo­gi ja ke­mis­ti Lou­is Pas­teur pe­las­ti ih­mi­sen ke­hit­tä­mäl­lään ra­bies- eli ve­si­kau­hu­ro­kot­teel­la.

Vii­me vuo­si­na suur­ta huo­mi­o­ta ja huol­ta eri puo­lil­la maa­il­ma ovat he­rät­tä­neet vi­rus­ten vä­li­tyk­sel­lä tart­tu­vat lin­tu- ja si­kainf­lu­ens­sa. Pari vuo­si­kym­men­tä sit­ten ko­hua nos­tat­ti pri­o­nin ai­heut­ta­ma hul­lun leh­män tau­ti, jon­ka to­det­tiin ole­van yh­tey­des­sä ih­mi­sen Creutz­feldt-Ja­ko­bin tau­tiin.

Suu­ri osa suo­ma­lais­ten saa­mis­ta zoo­noo­si­tar­tun­nois­ta on pe­räi­sin ul­ko­maan­mat­koil­ta. Esi­mer­kik­si kam­py­lo­bak­tee­ri- ja sal­mo­nel­la-in­fek­tio tai eki­no­kok­ki-lois­ma­to­tar­tun­ta on yleen­sä han­kit­tu muu­al­ta kuin ko­ti­maas­ta.

Zoo­no­sin voi saa­da myös käy­mät­tä maam­me ra­jo­jen ul­ko­puo­lel­la.

Suo­ras­sa kos­ke­tuk­ses­sa eläi­meen voi tart­tua muun mu­as­sa tok­sop­las­moo­si, joka on pää­i­sän­tä­nä kis­sa­e­läi­miä käyt­tä­vän al­ku­e­läi­men ai­heut­ta­ma tar­tun­ta­tau­ti.

Epä­suo­ras­ti eläi­men ulos­tees­ta ja elin­tar­vik­kei­den, ve­den, hyön­teis­ten tai hä­mä­häk­kie­läin­ten vä­li­tyk­sel­lä zoo­noo­si tart­tuu myös.

Tun­ne­tuim­pia ovat punk­kien eli puu­ti­ais­ten vä­li­tyk­sel­lä le­vi­ä­vät tau­dit.

Puu­ti­ai­sai­vo­kuu­mee­seen on vii­me vuo­si­na sai­ras­tu­nut Suo­mes­sa vuo­sit­tain noin vii­si­kym­men­tä ih­mis­tä. Tar­tun­to­ja on ol­lut eri­tyi­ses­ti Ah­ve­nan­maal­la ja Tu­run saa­ris­tos­sa, mut­ta tau­din ai­heut­ta­va ar­bo­vi­rus, joka tun­ne­taan myös Kum­lin­ge-vi­ruk­se­na, on vii­me vuo­si­na le­vin­nyt myös Itä- ja Poh­jois-Suo­meen.

Tau­dil­ta voi suo­jau­tua ro­ko­tuk­sen avul­la, jo­ten mo­nil­la työ­pai­koil­la, ku­ten Koti-Kar­ja­las­sa, on hen­ki­lö­kun­nal­le tar­jot­tu mah­dol­li­suus puu­ti­ai­sai­vo­kuu­me­ro­ko­tuk­seen osa­na työ­ter­veys­huol­toa.

Puu­ti­ai­sen le­vit­tä­mä bor­re­li­oo­si on huo­mat­ta­vas­ti puu­ti­ai­sai­vo­kuu­met­ta ylei­sem­pi. Bor­re­li­oo­sia vas­taan ei ole ro­ko­tet­ta, mut­ta ky­sees­sä on bak­tee­ri­tau­ti, jota voi­daan hoi­taa an­ti­bi­oo­teil­la.

Puu­ma­la-vi­ruk­sek­si ni­mi­te­tyn vi­ruk­sen ai­heut­ta­ma myy­rä­kuu­me le­vi­ää met­sä­myy­rien ulos­tei­den vä­li­tyk­sel­lä. EU:n alu­eel­la di­ag­no­soi­duis­ta myy­rä­kuu­me­ta­pauk­sis­ta val­ta­o­sa on Suo­mes­ta. Huip­pu­vuon­na 2008 Suo­mes­sa to­det­tiin lä­hes 3 300 myy­rä­kuu­mein­fek­ti­o­ta ih­mi­sel­lä. Eri­tyi­ses­ti Jär­vi- ja Itä-Suo­mes­sa esiin­ty­vään tau­tiin voi sai­ras­tua vaik­ka pilk­ko­es­sa pui­ta ke­sä­mö­kin puu­lii­te­ris­sä, jos­sa on ma­jail­lut met­sä­myy­riä.

Po­gos­tan­tau­ti eli hyt­tys­ten vä­li­tyk­sel­lä le­vi­ä­vä vi­ru­sin­fek­tio on toi­nen esiin­ty­vyy­des­sään Itä-Suo­mel­le tyy­pil­li­nen zoo­noo­si.

Eläi­mes­tä voi myös tart­tua bak­tee­rien ai­heut­ta­ma jä­nis­rut­to tai tri­kii­ni-loi­nen, jon­ka va­ral­ta met­säs­tä­jät tut­ki­tut­ta­vat tun­nol­li­ses­ti kar­hun­li­han.

Mei­dän rik­kau­tem­me on mo­ni­puo­li­nen luon­to. Luon­nos­sa liik­ku­mis­ta ei kan­na­ta väl­tel­lä in­fek­ti­o­pe­los­sa.

Zoo­no­seil­ta voi ja kan­nat­taa suo­jau­tua hy­väl­lä käsi- ja elin­tar­vi­ke­hy­gie­ni­al­la, käyt­tä­mäl­lä hyt­tys­ten ja punk­kien va­ral­ta suo­ja­vaat­tei­ta sekä vält­tä­mäl­lä eläin­ten pu­re­mia ja raa­pai­su­ja.

TM

Lisää aiheesta

Kysely