JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Tulevaisuus näyttää hyvältä. Uskokaa siihen, Pohjois-Karjalan Yrittäjien puheenjohtaja Kai Iiskola kiteytti Keski-Karjalan yrittäjien pikkujoulussa.

Tulevaisuus näyttää hyvältä. Uskokaa siihen, Pohjois-Karjalan Yrittäjien puheenjohtaja Kai Iiskola kiteytti Keski-Karjalan yrittäjien pikkujoulussa.

10.12.2014 9.58
Talous

Tulevaisuus näyttää hyvältä, uskokaa siihen

Va­lin­nat jul­kis­tet­tiin ja yrit­tä­jä­pat­saat ja­et­tiin seu­tu­kun­nan yrit­tä­jien yh­tei­ses­sä pik­ku­jou­lus­sa Ki­teen­ho­vis­sa it­se­näi­syys­päi­vän aat­to­na.

Poh­jois-Kar­ja­lan Yrit­tä­jien ter­veh­dyk­sen juh­laan toi pu­heen­joh­ta­ja Kai Iis­ko­la. Hän en­nus­ti, et­tä ajat ovat yrit­tä­jien nä­kö­vink­ke­lis­tä kat­sot­tu­na muut­tu­mas­sa pa­rem­paan suun­taan ja yrit­tä­jäys­tä­väl­li­syys on saa­mas­sa sil­le kuu­lu­van ar­von muu­al­la­kin kuin juh­la­pu­heis­sa.

– Yrit­tä­jien ja hei­dän me­nes­ty­mi­sen­sä mer­ki­tys on alet­tu ym­mär­tää oi­kein. On oi­val­let­tu, et­tä me­nes­ty­vä yrit­tä­jä tuo ym­pä­ris­töön­kin vau­raut­ta.

– Tämä tu­lee nä­ky­mään maam­me seu­raa­van hal­li­tuk­sen pää­tök­sis­sä. Työ­mark­ki­na­jär­jes­tö­jen rat­kai­suil­la ke­hi­tyk­sen suun­taa ei saa­da muut­tu­maan, mut­ta hal­li­tuk­sen pää­tök­sil­lä suun­ta muut­tuu, Iis­ko­la va­kuut­ti.

Hän sa­noi us­ko­van­sa, et­tä vero- yms. rat­kai­su­jen avul­la yri­tys­ten toi­min­ta­e­del­ly­tys­ten pa­ran­ta­mi­seen tul­laan kiin­nit­tä­mään eri­tyis­tä huo­mi­o­ta.

Iis­ko­la ker­toi kiin­nos­tu­nee­na seu­ran­neen­sa Ki­teen yrit­tä­jä­jär­jes­tön vii­me­ai­kai­sia te­ke­mi­siä.

– Tääl­lä on ol­lut pal­jon haas­tei­ta, mut­ta yh­des­sä ta­voit­tei­ta aset­ta­mal­la ja yh­des­sä te­ke­mäl­lä kelk­kaa voi­daan kään­tää.

– Ki­teel­tä on läh­det­ty en­nak­ko­luu­lot­to­mas­ti vie­mään yrit­tä­jien asi­oi­ta eteen­päin ai­na val­ta­kun­nan ta­sol­le as­ti. Näin pi­tää­kin teh­dä, Iis­ko­la kan­nus­ti ja päät­ti ter­veh­dyk­sen­sä yti­mek­kääs­ti:

– Tu­le­vai­suus näyt­tää hy­väl­tä. Us­ko­kaa sii­hen.

Pik­ku­jou­lun yh­tey­des­sä muis­tet­tiin pe­rin­tei­seen ta­paan an­si­oi­tu­nei­ta, pit­kän uran teh­nei­tä yrit­tä­jiä.

Ti­mant­ti­ris­til­lä pal­kit­tiin Ar­mas Hir­vo­nen (A. Hir­vo­nen Oy) ja Sep­po Leh­ko­nen (Kar­ja­lan Yh­dis­tel­mä­jar­rut Oy).

Kul­tai­sen yrit­tä­jä­ris­tin sai­vat Ari Hurs­kai­nen (Ari Hurs­kai­nen Ky), Kari Lei­no­nen (Liik­keen­har­joit­ta­ja Kari Lei­no­nen), Ei­la Mik­ko­nen (Ki­teen Ei­mi-Ke­ra­miik­ka), Kat­ja Par­ta­nen (Bel­la­bit Oy), Pet­ri Par­ta­nen (Bel­la­bit Oy), Kai Sand­berg (K&T. Sand­berg), Tea Sand­berg (K&T. Sand­berg), Mark­ku Suo­ma­lai­nen (Met­sä­pal­ve­lu Met­sä­mie­het Ky) ja Rai­mo Ti­mos­kai­nen (Asen­nus R. Ti­mos­kai­nen Ky).

Lisää aiheesta

Kysely