JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
10.4.2019 17.02
Mielipiteet

Liikenteen vaaratekijöitä: alkoholi, väsymys ja masennus

Puo­li­tois­ta viik­koa sit­ten, var­hain sun­nun­tai­aa­mu­na, Ki­teel­lä sat­tui va­ka­va lii­ken­ne­on­net­to­muus, jos­sa kuo­li vä­lit­tö­mäs­ti hen­ki­lö­au­ton kul­jet­ta­ja sekä kak­si pie­nois­bus­sin mat­kus­ta­jaa. Myö­hem­min me­neh­tyi myös pie­nois­bus­sin kul­jet­ta­ja.

Tie­to jär­kyt­ti kaik­kia.

Ky­sei­se­nä sun­nun­tai­na on­net­to­muus­pai­kan ohi aa­mu­päi­väs­tä aja­neet nä­ki­vät kak­si pa­hoin vau­ri­oi­tu­nut­ta ajo­neu­voa. Hen­ki­lö­au­to oli niin ru­tus­sa, et­tä jo­kai­nen pys­tyi päät­te­le­mään au­ton no­peu­den ol­leen tör­mäys­het­kel­lä to­del­la suu­ren ja kul­jet­ta­jan to­den­nä­köi­syy­den jää­dä tör­mäyk­ses­sä hen­kiin to­del­la pie­nen.

Kuo­lon­ko­la­rei­ta ta­pah­tuu Val­ta­tie 6:lla niin Ki­teel­lä kuin Toh­ma­jär­vel­lä va­li­tet­ta­van usein. Jo­kai­nen täl­lai­nen uu­ti­nen on lii­kaa.

Al­ku­ke­vääs­tä jul­kais­tun tie­dot­teen mu­kaan Ki­teel­lä lii­ken­ne­on­net­to­muu­det vaa­ti­vat ih­mi­suh­re­ja maan kes­ki­ar­voa enem­män. Ki­teel­lä sat­tu­neis­sa lii­ken­ne­va­hin­gois­sa vuon­na 2017 kuo­li ja louk­kaan­tui 5,0 hen­ki­löä tu­hat­ta asu­kas­ta koh­ti, kun koko maas­sa luku on 4,2.

Val­ta­tie 6:n on­net­to­muuk­sis­ta mo­nel­le yh­teis­tä on vii­kon­lop­pu, aa­mu­yö, hen­ki­lö­au­ton huo­mat­ta­va yli­no­peus, suo­ra tie­o­suus, ken­ties myös al­ko­ho­li ja kul­jet­ta­ja­na nuo­ri mies.

Osas­sa on­net­to­muuk­sis­ta ajo­neu­vo on läh­te­nyt heit­te­leh­ti­mään esi­mer­kik­si lii­an suu­ren no­peu­den, kul­jet­ta­jan vä­sy­myk­sen tai muun huo­mi­o­ky­vyn her­paan­tu­mi­sen vuok­si. Jois­sa­kin kyse voi ol­la it­se­tu­hoi­suu­des­ta.

Lii­ken­ne­tur­van haas­tat­te­le­ma asi­an­tun­ti­ja muis­tut­taa, et­tä it­se­tu­hoi­suus lii­ken­neym­pä­ris­tös­sä on ai­na ri­kos. Se, et­tä ko­kee oman elä­män­sä ajau­tu­van um­pi­ku­jaan, ei an­na oi­keu­tus­ta mui­den va­hin­goit­ta­mi­sel­le ja vaa­ran­ta­mi­sel­le.

Yk­si täl­lai­nen on­net­to­muus, jos­sa ei on­nek­si tul­lut va­ka­via hen­ki­lö­va­hin­ko­ja, oli syys­kuus­sa 2017 Ki­teel­lä, kun mies oh­ja­si kul­jet­ta­man­sa hen­ki­lö­au­ton vas­taan­tu­le­van po­lii­si­au­ton keu­laan ta­hal­li­ses­ti, luul­len po­lii­sin pa­ket­ti­au­toa kuor­ma-au­tok­si.

Huo­mat­ta­vas­ti ikä­väm­mät seu­rauk­set oli­vat hel­mi­kuus­sa 2017 Sas­ta­ma­las­sa, Pir­kan­maal­la, kun al­ko­ho­lia ja lääk­kei­tä naut­ti­nut mies ajoi tila-au­tol­laan ta­hal­laan päin vas­taan tul­lut­ta mo­po­au­toa, olet­ta­en aja­van­sa päin isom­paa ajo­neu­voa. Mo­po­au­ton 17-vuo­ti­as kul­jet­ta­ja sekä 17-vuo­ti­as mat­kus­ta­ja me­neh­tyi­vät vä­lit­tö­mäs­ti.

Sas­ta­ma­las­sa tila-au­ton kul­jet­ta­ja sai 12 vuot­ta van­keut­ta kah­des­ta ta­pos­ta, tör­ke­äs­tä rat­ti­juo­pu­muk­ses­ta ja tör­ke­äs­tä lii­ken­ne­tur­val­li­suu­den vaa­ran­ta­mi­ses­ta.

Ki­teel­lä po­lii­si­au­toon tör­män­neen mie­hen kat­sot­tiin syyl­lis­ty­neen syyn­ta­keet­to­ma­na muun mu­as­sa kah­teen ta­pon yri­tyk­seen ja tör­ke­ään lii­ken­ne­tur­val­li­suu­den vaa­ran­ta­mi­seen. Hän ei ym­mär­tä­nyt teon va­ka­vuut­ta, jo­ten hä­net mää­rät­tiin tah­dos­ta riip­pu­mat­to­maan hoi­toon.

Syr­jäy­ty­mi­nen, päih­tei­den käyt­tö, mie­len­ter­vey­son­gel­mat sekä hen­ki­lö­koh­tai­set ih­mis­suh­de­on­gel­mat ei­vät sai­si nä­kyä tie­lii­ken­tees­sä. Lii­ken­tees­sä kär­si­mään jou­tu­vat yleen­sä täy­sin ul­ko­puo­li­set, sa­tun­nai­set hen­ki­löt.

Tie­lii­ken­tees­sä on meil­le kai­kil­le tur­val­li­sem­paa, kun jo­kai­nen muis­taa, et­tei it­se aja ei­kä pääs­tä tois­ta aja­maan al­ko­ho­lin vai­ku­tuk­ses­sa, vä­sy­nee­nä tai voi­mak­kaas­ti ma­sen­tu­nee­na.

TM

Lisää aiheesta

Kysely