JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Olga on Paltivarissa työkokeilussa, Andrey toimii hallituksen puheenjohtajana.

Olga on Paltivarissa työkokeilussa, Andrey toimii hallituksen puheenjohtajana.

23.10.2013 7.49
Talous

Monen palvelun Paltivar

Pei­jon­nie­men van­han kou­lu­kiin­teis­tön sei­näl­lä mai­nos­te­taan ta­los­ta löy­ty­vää lii­ke­ti­laa. Ik­ku­nois­sa ko­mei­lee hie­nos­ti 9-tiel­le nä­ky­vät ja kul­ki­jan huo­mi­on he­rät­tä­vät Pa­ti­va­rin teip­pauk­set.

Pal­ti­var on ly­hen­nys sa­nois­ta, jot­ka ker­to­vat sen, mit­kä ovat yri­tyk­sen toi­min­nan pe­rus­ta: pal­ve­lut, ti­lauk­set ja va­ras­toin­ti.

– Kaik­ki sai al­kun­sa sii­tä, kun työ­ka­ve­ri­ni And­rey Chu­gu­rov ker­toi ide­as­ta ja tar­pees­ta, et­tä tän­ne tar­vit­tai­siin pal­ve­lu, jon­ka kaut­ta ve­nä­läi­set voi­si­vat ti­la­ta ta­va­raa eri net­ti­kau­pois­ta niin, et­tä tuot­teet tu­li­si­vat yri­tyk­sel­le, jos­ta he ha­ki­si­vat sit­ten pa­ket­tin­sa.

– Minä en ol­lut kiin­nos­tu­nut yrit­tä­mi­ses­tä, mut­ta muis­tin äi­din pu­hu­neen, et­tä jo­tain voi­si teh­dä vie­lä, vaik­ka hän yri­tys­maa­il­mas­ta on­kin jo eläk­keel­le jää­nyt. Lu­pa­sin ker­toa ide­as­ta äi­dil­le, Toni Kouk­ku ker­too.

Äi­ti, jol­le asi­as­ta ker­rot­tiin, on Lea Kouk­ku. Pit­kän lin­jan yrit­tä­jä­nä hän in­nos­tui ide­as­ta. Elo­kuun alus­sa ava­si oven­sa Pal­ti­var Oy.

Yri­tys on kai­kil­le osak­kail­le niin sa­no­tus­ti har­ras­te, jota teh­dään muun ohel­la. Työn­ja­os­sa so­vit­tiin, et­tä And­rey toi­mii osa­keyh­ti­ön hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja­na, Lea toi­mi­tus­joh­ta­ja­na ja Toni va­ra­toi­mi­tus­joh­ta­ja­na. Kaik­kien hei­dän puo­li­sot ovat ol­leet taus­ta­tu­ke­na ja kan­nus­ta­ji­na. And­reyn avo­puo­li­so, Ol­ga, osal­lis­tuu täl­lä het­kel­lä yri­tyk­sen toi­min­taan eni­ten, sil­lä hän on työ­ko­kei­lus­sa yri­tyk­ses­sä.

– Toi­vom­me ih­mis­ten käy­vän tääl­lä, et­tä voim­me työl­lis­tää mah­dol­li­sim­man pal­jon ih­mi­siä. Toh­ma­jär­vel­lä on niin kor­kea työt­tö­myys, et­tä yrit­tä­mi­nen ja työl­lis­tä­mi­nen ovat asi­oi­ta, joi­hin täy­tyy nyt sat­sa­ta, Lea pai­not­taa.

– Vaik­ka mark­ki­noin­tiin ei ole vie­lä eh­dit­ty pal­joa sat­sa­ta, on kirp­pu­to­ri jo al­ka­nut ve­tää asi­ak­kai­ta, sekä myy­jiä et­tä os­ta­jia, ihan mu­ka­vas­ti.

Myös ren­gas­myyn­ti on pääs­syt vauh­tiin ja ren­kai­ta on ti­lat­tu ja toi­mi­tet­tu sekä suo­ma­lai­sil­le et­tä ve­nä­läi­sil­le asi­ak­kail­le.

– Meil­lä ei ole mah­dol­li­suuk­sia pi­tää ren­gas­va­li­koi­maa va­ras­tos­sa jo­ten toi­mi­tam­me ren­kai­ta ti­lauk­ses­ta. Ti­lauk­set on hel­poin jät­tää meil­le säh­kö­pos­tit­se, kos­ka se vas­taa­not­taa ti­lauk­sen ai­na. Päi­vä­työs­sä ol­les­sa­ni pu­he­li­meen vas­taa­mi­nen ei ole ai­na mah­dol­lis­ta. Ren­kai­den toi­mi­tu­sai­ka on päi­väs­tä pa­riin viik­koon, Toni ker­too.

Näy­teik­ku­na mui­den pal­ve­luil­le

Pal­ti­var on mel­koi­nen täy­den pal­ve­lun talo, sil­lä juu­ri pal­ve­lu­a­sen­ne on se, jon­ka va­raan toi­min­ta ra­ken­tuu. Om­pe­lu­pal­ve­lu ly­hen­tää vaik­ka­pa lah­keet ja vaih­taa ve­to­ket­jut, yri­tys te­kee ali­han­kin­ta­töi­tä, aut­taa esi­mer­kik­si ve­nä­läi­siä asi­ak­kai­ta suo­ma­lais­ten pa­pe­ri­a­si­oi­den kans­sa, neu­voo mis­tä mi­tä­kin tuot­tei­ta tai pal­ve­lu­ja on saa­ta­vil­la ja niin edel­leen.

Pal­ti­var ke­hit­te­lee va­li­koi­maan­sa ja tar­jon­taan­sa, uu­sia ide­oi­ta yrit­tä­jien mie­lis­sä mu­hii mo­ni­a­kin. Oman va­li­koi­man li­säk­si Pal­ti­var tar­jo­aa myyn­ti­ti­li­paik­ko­ja muil­le yrit­tä­jil­le omis­sa ti­lois­saan.

– Voim­me toi­mia myös näy­teik­ku­na­na muil­le. Eli tar­jo­am­me tuo­te-esit­te­ly­pal­ve­lua mui­den yri­tys­ten tuot­teil­le ja pal­ve­luil­le. Asi­a­kas voi os­taa tuot­teen joko täs­tä meil­tä tai asi­a­kas oh­ja­taan yri­tyk­sen omiin toi­mi­ti­loi­hin, Lea ker­too.

– Me hoi­dam­me myös ve­nä­jäl­le myy­tä­vän ta­va­ran ALV-ku­vi­ot val­miik­si niin, et­tei yrit­tä­jän it­sen­sä tar­vit­see miet­tiä nii­tä. Ar­von­li­sä­ve­rol­li­ses­ta ta­va­ras­ta joka myy­dään Ve­nä­jäl­le, ALV:n pa­lau­tus hoi­de­taan suo­raan toi­mi­pai­kas­tam­me il­man vä­li­kä­siä, Kou­kut ker­to­vat.

Nii­na Nyr­hi­nen

Lisää aiheesta

Kysely