JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Sukellusseura Espoon Dyykkarit leireili perinteisesti Kiteellä. Kuva: Sanni Seitsamo-Räsänen

Sukellusseura Espoon Dyykkarit leireili perinteisesti Kiteellä. Kuva: Sanni Seitsamo-Räsänen

26.8.2020 10.38
Urheilu

”Matalanpaikanleiri”

KI­TEE

Roo­sa Sal­li­nen

Kes­ki-Kar­ja­lan kirk­kaat ve­det ovat muo­dos­tu­neet su­kel­lus­seu­ra Es­poon Dyyk­ka­rei­den pe­rin­tei­sen lei­rin koh­teek­si.

SU­KEL­LUS­SEU­RA lei­rei­lee Ki­teel­lä kol­mat­ta vuot­ta put­keen. Alue on seu­ral­le jo muu­ten­kin tut­tu luon­non kirk­kai­den ve­sien ta­kia.

– Jo­nain ke­sä­nä ol­laan käy­ty kol­me­kin ker­taa. Tääl­lä on kirk­kai­ta ve­siä, luon­toa ja ti­laa, Mar­kus Schlos­ser Es­poon Dyyk­ka­reis­ta ker­too.

Ki­teel­lä on pal­jon su­kel­lus­paik­ko­ja, jois­sa vä­li­nei­den lait­ta­mi­sel­le on rei­lus­ti ti­laa. Li­säk­si pai­kat ovat lä­hel­lä toi­si­aan. Lei­ri­pai­kas­ta su­kel­ta­jat pää­se­vät pa­ris­sa­kym­me­nes­sä mi­nuu­tis­sa su­kel­lus­pai­koil­le.

– Ete­lä-Suo­mes­sa jou­tuu hel­pos­ti aja­maan noin tun­nin en­nen kuin pää­see su­kel­ta­maan kirk­kai­siin ve­sis­sä. Mut­ta esi­mer­kik­si ve­neel­lä pää­see upei­siin koh­tei­siin. Mei­dän suo­sik­ki­koh­tei­siin on mat­kaa noin puo­li­tois­ta tun­tia.

– Siel­lä päin pai­kat on myös ko­lut­tu ai­ka pe­rin­poh­jai­ses­ti läpi, ja tääl­lä on osal­le täy­sin uu­sia paik­ko­ja. Ve­det ovat myös täy­sin eri­lai­sia kuin ete­läs­sä.

KES­KI-KAR­JA­LAN su­kel­ta­jien kans­sa Es­poon Dyyk­ka­rit ovat teh­neet yh­teis­työ­tä jo vii­den vuo­den ajan.

– He osaa­vat jo odot­taa jo­ka­vuo­tis­ta yh­tey­de­not­to­am­me.

Es­poos­ta tul­leet su­kel­ta­jat kä­vi­vät lei­rin ai­ka­na su­kel­ta­mas­sa myös pai­kal­li­sen seu­ran kans­sa.

– Tu­tus­tuim­me meil­le uu­siin su­kel­lus­paik­koi­hin: Paak­ki­lan avo­lou­hok­seen, Ham­mas­lah­den avo­lou­hok­seen sekä Pu­ru­ve­den ve­de­na­lai­siin maa­ta­lous­ko­nei­siin. Pu­ru­ve­del­lä olim­me Kes­ki-Kar­ja­lan su­kel­ta­jien ve­neel­lä.

– Kirk­kaus ja hyvä nä­ky­vyys ei ai­na tee kaik­kea, vaan myös se, mitä ve­den al­ta voi löy­tyä, su­kel­ta­ja Nik­las Bäckst­röm li­sää.

YH­TEIS­TYÖ eri su­kel­lus­seu­ro­jen kans­sa on usein mut­ka­ton­ta. Sa­man­hen­ki­syys ja yh­tei­nen har­ras­tus tuo seu­ro­ja yh­teen.

– Soi­tim­me Lap­peen­ran­nas­ta ohi men­nes­säm­me pai­kal­li­sel­le su­kel­lus­seu­ral­le ja he vink­ka­si­vat heti use­am­man­kin su­kel­lus­pai­kan, jos­sa voi­sim­me käy­dä, Schlos­ser ker­too.

– Oli­si­vat ol­leet val­mii­ta tu­le­maan näyt­tä­mään­kin var­ta­vas­ten paik­ko­ja, Bäckst­röm jat­kaa.

SEU­RA te­kee ke­säl­lä pi­dem­män lei­rin li­säk­si myös päi­vä­ret­kiä omien va­kio paik­ko­jen­sa ul­ko­puo­lel­le. Ki­teel­le teh­tä­vä lei­ri on kui­ten­kin seu­ran mas­sii­vi­sin.

– Tänä vuon­na meil­lä on mu­ka­na 14 su­kel­ta­jaa. Vii­me vuon­na mei­tä oli 18, Schlos­ser ker­too.

Su­kel­lus­reis­su­ja seu­ra te­kee ta­val­li­ses­ti usei­ta ker­to­ja vuo­des­sa myös ul­ko­mail­le. Su­kel­lus­ret­kiä seu­ra on teh­nyt muun mu­as­sa Thai­maa­han, Egyp­tiin ja Vi­roon. Ke­säl­lä su­kel­ta­jat kui­ten­kin viih­ty­vät Suo­mes­sa.

– Mik­si läh­teä ke­säl­lä ul­ko­mail­le, kun meil­lä on Suo­mes­sa­kin näin upei­ta su­kel­lus­paik­ko­ja? Schlos­ser tuu­maa.

VII­ME KE­VÄT li­sä­si myös su­kel­ta­jien ak­tii­vi­suut­ta har­ras­tuk­seen.

– Tänä ke­sä­nä on pääs­syt su­kel­ta­maan enem­män, kun muut me­not ovat pe­ruun­tu­neet, Bäckst­röm ker­too.

Su­kel­lus tar­jo­aa har­ras­ta­jal­leen mah­dol­li­suu­den ir­rot­tau­tua ar­jes­ta.

– Syi­tä su­kel­ta­mi­seen on mo­nia. Su­kel­ta­es­sa mie­li le­pää, työ­a­si­at ei­vät pyö­ri pääs­sä, se on so­si­aa­li­nen ta­pah­tu­ma ja sen avul­la pää­see nä­ke­mään ve­de­na­lais­ta maa­il­maa, Schlos­ser poh­tii.

SU­KEL­LUK­SEEN voi liit­tää myös toi­sen har­ras­tuk­sen. San­ni Seit­sa­mo-Rä­sä­nen on kiin­nos­tu­nut ot­ta­maan ve­den al­la myös va­lo­ku­via. On­nis­tu­neis­ta ku­vis­ta jää hy­viä muis­to­ja jäl­ki­kä­teen kat­sot­ta­vak­si.

– Ku­vaa­mi­nen ve­den al­la on vai­ke­aa, mut­ta pal­kit­se­vaa. Eni­ten ve­den al­la ku­vaa­mi­ses­sa kiin­nos­taa ve­de­na­lai­nen luon­to: kas­vit, ka­lat. Ja jos siel­tä löy­tyy jo­tain yl­lät­tä­vää.

Seit­sa­mo-Rä­sä­sel­lä lai­te­su­kel­lus läh­ti liik­keel­le snork­lauk­ses­ta. Hän­tä oli ai­na kiin­nos­ta­nut tie­tää enem­män ve­de­na­lai­ses­ta maa­il­mas­ta. Ki­teel­lä lei­ril­lä su­kel­ta­ja on tois­ta ker­taa.

– Su­kel­lus­ta, yh­des­sä­o­loa, ko­ke­mus­ten ja­ka­mis­ta, tu­le­vien reis­su­jen poh­ti­mis­ta ja haus­kan­pi­toa, Seit­sa­mo-Rä­sä­nen ku­vai­lee lei­rin si­säl­töä.

– Ol­laan lo­mal­la, vaik­ka on­han tämä fyy­si­ses­ti ai­ka ras­kas­ta. Se on ai­ka iso vai­va pääs­tä ve­den al­le, mut­ta on se sen ar­vois­ta.

Lisää aiheesta

Kysely