JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
11.1.2019 8.22
Mielipiteet

Uusi vuosi ja uudet harrastukset?

Toi­si­naan ih­mi­set lu­paa­vat uu­den­vuo­den kun­ni­ak­si aloit­taa uu­den har­ras­tuk­sen tai muun elä­män­ta­pa­muu­tok­sen.

Usein lu­paus liit­tyy lii­kun­taan tai ra­vit­se­muk­seen, mut­ta yh­tä hy­vin lu­paus voi ol­la kult­tuu­ri­ta­pah­tu­miin, ku­ten kon­sert­tei­hin, osal­lis­tu­mi­nen tai vaik­ka en­ti­sen har­ras­tuk­sen el­vyt­tä­mi­nen.

Täs­sä leh­des­sä on esi­tel­ty yk­si hie­no ja mu­kaan­sa tem­paa­va har­ras­tus, nuk­ke­ko­dit.

Ki­teen kir­jas­ton nuk­ke­ko­ti­näyt­te­lys­tä ku­via ot­ta­es­sa­ni ja ju­tun kir­joit­ta­mi­seen taus­ta­tie­toa et­sies­sä­ni to­te­sin, et­tä nuk­ke­ko­tien mi­ni­a­tyy­ri­maa­lia on mie­len­kiin­toi­nen. On help­po us­koa, et­tä se imai­see mu­kaan­sa.

Eri­lai­sia har­ras­tus­la­je­ja on sa­to­ja el­lei tu­han­sia, ja­kau­tu­vat­han esi­mer­kik­si ur­hei­lu tai mu­siik­ki lu­kui­siin ala­la­jei­hin.

Toi­mit­ta­ja­na mi­nul­la on ol­lut ilo tu­tus­tua to­del­la mo­neen eri la­ji­har­ras­ta­jaan tai har­ras­tuk­sen ym­pä­ril­le muo­dos­tu­nee­seen seu­ra­toi­min­taan.

Jot­kut har­ras­ta­vat yk­sin, omak­si ilok­seen. Toi­set har­ras­ta­vat ta­voit­teel­li­ses­ti, saa­vut­taak­seen jo­ta­kin kil­pai­luis­sa tai omas­sa elä­mäs­sään. On myös nii­tä, jot­ka tun­te­vat niin suur­ta in­to­hi­moa ja pa­loa toi­mia jon­kin asi­an puo­les­ta, et­tä he ovat val­mii­ta opas­ta­maan mui­ta, esi­mer­kik­si lap­sia ja nuo­ria, sa­man har­ras­tuk­sen pa­riin.

Mei­dän per­hees­sä uu­sin la­ji­tut­ta­vuus on nuo­rim­man syk­syl­lä aloit­ta­ma judo.

En tie­dä, on­ko ju­do­har­ras­ta­jia su­vus­sa­ni kos­kaan ai­em­min ol­lut, mut­ta usein har­ras­tuk­set siir­ty­vät su­ku­pol­vel­ta toi­sel­le. Per­hees­säm­me mum­mol­la ja lap­sen­lap­sel­la yh­tei­se­nä on hiih­to­har­ras­tus.

Kou­lu­ai­ka­na lem­pi­la­je­ja­ni lii­kun­ta­tun­nil­la oli­vat suun­nis­tus ja te­li­ne­voi­mis­te­lu. Mo­lem­mis­ta myös lap­se­ni pi­tä­vät.

Kum­paan­kin la­jiin mi­nul­la on ”gee­ni­pe­ri­mä”. Tä­nä­kin aa­mu­na yk­si lap­sis­ta­ni söi aa­mu­puu­roa lu­si­kal­la, jon­ka isä­ni on voit­ta­nut pa­ri­kymp­pi­se­nä suun­nis­tus­kil­pai­lus­ta. Ja en­si vuon­na tu­lee sata vuot­ta sii­tä, kun Män­ty­har­jul­le pe­rus­tet­tiin Woi­mis­te­lu- ja Ur­hei­lu­seu­ra Vir­kis­tys, jon­ka yk­si pe­rus­ta­ja­jä­se­nis­tä uk­ki­ni oli.

Nuo­re­na ajat­te­lin ole­va­ni su­vun ai­noa ra­vi­har­ras­ta­ja, kun­nes mi­nul­le sel­vi­si, et­tä mum­mo­ni oli aja­nut jää­ra­veis­sa kil­paa ja hä­nen isän­sä oli sekä pal­kit­tu suo­men­he­vos­kas­vat­ta­ja et­tä in­no­kas kil­pai­le­maan he­vo­sil­laan pai­kal­lis­ra­veis­sa. Su­vun ra­vi­har­ras­tus jat­kuu: syk­syl­lä po­ni­ra­vi­kor­tin suo­rit­ti myös van­hin po­jis­ta­ni.

Pi­a­no­tun­neil­la kä­vin pe­rus­kou­lu­ai­kaan seit­se­män vuo­den ajan. Vaik­ka en ole vuo­siin soit­ta­nut pi­a­noa, on haus­ka ha­vai­ta, mi­ten sor­met osaa­vat yhä liik­kua oi­keil­le kos­ket­ti­mil­le, mi­kä­li pi­a­non ää­reen pää­sen.

Su­vus­sam­me ei ole muu­si­koi­ta. Il­mei­ses­ti sik­si mi­nus­ta­kaan ei pi­a­nis­tia tul­lut, vaik­ka suo­ri­tin­kin 1980-lu­vul­la pi­a­non­soi­ton tut­kin­to­ja Jo­en­suus­sa. Tyk­käi­sin kyl­lä sä­vel­tää ja sa­noit­taa lau­lu­ja.

Tun­nen myös ih­mi­siä, jot­ka sa­no­vat, et­tei heil­lä ole mi­tään har­ras­tuk­sia. Työ­päi­vän jäl­keen he kat­so­vat te­le­vi­si­os­ta ur­hei­lua ja elo­ku­via sekä lo­mil­laan mat­kus­ta­vat.

Penk­kiur­hei­lu, elo­ku­vien kat­se­lu ja mat­kus­tus ovat har­ras­tuk­sia ne­kin.

Toi­vot­ta­vas­ti jo­kai­nen löy­tää oman la­jin­sa, jon­ka pa­ris­sa on mu­ka­va ren­tou­tua ja ke­rä­tä ener­gi­aa ar­jen har­maut­ta vas­taan. Tam­mi­kuu on hyvä ai­ka aloit­taa jo­ta­kin uut­ta.

Tui­ja Ma­rien­berg

tui­ja.ma­rien­berg@ko­ti­kar­ja­la.fi

Lisää aiheesta

Kysely