JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
KiPan kakkospalkinnon torstaina pokkasi komeita vaihtolyöntejä esittänyt Simo Rahunen. Kuva: Niilo Hirvonen

KiPan kakkospalkinnon torstaina pokkasi komeita vaihtolyöntejä esittänyt Simo Rahunen. Kuva: Niilo Hirvonen

25.7.2016 13.19
Urheilu

Kaksi vuoroa koitui KiPan kohtaloksi

VIM­PE­LI

Sami Mie­lo­nen

– Saa­tiin shok­ki­hoi­toa heti al­kuun ja sit­ten vie­lä uu­del­leen toi­sel­la jak­sol­la, Ki­teen yk­kös­pal­kin­non po­kan­nut Sami Par­ta­nen myön­si.

Avaus­jak­sol­le KiPa sai täys­tyr­mäyk­sen heti en­sim­mäi­sen ta­soit­ta­val­la. Kun Veto piti en­sin ki­tee­läi­set nol­lil­la, näh­tiin vim­pe­li­läis­ten si­sä­vuo­rol­la no­pea rat­kai­su jak­sol­le. En­sin vie­rai­den par­haa­na pal­kit­tu Hen­ri Pu­put­ti puh­kai­si ko­me­al­la kak­kos­ra­ja­leik­ku­ril­la ajo­läh­dös­sä Ki­Pan ken­tän ja kent­tä rul­la­si.

Tu­lok­se­na oli kun­na­ri ja kak­si ta­val­lis­ta, nel­jäs juok­su jäi syn­ty­mät­tä, kun Ma­ti­as Rin­ta-aho pa­loi niu­kas­ti ko­ti­pe­sän kyn­nyk­sel­le. Vim­pe­lin vah­vaa al­kua jat­koi jo­ke­ri­ko­tiut­ta­ja Jan­ne Mä­ke­lä, joka löi omal­la lyön­ti­vuo­rol­laan kak­si juok­sun juok­sua ja peli oli jo 0-5.

– Alus­sa jän­nit­tä­mi­nen nä­kyi si­sä­pe­lis­sä ja se jat­kui sit­ten ul­ko­pe­liin­kin. Omal­ta koh­dal­ta­kin pi­tää kat­soa pei­liin, sil­lä val­mis­tau­tu­mi­nen ei tä­nään on­nis­tu­nut, Ki­teen pe­lin­joh­ta­ja Mik­ko Huo­ta­ri ker­toi.

Alun jäl­keen ul­ko­pe­li pi­ris­tyi

Tä­män jäl­keen Ki­Pa­kin löy­si ul­ko­pe­liin­sä nor­maa­lin vah­van vi­reen­sä ja Vim­pe­lil­lä oli vai­keuk­sia saa­da mies­tä edes kol­mos­pe­säl­le. Par­hai­ten vim­pe­li­läis­ten on­gel­mia ja Ki­Pan vah­vuut­ta ul­ko­pe­lis­sä ku­va­si nor­maa­lis­ti lä­hes ko­ne­mai­sen var­maa työ­tä te­ke­vien vaih­ta­jien Sami Haa­pa­kos­ken ja Mik­ko Ka­na­lan kär­ki­lyön­ti­mää­rät.

Kak­sik­ko sai yh­des­sä ai­kai­sek­si vain nel­jä kär­ki­lyön­tiä va­jaan kol­men­kym­me­nen pro­sen­tin te­hoil­la.

– Täl­lai­sen pe­lin jäl­keen sin­ne huk­kuu hel­pos­ti nämä hy­vät asi­at, mut­ta Vim­pe­lil­lä on niin laa­ja or­kes­te­ri, et­tei kah­den mie­hen kiin­ni saa­mi­nen vie­lä rii­tä, Par­ta­nen viit­ta­si Haa­pa­kos­ken ja Ka­na­lan vai­keuk­siin.

Va­li­tet­ta­vas­ti ul­ko­pe­lin hy­vät ot­teet ei­vät aut­ta­neet si­sä­pe­liä, ei­kä KiPa saa­nut koko jak­sol­la mies­tä eh­jä­nä ko­ti­pe­sän tur­vaan ker­taa­kaan. Näin ol­len avaus­jak­son voi­tos­ta ei käy­ty to­del­lis­ta kamp­pai­lua mis­sään vai­hees­sa.

Toi­sel­le jak­sol­le KiPa sai sen si­jaan hy­vän alun, kun Sami Jou­kai­nen juok­sut­ti Ant­ti-Jus­si To­ro­pai­sen ko­ti­pe­sän tur­vaan jo avaus­vuo­ros­sa. Lä­hel­lä oli, et­tä Ki­tee oli­si kas­vat­ta­nut en­sim­mäi­ses­sä vuo­ros­sa juok­su­ti­li­ään use­am­mal­la­kin juok­sul­la, mut­ta Ka­na­lan ja Pu­pu­tin lois­ta­vat ul­ko­pe­li­suo­ri­tuk­set es­ti­vät lo­pul­ta juok­su­jen syn­ty­mi­sen.

Toi­sen jak­son kak­si en­sim­mäis­tä vuo­roa KiPa piti ko­va­lyön­ti­sen Vim­pe­lin si­sä­pe­li­ko­neis­toa täy­sin pih­deis­sään, ei­vät­kä vie­raat saa­neet mies­tä ker­taa­kaan edes kol­mos­pe­säl­le ja kak­kos­ti­lan­tei­ta­kin näh­tiin vain yk­si.

Vim­pe­li hal­val­la ta­val­la mu­kaan pe­liin

Näyt­ti, et­tä KiPa pys­tyy to­sis­saan tais­te­le­maan toi­sen jak­son voi­tos­ta, mut­ta kol­man­nen vuo­ro­pa­rin aloit­ta­va koi­tui lo­pul­ta ki­tee­läis­ten tur­mi­ok­si. Vim­pe­li pää­si pe­liin mu­kaan lu­vat­to­mat hel­pol­la ta­val­la, kun Tee­mu Iso­ke­don ken­täl­le­me­no­lyön­ti lip­sah­ti läpi Ki­Pan ta­ka­ken­täs­tä ja mies kier­si kun­na­rin tyh­jään kent­tään.

Enem­pää ei tar­vit­tu­kaan ja pian lu­mi­pal­lo läh­ti vyö­ry­mään ki­tee­läi­sit­täin huo­noon suun­taan. Ki­tee­läis­ten ul­ko­ken­tän ha­puil­les­sa vie­raat siir­tyi­vät pus­si­poh­ja­lyön­nil­lä joh­toon ja lo­pul­li­nen si­net­ti näh­tiin Tuo­mo Lön­n­mar­kin ja Rin­ta-ahon lyön­ti­vuo­roil­la.

En­sin Lön­n­mark puh­kai­si kak­kos­puo­len kah­den juok­sun ar­voi­ses­ti ja lä­hes heti pe­rään Rin­ta-ahon ku­mu­ra kar­ka­si läpi ta­ka­ken­täl­tä. Rin­ta-ahon lyön­nis­tä tu­lok­se­na oli kun­na­ri sekä kak­si ta­val­lis­ta ja peli oli ta­pu­tel­tu.

– Hal­val­la ta­val­la pääs­tiin mu­kaan toi­sel­la jak­sol­la, Vim­pe­lin pe­lin­joh­ta­ja Sami-Pet­te­ri Ki­vi­mä­ki myön­si.

– Vaik­ka ul­ko­pe­li oli tä­nään lä­hes täy­del­lis­tä, ei mei­dän si­sä­pe­liin voi ol­la tyy­ty­väi­nen noi­ta kah­ta vuo­roa lu­kuun ot­ta­mat­ta, mies jat­koi.

Myös Pu­put­ti oli sa­moil­la lin­joil­la pe­lin­joh­ta­jan­sa kans­sa.

– It­sel­tä yk­si hyvä lyön­ti täs­sä pe­lis­sä, sen li­säk­si ei tul­lut yh­tään kun­non osu­maa, mies ma­nai­li.

– Ki­Pal­le kun­nia sii­tä, et­tä ah­dis­ti­vat mei­tä var­sin­kin vaih­to­ti­lan­teis­sa tosi hy­vin ja pi­ti­vät muu­ten­kin tiu­koil­la kuu­si vuo­roa, Pu­put­ti ke­hui ko­ti­jouk­ku­et­ta.

Vim­pe­lin tyr­mää­vän kol­man­nen vuo­ron jäl­keen lop­pu­jak­so lä­hin­nä pe­lail­tiin ja odo­tel­tiin lop­pu­vi­hel­lys­tä. Ko­me­an kat­so­ja­mää­rän edes­sä (1680) pe­lat­tu peli päät­tyi näin vie­rai­den puh­taa­seen voit­toon ja kyl­lä vie­raat voit­ton­sa sel­väs­ti an­sait­si­vat. Sen ker­too jo kol­mos­ti­lan­tei­den­kin mää­rä, jot­ka me­ni­vät Vim­pe­lin eduk­si 10-19.

Lisää aiheesta

Kysely