JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
20.9.2018 13.36
Mielipiteet

Vetoomuksia ministerille

Mo­nel­le sel­vi­si vas­ta ke­sän ai­ka­na, min­kä­lai­sia rau­ta- ja maan­tei­den run­ko­lin­jo­jen suun­ni­tel­mia ja kart­to­ja vi­ras­to­jen hä­mä­ris­sä oli laa­dit­tu.

En­sim­mäi­sis­sä suun­ni­tel­mis­sa Kuu­tos­ties­tä pu­do­tet­tiin ty­lys­ti run­ko­lin­jo­jen jou­kos­ta osuus Imat­ra-Jo­en­suu ko­ko­naan pois. Seu­raa­vas­sa ver­si­os­sa run­ko­verk­ko­maan­tien sta­tus pa­lau­tet­tiin, mut­ta yl­lä­pi­to­luo­ki­tus pu­to­si II-luok­kaan, joka tar­koit­taa en­tis­tä huo­nom­paa pääl­lys­te­kor­jaus­ta, au­raus­ta, hie­koi­tus­ta ja suo­laus­ta.

Seu­raa­vak­si joku päät­ti, et­tä ra­ta­o­suus Nii­ra­laan, sitä kaut­ta Ve­nä­jäl­le ja Kii­naan ei ole riit­tä­vän mer­kit­tä­vä kuu­lu­maan Suo­men rau­ta­tei­den run­ko­verk­koon huo­li­mat­ta huo­mat­ta­vis­ta ra­ja­ny­li­tys­mää­ris­tä.

Yh­del­le­kään kes­ki­kar­ja­lai­sel­le au­toi­li­jal­le ei tar­vit­se erik­seen ker­toa, mi­hin kun­toon alem­man tie­ver­kon so­ra­tiet ovat pääs­seet. Tasa-ar­voi­suu­den pe­ri­aat­tei­ta nou­dat­ta­en jo­kai­sel­le pi­täi­si suo­da sa­man­lai­set mah­dol­li­suu­det liik­kua pai­kas­ta a paik­kaan b. Ny­kyi­ses­tä ti­lan­tees­ta hyö­ty­vät ai­no­as­taan maas­to­au­to­kaup­pi­aat.

Pai­kal­li­nen yrit­tä­jä kan­sa­ne­dus­ta­ja­ys­tä­vi­neen sekä Ki­teen kau­pun­ki käyt­ti­vät lii­ken­ne- ja vies­tin­tä­mi­nis­te­ri An­ne Ber­ne­rin Ki­teen vie­rai­lua te­hok­kaas­ti hy­väk­seen. Edus­ta­ja Han­nu Hos­ko­sen ja ko­ne­pa­ja­y­rit­tä­jä Esa Halt­tu­sen ju­nai­le­man vi­sii­tin ai­ka­na mi­nis­te­ri pää­si nä­ke­mään ken­täl­lä lä­hel­tä, kuin­ka lä­hes uu­den­ve­rois­ta so­ra­tie­tä syn­tyi­si vä­häl­lä vai­val­la, jos joku taho vain osal­lis­tui­si koh­tuul­li­sel­la sum­mal­la tien­pi­toon ny­ky­ai­kai­sel­la tie­höy­läl­lä.

Mi­nis­te­ri­vie­rai­lun yh­tey­des­sä Ki­teen kau­pun­ki luo­vut­ti Ber­ne­ril­le kir­jel­män, jos­sa pyy­det­tiin tu­kea, ym­mär­rys­tä ja ra­hoi­tus­ta­kin Kes­ki-Kar­ja­lan eri inf­rast­ruk­tuu­ri­hank­keil­le. Kir­jel­män al­le­kir­joit­ti­vat kau­pun­gin­joh­ta­ja Ee­va-Lii­sa Au­vi­nen sekä kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja Esa Lah­te­la. Pu­heis­saan Ber­ner ei lu­van­nut mi­tään. Sa­man­kal­tai­sia ve­too­muk­sia hän on ot­ta­nut vas­taan jat­ku­vas­ti vie­rail­les­saan maa­kun­nis­sa.

Kui­ten­kin run­ko­verk­ko­jen tu­le­vai­suus voi ol­la va­loi­sa­kin. Tämä on pelk­kää ar­vai­lua, mut­ta en ole ai­noa, jol­le jäi sama tun­ne. Ber­ne­rin huo­li oli to­del­la ai­toa, ei­kä hän­tä pää­se yrit­tä­mät­tä jät­tä­mi­ses­tä ai­na­kaan syyt­tä­mään.

A.B.

Lisää aiheesta

Kysely