JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Maitolaiturin tytöt vasemmalta: Tellu Turkka, Mammu Koske ja Eve Pietarinen.

Maitolaiturin tytöt vasemmalta: Tellu Turkka, Mammu Koske ja Eve Pietarinen.

15.6.2020 9.23
Kulttuuri

KI­TEE

Aladár Ba­yer

Van­ha­na­jan tans­si­mu­siik­ki soi strii­mat­tu­na Rös­kön lei­ri­kes­kuk­ses­ta per­jan­tai-il­ta­na.

La­van val­ta­si kol­men nai­sen te­ho­yk­sik­kö, Mai­to­lai­tu­rin ty­töt, Mam­mu Kos­ke­lo, Eve Pie­ta­ri­nen ja Tel­lu Turk­ka. Mam­mu soit­ti ki­ta­raa sekä kan­nel­ta, Eve rum­pu­ja ja Tel­lu mo­ra­harp­pua, tuo­ta iki­ai­kais­ta, ruot­sa­lais­ta avain­viu­lun esi­äi­tiä.

Kon­sert­ti oli Ki­teen vir­tu­aa­li­sen kult­tuu­ri­vii­kon pää­tös­ta­pah­tu­ma, jon­ka juon­si ja oh­ja­si kult­tuu­ri­oh­jaa­ja Mar­kus Pulk­ki­nen. Ää­ni­pöy­dän ta­ka­na sää­te­li Samp­pa Hir­vo­nen.

KÄ­VIN hais­te­le­mas­sa tun­nel­mia pu­ku­huo­nees­sa en­nen kon­sert­tia. Min­kään­lais­ta jän­ni­tys­tä ei il­mas­sa ol­lut, ovat­han esiin­ty­jät erit­täin ko­ke­nei­ta keik­ka­muu­sik­ko­ja. He kaik­ki soit­ta­vat ja lau­la­vat use­as­sa bän­dis­sä ja ve­tä­vät sii­nä si­vus­sa mui­ta­kin mu­siik­kip­ro­jek­te­ja.

– Yh­tye esiin­tyi en­sim­mäi­sen ker­ran sa­ma­na vuon­na kuin oli Pö­lö­sen On­nen maa elo­ku­van 20-vuo­tis­juh­la­näy­tös oli Rääk­ky­läs­sä, eh­kä al­ku­vuon­na 2015, Tel­lu ker­too.

– Kak­si ke­sää sit­ten tuli eka levy pi­hal­le, ja nyt me suun­nit­te­lem­me, et­tä teem­me tänä ke­sä­nä toi­sen.

– Mei­dän koko tuo­tan­to koos­tuu 50-60-lu­vun van­has­ta is­kel­mä­mu­sas­ta, Eve sa­noo.

– Inst­ru­men­taa­tio on sel­lai­nen kan­san­mu­siik­kiin kal­lel­laan ole­va, niin sii­hen tu­lee sel­lai­nen haus­ka kan­san­mu­siik­kit­vis­ti.

NAI­SET LAS­KE­VAT, et­tä täl­lä het­kel­lä re­per­tu­aa­riin kuu­luu ko­ro­nas­ta joh­tu­en vain kak­si ja puo­li set­tiä. Yh­des­sä se­tis­sä on 12 kap­pa­let­ta. Laa­jem­paan­kin tar­jon­taan he pie­nel­lä pa­lau­tus­har­joi­tuk­sel­la ky­ke­ne­vät, va­jaa­seen vii­teen­kym­me­neen.

– Ai­na, kun on keik­ka tu­los­sa, niin sil­loin har­joi­tel­laan vä­hän enem­män, Eve to­te­aa.

Kei­kak­si voi las­kea myös vi­reil­lä ole­van le­vyp­ro­jek­tin. Uu­den mu­siik­kip­lä­jäyk­sen pi­täi­si ol­la val­mis syk­syl­lä.

Ke­sän kaik­ki kei­kat pe­ruun­tui­vat tun­ne­tus­ta syys­tä, mut­ta hei­nä-elo­kuus­sa al­kaa sit­ten le­vyn työs­tä­mi­nen.

– Ekan le­vyn­hän ää­nit­ti Jani Sa­lo­maa, Ilo­saa­ri Roc­kin pääl­lik­kö, Eve sa­noo.

– Ei­kö­hän tuo ää­ni­tä seu­raa­van­kin, Tel­lu epäi­lee.

Lisää aiheesta

Kysely