JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
20.2.2015 11.58
Talous

Kiteen viime vuoden tulos 8,4 milj. ylijäämäinen

Ki­teen kau­pun­gin toi­min­ta­ka­te pa­ra­ni eli net­to­me­not vä­he­ni­vät 3,5 % edel­li­ses­tä vuo­des­ta. Net­to­me­no­jen näin mer­kit­tä­vä ale­ne­mi­nen on his­to­ri­al­li­nen muu­tos Ki­teel­lä.

Toi­min­ta­ka­te to­teu­tui 1,8 milj. eu­roa bud­je­toi­tua pa­rem­pa­na.

– Kau­pun­ki on­nis­tui no­pe­as­ti muut­ta­maan ta­lou­den ke­hi­tyk­sen suun­taa sa­mal­la kun kau­pun­gin pal­ve­lut säi­lyi­vät hy­vi­nä, kau­pun­gin­joh­ta­ja Ee­va-Lii­sa Au­vi­nen sa­noo.

Ki­teen ve­ro­tu­lot kas­voi­vat 7,5 %. Kau­pun­ki nos­ti tu­lo­ve­rop­ro­sent­tia yh­del­lä pro­sent­tiyk­si­köl­lä vuo­del­le 2014. Ve­ro­tu­lo­jen kas­vus­ta noin puo­let on ve­rop­ro­sen­tin nos­tos­ta joh­tu­vaa ja puo­let ve­ro­tu­lo­jen yleis­tä kas­vua.

Val­ti­o­no­suu­det kas­voi­vat 8,5 %. Kas­vus­ta noin puo­let, 1,47 milj. eu­roa, on Ki­teen saa­maa har­kin­nan­va­rais­ta val­ti­o­no­suu­den ko­ro­tus­ta.

Pois­tot kas­voi­vat li­sään­ty­nei­den in­ves­toin­tien myö­tä.

Kau­pun­gin vii­me vuo­den tu­los on 8,4 milj. eu­roa yli­jää­mäi­nen. Ta­lou­sar­vi­os­sa tu­lok­sen en­na­koi­tiin ole­van 2,44 mil­joo­naa.

Ai­kai­sem­pi­na vuo­si­na ali­jää­mää oli ker­ty­nyt, 11,1 milj. eu­roa, jos­ta vii­me vuon­na saa­tiin ka­tet­tua kol­me nel­jä­so­saa. Ali­jää­mää on vie­lä jäl­jel­lä 2,7 milj. eu­roa.

– Vuo­si 2014 an­taa hy­vän pe­rus­tan kau­pun­gin ta­lou­den ta­sa­pai­not­ta­mi­sen jat­ka­mi­sel­le.

– Vaik­ka tu­los oli vii­me vuo­del­ta eri­no­mai­nen, ta­lou­den haas­teet jat­ku­vat. Suo­men kan­san­ta­lou­den taan­tu­ma sy­ve­nee ja jul­ki­sen ta­lou­den kor­jaus­toi­met jat­ku­vat. Ki­teen kau­pun­gin suu­rin haas­te on alu­een vai­kea työl­li­syys­ti­lan­ne ja sii­tä ai­heu­tu­vat seu­rauk­set.

– Näi­den ris­kien kat­ta­mi­sek­si kau­pun­gin ta­lout­ta on pa­ran­net­ta­va edel­leen voi­mas­sa­o­le­van ta­lou­den ta­sa­pai­no­tu­soh­jel­man mu­kai­ses­ti, Au­vi­nen to­te­aa.

Lisää aiheesta

Kysely