JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
14.9.2018 8.32
Mielipiteet

Rautateiden runkoverkon ulotuttava Niiralaan

Lii­ken­ne- ja vies­tin­tä­mi­nis­te­riö (LVM) on aset­ta­nut lau­sun­nol­le ase­tuk­sen lii­ken­teen run­ko­ver­kois­ta. Ase­tuk­sen on tar­koi­tus tul­la voi­maan syk­syn 2018 ai­ka­na.

Poh­jois-Kar­ja­lan ja eri­tyi­ses­ti Kes­ki-Kar­ja­lan kun­tien, maa­kun­ta­lii­ton, ke­hi­ty­syh­ti­öi­den ja kaik­kien vai­kut­ta­ja­ta­ho­jen on nyt syy­tä rien­tää ase­miin puo­lus­ta­maan alu­eem­me etua ko­vin Ete­lä- ja Län­si-Suo­mi -pai­not­tei­ses­sa run­ko­verk­ko­e­si­tyk­ses­sä.

LVM vii­me ke­vää­nä lau­sun­nol­le lä­het­tä­mäs­sä eh­do­tuk­ses­sa Poh­jois-Kar­ja­la oli jää­mäs­sä ko­ko­naan run­ko­ver­kon ul­ko­puo­lel­le. Maa­kun­nas­ta läh­ti vies­ti, et­tä run­ko­ver­kon on ulo­tut­ta­va jo­kai­seen maa­kun­ta­kes­kuk­seen. Nyt kuu­tos­tie jat­kuu run­ko­verk­ko­na Jo­en­suu­hun, to­sin kak­kos­luo­ki­tuk­ses­sa ja rau­ta­tei­den ta­va­ra­kul­je­tuk­sen run­ko­verk­ko yl­tää Jo­en­suu­hun, mut­ta ei yh­tään pi­dem­mäl­le.

Nyt lau­sun­nol­le läh­te­väs­sä eh­do­tuk­ses­sa Kes­ki-Kar­ja­laa ja koko maa­kun­taa kos­ket­taa eni­ten se, et­tä Nii­ra­lan raja-ase­ma on jä­tet­ty ko­ko­naan rau­ta­tei­den- ja maan­tei­den run­ko­ver­kon ul­ko­puo­lel­le. Vai­nik­ka­la, Imat­ra ja Var­tius rau­ta­tei­den run­ko­ver­kos­sa kui­ten­kin ovat.

Rau­ta­tei­tä kos­ke­van eh­do­tuk­sen mu­kaan ta­va­ra­lii­ken­teen kul­je­tus­ten osal­ta run­ko­ver­kos­sa huo­mi­oi­tai­siin ra­ta­o­sat riit­tä­vän suu­ren ny­kyi­sen tai en­nus­te­tun kul­je­tus­mää­rän pe­rus­teel­la. Run­ko­verk­koon kuu­lui­si­vat ta­va­ra­lii­ken­teen pe­rus­teel­la ra­ta­o­suu­det, joil­la ny­ky­ti­lan­tees­sa tai vuo­den 2035 en­nus­teis­sa on kul­je­tuk­sia noin tai yli 2 milj. ton­nia vuo­des­sa.

Mik­si Nii­ra­la on pu­do­tet­tu? Pe­rus­teet tun­tu­vat ha­ta­ril­ta, sil­lä Tul­lin ti­las­to­jen mu­kaan Nii­ra­las­sa kul­kee nyt vuo­sit­tain ta­va­raa noin 1,9 mil­joo­naa ton­nia ja kas­vuo­do­tuk­sia on puu­te­ol­li­suu­den kul­je­tus­ten ja toi­vo­tun Kii­nan kont­ti­ju­na­lii­ken­teen kas­vun myö­tä. Ase­tu­seh­do­tuk­ses­sa­kin sa­no­taan näin: ”Li­säk­si rau­ta­tei­den run­ko­verk­koon voi­si kuu­lua elin­kei­no­e­lä­män tar­pei­den kan­nal­ta mer­ki­tyk­sel­li­siä ra­ta­o­suuk­sia. Eri­tyi­ses­ti ta­va­ra­lii­ken­net­tä pal­ve­le­vil­la ra­doil­la huo­mi­oon otet­tai­siin kul­je­tus­mää­rien li­säk­si myös ver­kol­li­nen yh­dis­tä­vyys ja kul­je­tus­ket­ju­jen toi­mi­vuus.”

Maan­tei­den osal­ta eh­do­tuk­ses­sa run­ko­verk­koon kuu­lu­vak­si kat­sot­tai­siin läh­tö­koh­tai­ses­ti vil­kas­lii­ken­tei­sim­mät maan­tiet. Kau­ka­na vil­kas­lii­ken­tei­syy­des­tä ei ol­la On­ka­mo-Nii­ra­la -vä­lil­lä­kään ja run­ko­verk­ko­luo­ki­tuk­seen löy­tyy eh­do­tuk­ses­ta myös mui­ta pe­rus­tei­ta, jot­ka tiel­lä täyt­ty­vät.

Lii­ken­ne- ja vies­tin­tä­mi­nis­te­ri An­ne Ber­ner vie­rai­lee per­jan­tai­na Ki­teel­lä. Toi­voa so­pii, et­tä mi­nis­te­ri saa mu­kaan­sa run­ko­verk­ko­eh­do­tuk­seen liit­ty­viä ter­vei­siä.

KS

Lisää aiheesta

Kysely