JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
2.8.2019 15.21
Mielipiteet

Kuninkuusravikuume kohoaa

Ku­nin­kuus­ra­vit on suo­ma­lai­sen ra­vi­ke­sän ko­ho­koh­ta. Nyt ku­nin­kuus­ra­vi­kuu­me on val­lan­nut myös Poh­jois-Kar­ja­lan.

Tu­le­va­na vii­kon­vaih­tee­na Lah­den Ku­nin­kuus­ra­vien pää­läh­döis­sä kil­pai­lee maa­kun­nas­tam­me pe­rä­ti nel­jä he­vos­ta.

Ra­vi­ku­nin­gat­ta­ren ar­vos­tet­tua tit­te­liä Rääk­ky­lään ha­vit­te­le­van Pis­kon Pou­dan li­säk­si Poh­jois-Kar­ja­las­ta mu­ka­na on liek­sa­lais­tam­ma Poi­ko­lan Nei­to sekä Juu­an oriit Vi­xen ja Väl­kyn Tuis­ku.

Edel­li­sen ker­ran rääk­ky­lä­läis­he­vo­sia osal­lis­tui Ku­nin­kuus­ra­vien pää­läh­töi­hin 27 vuot­ta sit­ten, vuon­na 1992. Tuol­loin mu­ka­na oli sekä ku­nin­kuu­des­ta kil­pail­lut Rai­no et­tä ku­nin­gat­ta­rek­si pyr­ki­nyt Pi­par­mint­tu. Li­säk­si 1970-lu­vun lo­pul­la ku­nin­ga­tar­tit­te­lis­tä kamp­pai­li rääk­ky­lä­läis­tam­ma Ra­vaus.

Rääk­ky­läs­sä kas­va­tet­tu­ja, maa­kun­nan ul­ko­puo­lel­le var­sa­na myy­ty­jä suo­men­he­vo­so­rii­ta ku­nin­kuus­ki­sois­sa on 2000-lu­vul­la kil­pail­lut Ril­laus pe­rä­ti vii­des­ti, nyt nel­jät­tä ker­taa osal­lis­tu­va Ra­pin Aa­tos sekä tänä vuon­na en­si­ker­ta­lai­se­na Tä­hen Toi­vo­mus, joka on yk­si kil­pai­lun en­nak­ko­suo­si­keis­ta.

Tä­hen Toi­vo­muk­sel­la on si­dok­sia myös Ki­teel­le: sen emä on syn­ty­nyt Ki­teen Ho­vin­sa­los­sa.

Vi­ral­li­ses­ti ki­tee­läi­siä he­vo­sia Ku­nin­kuus­ra­vien pää­läh­döis­sä ei ole kai kos­kaan kil­pail­lut, mut­ta uran­sa al­ku­vuo­det ki­tee­läi­so­mis­tuk­ses­sa ol­lut Hui­man Pys­te oli omis­ta­jan­vaih­dok­sen jäl­keen ne­lin­ker­tai­nen ku­nin­kuus­ra­vi­fi­na­lis­ti. Me­nes­tyk­sek­käim­pä­nä vuon­na 2007 Hui­man Pys­te si­joit­tui ku­nin­kuus­ki­sois­sa ho­pe­al­le, mikä on Kes­ki-Kar­ja­laan kyt­key­ty­vien he­vos­ten pa­ras tu­los kaut­ta ai­ko­jen.

Toh­ma­jär­vel­tä ei ole vie­lä nous­sut omaa fi­na­lis­tia. Lah­den Ku­nin­kuus­ra­veis­sa toh­ma­jär­ve­läi­set voi­vat kan­nus­taa ku­nin­kuut­ta ta­voit­te­le­vis­ta oreis­ta esi­mer­kik­si Lar­van Hur­mos­ta, jon­ka emän su­vus­sa on Toh­ma­jär­vel­lä vai­kut­ta­neen maan­vil­je­li­jä Pek­ka Sark­ki­sen he­vo­sia kol­me su­ku­pol­vea 1900-lu­vun al­ku­vuo­si­kym­me­nil­tä.

Lah­den Jo­ki­maal­la ra­vat­ta­vien Ku­nin­kuus­ra­vien ku­nin­ga­tar- ja ku­nin­kuus­kil­pai­lun osal­lis­tu­jat koh­taa­vat toi­sen­sa lau­an­tai­na 2 100 met­rin osa­mat­kal­la ja sun­nun­tai­na 1 609 met­rin sekä 3 100 met­rin osa­mat­koil­la.

Kah­des­ta­tois­ta suo­men­he­vo­so­riis­ta ja yh­tä mo­nes­ta tam­mas­ta ku­nin­kaak­si ja ku­nin­gat­ta­rek­si kruu­na­taan se ori ja tam­ma, joka saa­vut­ta­vat par­haan yh­tei­sa­jan kah­den päi­vän ai­ka­na aje­tuis­sa, kol­mes­sa kil­pai­lus­sa.

Ku­nin­kuus­ra­vit on yk­si Suo­men suo­si­tuim­mis­ta ke­sä­ta­pah­tu­mis­ta. Vii­kon­vaih­teek­si Lah­teen odo­tel­laan jopa yli 50 000 kat­so­jaa, jo­ten kaik­ki mu­kaan pääs­seet he­vo­set tuo­vat mai­net­ta, kun­ni­aa ja nä­ky­vyyt­tä omal­le ko­ti­kun­nal­leen jo pel­käl­lä osal­lis­tu­mi­sel­laan­kin.

Me­nes­ty­mi­nen Ku­nin­kuus­ra­veis­sa tuo val­ta­kun­nal­lis­ta me­di­a­jul­ki­suut­ta vuo­sik­si ja vuo­si­kym­me­nik­si. Ra­vi­ku­nin­gat­ta­ret ja -ku­nin­kaat säi­ly­vät ti­las­tois­sa ja ih­mis­ten muis­tis­sa.

Tois­taa­ko­han his­to­ria it­se­ään: Pis­kon Pou­dan emän emän emän emä Rius­kan-Tyt­tö voit­ti ra­vi­ku­nin­gat­ta­ren tit­te­lin Lah­den van­hal­la ra­vi­ra­dal­la vuon­na 1974. Tuol­loin ku­nin­kuu­den nap­pa­si Vie­te­ri, joka on puo­les­taan Pis­kon Pou­dan isän su­vus­sa.

Vii­kon­lop­pu­na pää­sem­me jän­nit­tä­mään, min­kä he­vos­ten kau­laan sep­pe­leet tänä vuon­na ri­pus­te­taan! Oli­si hie­noa saa­da vih­doin ku­nin­ga­tar tai ku­nin­gas, jon­ka su­ku­juu­ret ovat Kes­ki-Kar­ja­las­sa!

TM

Lisää aiheesta

Kysely