JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
30.8.2018 14.27
Mielipiteet

Kunnallistalon kohtalonhetket käsillä

Toh­ma­jär­ven kun­nal­lis­ta­los­ta val­mis­tuu täl­lä vii­kol­la kun­nan ti­laa­ma tu­le­vai­suus­kar­toi­tus, jos­sa sel­vi­te­tään ra­ken­nuk­sen tä­män­het­ki­nen kun­to ja esi­te­tään vaih­to­eh­to­ja ta­lon toi­min­nan tu­le­vai­suu­del­le.

Jos talo osoit­tau­tuu sel­vi­tyk­ses­sä kor­jaus­kel­poi­sek­si, jää rat­kais­ta­vik­si ky­sy­myk­sik­si ta­lon säi­lyt­tä­mi­sen koh­ta­lo, mah­dol­li­nen ra­hoi­tuk­sen jär­jes­tä­mi­nen sekä toi­min­nan si­säl­tö ja or­ga­ni­soi­mi­nen.

Talo on kes­kei­sel­lä pai­kal­la kun­ta­kes­kuk­sen yti­mes­sä ja vai­kut­taa mer­kit­tä­väl­lä ta­val­la kes­kus­tan ylei­sil­mee­seen. Ta­lon ul­ko­vuo­raus on ol­lut jo pit­kän ai­kaa räh­jäi­sen nä­köi­nen, jo­ten jo­tain on joka ta­pauk­ses­sa teh­tä­vä!

Ra­ken­nuk­sen kult­tuu­ri­his­to­ri­al­li­nen ar­vo on kiis­ta­ton ja sen mer­kit­tä­vyys on tuo­tu esiin useis­sa lau­sun­nois­sa. On har­mil­lis­ta, et­tä var­sin ly­hyt ajan­jak­so, jol­loin talo oli suo­je­lus­kun­nan omis­tuk­ses­sa, ko­e­taan jois­sain nä­ke­myk­sis­sä kuin pu­nai­sek­si vaat­teek­si ja syyk­si pur­kaa koko talo.

Toh­ma­jär­vi-Seu­ran ar­kis­ton his­to­ri­a­kat­sauk­set osoit­ta­vat, et­tä talo ra­ken­net­tiin tal­koil­la kun­ta­lais­ten yh­teis­voi­min vuon­na 1926 kun­ta­lais­ten yh­tei­sek­si ko­koon­tu­mis­pai­kak­si. Kau­ri­las­sa seu­ran­ta­lo­na muu­ta­mia vuo­sia toi­mi­nut ra­ken­nus tuli Ke­mie­en Edis­tys­seu­rain­ta­lok­si, jon­ka omis­ta­man osa­keyh­ti­ön osak­kai­na oli lu­kui­sia yk­si­tyi­siä hen­ki­löi­tä ja usei­ta yh­dis­tyk­siä.

Ta­los­sa pi­det­tiin kou­lu­tus­ti­lai­suuk­sia, opin­to­ker­ho­ja, il­lan­viet­to­ja ja eri­lai­sia kult­tuu­ri­ti­lai­suuk­sia.

Osa­keyh­tiö jou­tui ta­lou­del­li­siin vai­keuk­siin ja talo myy­tiin v. 1940 suo­je­lus­kun­nal­le, jol­la oli mah­dol­li­suus saa­da val­ti­ol­ta ra­haa ra­ken­nuk­sen kun­nos­tuk­seen. Suo­je­lus­kun­nan omis­tu­sai­ka­na eli sota-ai­ka­na talo toi­mi maan­puo­lus­tuk­sen kes­kuk­se­na, jos­ta läh­det­tiin rin­ta­mal­le ja jo­hon eva­kot tu­li­vat jat­ko­si­joit­ta­mis­ta odot­ta­maan. Ta­los­sa toi­mi myös il­ma­val­von­ta ja lot­ta­kah­vi­la.

Suo­je­lus­kun­tien lak­kaut­ta­mi­sen myö­tä v. 1944 talo lah­joi­tet­tiin kun­nal­le, joka sai sii­hen ki­pe­äs­ti tar­vit­se­mi­aan ti­lo­ja hal­lin­toa, kou­lu­toi­min­taa, ter­vey­den­huol­toa, kir­jas­toa ja kult­tuu­ri­toi­min­taa var­ten. Vuo­si­kym­men­ten ai­ka­na ta­los­sa on ol­lut lu­kui­sia toi­min­to­ja elo­ku­va­te­at­te­ris­ta ve­ro­toi­mis­toon ja an­tik­va­ri­aa­tis­ta ny­kyi­siin kirp­pu­to­rei­hin.

Oli­si­ko täs­sä vai­hees­sa hyvä suun­na­ta ta­lon käyt­töä al­ku­pe­räi­seen toi­min­taan päin eli kult­tuu­ri­toi­min­to­jen näyt­tä­mök­si ja yh­tei­sek­si ko­koon­tu­mis­pai­kak­si - niin kun­ta­lai­sil­le kuin mat­kai­li­joil­le­kin?

Kun­nal­la ei epäi­le­mät­tä ole ha­luk­kuut­ta tai ta­lou­del­lis­ta mah­dol­li­suut­ta teet­tää ra­ken­nuk­ses­sa täys­re­mont­tia. Ko­ko­naan se ei voi kui­ten­kaan ve­täy­tyä ta­lon kun­toon saat­ta­mi­ses­ta - on­han pa­raa­ti­pai­kal­la ole­va his­to­ri­al­li­nen talo mer­kit­tä­vä osa kun­tai­ma­goa.

Nyt ky­sy­tään kun­ta­lais­ten in­nok­kuut­ta ja si­tou­tu­mis­ta läh­teä aja­maan kun­nal­lis­ta­lon asi­aa. On uu­den su­ku­pol­ven ai­ka osoit­taa, mikä sil­le on mer­ki­tyk­sel­lis­tä ja ar­vo­kas­ta.

Mah­dol­li­sia ra­hoi­tus­ka­na­via ja toi­min­ta­mal­le­ja on usei­ta, mut­ta en­nen kaik­kea nyt on het­ki saa­da ai­kaan kan­san­lii­ke, joka lait­taa asi­oi­ta ta­pah­tu­maan.

RH

Lisää aiheesta

Kysely