JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
6.4.2018 7.53
Mielipiteet

Ihmisen kokoisia ideoita

Pai­kal­li­nen ke­hit­tä­mi­nen elin­kei­no­e­lä­män, elä­mi­sen ja asu­mi­sen mah­dol­li­suuk­sia tu­ke­mal­la kuu­los­taa meis­tä maa­seu­dul­la asu­vis­ta var­sin käyt­tö­kel­poi­sel­ta ja ih­mis­lä­hei­sel­tä aja­tuk­sel­ta. Pai­kal­li­sen ke­hit­tä­mi­sen yh­dek­si mer­kit­tä­vim­mäk­si työ­ka­luk­si syn­tyi pari kym­men­tä vuot­ta sit­ten Le­a­der-toi­min­ta. Sen ydi­na­ja­tus on, et­tä pai­kal­li­set ih­mi­set tie­tä­vät it­se par­hai­ten, mi­ten omaa ko­ti­seu­tua tu­li­si ke­hit­tää - ih­mi­sen ko­koi­sil­la ide­oil­la.

Ih­mi­sen ko­koi­set ide­at ovat saa­neet kol­men vii­me vuo­den ai­ka­na eri­tyi­sen hy­vää kas­vu­voi­maa Le­a­der-toi­min­ta­ryh­mien, joi­ta seu­tu­kun­nal­lam­me edus­taa Kes­ki-Kar­ja­lan Je­ti­na, luot­saa­mien tee­ma­hank­kei­den kaut­ta.

Vii­me vuon­na Kes­ki-Kar­ja­las­sa to­teu­tet­tiin kaik­ki­aan 33 tee­ma­hank­kei­den ala­toi­men­pi­det­tä. Han­ke­ha­ke­muk­sia tuli kaik­ki­aan 65. Ala­toi­men­pi­teet tu­ki­vat liik­ku­mis­ta, har­ras­tuk­sia, yh­des­sä­o­loa ja yh­dis­tys­ten toi­min­taa. To­teu­tu­neis­ta toi­men­pi­teis­tä mai­nit­ta­koon esi­mer­kik­si, et­tä yk­si yh­dis­tys to­teut­ti keit­ti­ö­re­mon­tin, toi­nen hank­ki ää­nen­tois­to­lait­tei­ta, kol­mas ka­las­ta­jil­le suo­ja­pu­ku­ja ja joku hank­ki telt­to­ja ja gril­lin. Li­säk­si Le­a­der-tu­el­la jär­jes­tet­tiin muun mu­as­sa pik­nik-ta­pah­tu­ma, ul­koil­ma­e­lo­ku­va­e­si­tys ja kaa­tu­neit­ten muis­to­juh­la.

Teh­dyis­sä toi­men­pi­teis­sä oli eri­tyi­sen hie­noa ha­vai­ta, et­tä tar­ve to­teut­taa nii­tä on ni­men omaan toi­mi­ja­läh­töis­tä ja pai­kal­lis­ta. Ky­lien ja yh­dis­tys­ten omis­ta tar­peis­ta ja ha­lus­ta läh­te­väs­sä han­ke­toi­min­nas­sa on mon­ta hy­vää pont­tia: Se mo­ti­voi yh­dis­tyk­siä, tuo nii­hin uu­sia toi­mi­joi­ta, mah­dol­lis­taa laa­jem­man har­ras­tus­toi­min­nan ja se tuo elin­voi­maa alu­eel­le. Suu­rin point­ti on kui­ten­kin se, et­tä toi­men­pi­teil­lä yh­des­sä ai­kaan­saa­dut asi­at tun­tu­vat enem­män ”omil­ta ju­tuil­ta”.

Tänä ke­vää­nä on jäl­leen tee­ma­hank­kei­den ai­ka. Kes­ki-Kar­ja­lan Je­ti­na on va­ran­nut yh­dis­tys­ten pie­niin in­ves­toin­tei­hin, esi­mer­kik­si jon­kin lait­teen hank­ki­mi­seen tai ra­ken­ta­mi­seen ja­et­ta­vak­si 120 000 eu­roa. Vas­taa­vas­ti toi­min­taa ke­hit­tä­viin hank­kei­siin, joil­la voi­daan to­teut­taa esi­mer­kik­si opin­to­mat­ka, os­tet­tu, asi­an­tun­ti­ja­pal­ve­lu tai joku muu ke­hit­tä­mis­toi­men­pi­de, ol­laan ja­ka­mas­sa 80 000 eu­roa.

To­teu­tet­ta­vil­la toi­men­pi­teil­lä Kes­ki-Kar­ja­las­ta ke­hit­tyy en­tis­tä viih­tyi­säm­pi, siis­tim­pi ja har­ras­tus­mah­dol­li­suuk­sia tar­jo­a­va seu­tu­kun­ta, jos­sa yh­dis­tyk­set edis­tä­vät yh­teis­työ­tä ja yh­des­sä oloa, kou­lu­tus­ta ja op­pi­mis­ta, nuor­ten asi­aa ja jopa työl­lis­tä­vät.

KS

Lisää aiheesta

Kysely