JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
22.8.2018 9.21
Mielipiteet

Maaseudun imagoa nostettava

päi­vä­nä jul­kais­tus­sa kir­joi­tuk­ses­saan seu­raa­vas­ti:

”Ta­lous­tut­ki­muk­sen ky­se­lys­tä il­me­nee, et­tä eri­tyi­ses­ti ikään­ty­vät ih­mi­set kai­paa­vat kau­pun­kei­hin pal­ve­lui­den ja jul­kis­ten lii­ken­neyh­teyk­sien ää­rel­le. Tu­run yli­o­pis­ton Tu­le­vai­suu­den tut­ki­mus­kes­kuk­sen vii­me­vuo­ti­nen tut­ki­mus taas ker­too, et­tä vain har­va nuo­ri ku­vit­te­lee it­sen­sä tu­le­vai­suu­des­sa asu­maan maa­seu­tu­mai­ses­sa kun­nas­sa.” (HS 23.7.2018)

Sa­maan ai­kaan Ruot­sis­sa käy­dään kes­kus­te­lua ruo­ka­huol­lon oma­va­rai­suu­des­ta. Ruot­sis­sa noin puo­let ruo­as­ta tu­lee ul­ko­mail­ta ja se on­kin vie­lä Suo­mea riip­pu­vai­sem­pi ruo­an tuon­nis­ta. Pet­ja Pel­lin kir­joit­ta­mas­sa ko­lum­nis­sa to­de­taan myös niin, et­tä mi­kä­li jo­kin maa­il­man­laa­jui­nen krii­si on ää­rim­mäi­sen va­ka­va, ei ul­ko­mail­ta vält­tä­mät­tä saa­da enää esi­mer­kik­si polt­to­ai­net­ta. (HS 24.7.)

Suo­mes­sa me­di­as­sa käy­tä­vä vas­tak­kai­na­set­te­lu maa­seu­dun ja kau­pun­gin vä­lil­lä on men­nyt jo lii­al­li­suuk­siin. Usein eten­kin val­ta­me­di­ois­sa maa­seu­tua ku­va­taan kuo­le­va­na ra­sit­tee­na, jon­ne jää­vät vain ne, jot­ka ei­vät ym­mär­rä tai osaa muut­taa pois. Täl­lai­sil­la luo­duil­la mie­li­ku­vil­la on mer­ki­tys­tä sekä kau­pun­ki­lais­ten sekä mei­dän maa­lais­ten mie­li­a­laan, tu­le­vai­suu­de­nus­koon ja vii­me kä­des­sä myös esi­mer­kik­si yrit­tä­jien tai in­ves­toi­jien suun­ni­tel­miin.

Osit­tain olem­me syyl­li­siä tä­hän mie­li­ku­vaan myös it­se – ajau­dum­me hel­pos­ti miet­ti­mään sitä, kuin­ka asi­at oli­vat en­nen. Pu­hum­me ja muis­te­lem­me pal­jon, mut­ta teem­me lop­pu­pe­lis­sä mel­ko vä­hän.

Maa­seu­dul­la oli­si ihan ylei­ses­ti­kin ima­gon nos­ta­mi­sen paik­ka. Kau­pun­git tar­vit­se­vat elin­voi­mais­ta maa­seu­tua, ei­vät pel­käs­tään ruo­an ja met­sä­ta­lou­den vuok­si, vaan myös ylei­sen hy­vin­voin­nin ta­kia. Puh­das vesi, ruo­ka ja raa­ka-ai­neet ovat tu­le­vai­suu­des­sa yhä ar­vok­kaam­pia, ja nii­den avul­la on mah­dol­lis­ta teh­dä kan­nat­ta­vaa lii­ke­toi­min­taa. Tu­le­vai­suu­des­sa maa­seu­tu on bis­nek­sen kes­ki­ös­sä, ei to­del­la­kaan sen reu­noil­la.

MT

Lisää aiheesta

Kysely