JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
12.12.2018 10.07
Mielipiteet

Tulorekisteri tulee, onko kaikki valmista?

Tu­lo­re­kis­te­ri tu­lee voi­maan vuo­den vaih­tees­sa, mut­ta mikä ih­me on­kaan tu­lo­re­kis­te­ri? Ovat­ko yri­tyk­set, palk­ko­ja mak­sa­vat ko­ti­ta­lou­det, yh­dis­tyk­set, jär­jes­töt ja ta­lo­yh­ti­öt va­rau­tu­neet tä­hän ve­rot­ta­jan ja val­ti­on­va­rain mi­nis­te­ri­ön uu­dis­tuk­seen? Ve­rot­ta­jan suun­nal­ta asi­as­ta ei ole pi­det­ty ko­vin pal­joa ään­tä ja uu­dis­tus on jää­nyt suu­rel­ta osin yrit­tä­jien ja ti­li­toi­mis­to­jen oman ak­tii­vi­suu­den va­raan.

Joka ta­pauk­ses­sa uu­dis­tus tu­lee voi­maan tam­mi­kuun en­sim­mäi­nen päi­vä. Pal­kan­las­ken­nan ja kir­jan­pi­don pi­tää ol­la tuol­loin val­mis uu­teen säh­köi­seen toi­min­ta­ta­paan.

Tu­lo­re­kis­te­ri on ve­rot­ta­jan suurp­ro­jek­ti, jon­ka ta­voit­tee­na on koo­ta palk­ka­tie­dot yh­teen re­kis­te­riin. Täs­tä re­kis­te­ris­tä tie­dot ja­e­taan eri hal­lin­nol­li­siin tar­pei­siin.

En­sim­mäi­ses­sä vai­hees­sa vuon­na 2019 pal­kan­mak­su­tie­dot me­ne­vät Ke­laan, ve­ro­hal­lin­toon, elä­ke­lai­tok­siin, elä­ke­tur­va­kes­kuk­seen ja työt­tö­myys­va­kuu­tus­ra­has­toon.

Vuon­na 2020 tie­don­saa­jien jouk­ko laa­je­nee, kun mu­kaan tu­le­vat muun mu­as­sa työt­tö­myys­kas­sat, va­hin­ko­va­kuu­tu­syh­ti­öt ja kun­nat.

Aja­tuk­se­na ve­rot­ta­jan ta­voi­te on hyvä, mut­ta muu­tos ai­heut­taa suur­ta myl­ler­rys­tä palk­ka­hal­lin­nos­sa ja tuo oh­jel­mis­to­ta­loil­le run­saas­ti töi­tä. Muu­tok­set tun­ne­tus­ti mak­sa­vat ja lop­pu­mak­sa­ji­na täs­sä ta­pauk­ses­sa ovat toi­mi­jat, jot­ka mak­sa­vat palk­ko­ja.

Ko­ti­ta­lou­det, yh­dis­tyk­set ja seu­rat sekä pie­net yri­tyk­set, jot­ka hoi­ta­vat pal­kan­mak­sun it­se, voi­vat il­moit­taa tu­lo­re­kis­te­riin kuu­lu­vat tie­dot esi­mer­kik­si palk­ka.fi pal­ve­lun kaut­ta.

Yri­tyk­sil­le, jot­ka käyt­tä­viä ta­lous­hal­lin­non oh­jel­mis­to­ja ja ti­li­toi­mis­toil­le toi­mi­vien yh­teyk­sien luo­mi­nen omis­ta jär­jes­tel­mis­tä tu­lo­re­kis­te­riin on­kin sit­ten työ­lääm­pi pro­jek­ti.

Ai­van heti uu­dis­tuk­sen osal­ta ei miel­lä, et­tä olem­me te­ke­mäs­sä by­rok­ra­ti­an pur­kua, joka on yk­si maam­me hal­li­tuk­sen ta­voit­teis­ta. Esi­mer­kik­si tä­män vuo­den jäl­keen työ­nan­ta­jan te­ke­mä vuo­si-il­moi­tus mak­se­tuis­ta pal­kois­ta jää his­to­ri­aan. Uu­des­sa sys­tee­mis­sä vuo­si-il­moi­tuk­sen si­jaan pal­kat tu­lee il­moit­taa vii­meis­tään vii­den päi­vän ku­lut­tua pal­kan­mak­su­päi­väs­tä. Il­moi­tuk­sia tu­lee siis mo­nel­le toi­mi­jal­le huo­mat­ta­vas­ti enem­män vuo­teen kuin yk­si.

Pal­kan­saa­jal­le ei tule uu­sia vel­voit­tei­ta. Tu­lon­saa­jat voi­vat näh­dä kaik­ki it­se­ään kos­ke­vat tu­lo­tie­dot tu­lo­re­kis­te­rin säh­köi­ses­sä asi­oin­ti­pal­ve­lus­sa. Esi­mer­kik­si tu­lon­saa­jan ei tar­vit­se jat­kos­sa toi­mit­taa tu­lo­re­kis­te­riin il­moi­tet­tu­ja tu­lo­tie­to­ja tu­lo­re­kis­te­rin käyt­tä­jil­le, ku­ten Ke­laan ja työt­tö­myys­kas­saan.

Hank­kees­sa on pal­jon hy­viä puo­lia. Kun jär­jes­tel­mä toi­mii suun­ni­tel­lul­la ta­val­la, se tuo pal­jon re­aa­li­ai­kai­suut­ta palk­ka- ja etuus­tie­dois­ta, mut­ta epäi­lyk­sen häi­väh­dys on il­mas­sa: Näin­kö­hän kaik­ki toi­mi­jat ovat va­rau­tu­neet muu­tok­seen ja hal­lit­se­vat tu­lo­re­kis­te­rin käy­tön.

MT

Lisää aiheesta

Kysely