JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Sakke Häyrinen ajoi ensimmäisen aavikkorallinsa vuonna 2010. Mies on tehnyt Suomeen oman aavikkorallin. Tänä vuonna Suomessa ajetaan jo kolmas nelipäiväinen ja 1800 kilometrin mittainen navigointiin perustuva aavikkorallikisa.

Sakke Häyrinen ajoi ensimmäisen aavikkorallinsa vuonna 2010. Mies on tehnyt Suomeen oman aavikkorallin. Tänä vuonna Suomessa ajetaan jo kolmas nelipäiväinen ja 1800 kilometrin mittainen navigointiin perustuva aavikkorallikisa.

7.5.2014 7.54
Urheilu

Viimeistelyleiri ennen Albanian aavikkorallia

Sak­ke Häy­ri­nen on mies, jon­ka voi sa­noa ole­van tä­män ju­tun ta­ka­na.

Häy­ri­sel­lä on ben­saa suo­nis­sa ja vauh­ti ve­ris­sä. Hän on aja­nut la­jis­sa jos toi­ses­sa­kin niin har­ras­tuk­se­na kuin kil­paa­kin. Pit­kään hän haa­vei­li osal­lis­tu­mi­ses­ta aa­vik­ko­ral­liin kun­nes vih­doin vuon­na 2010 hän teki haa­vees­taan tot­ta.

Häy­ri­sen ker­to­muk­set ko­ke­muk­ses­taan sai­vat mui­ta­kin in­nos­tu­man la­jis­ta, joka on kuin oma maa­il­man­sa ver­rat­tu­na tä­kä­läi­sit­täin tu­tum­piin la­jei­hin ku­ten vaik­ka­pa en­du­roon, mo­toc­ros­siin tai cross count­ryyn.

– Aa­vik­ko­ral­leis­sa tar­vi­taan kyl­lä kaik­kien näi­den la­jien osaa­mis­ta, mut­ta me­nes­tyk­sen rat­kai­see lo­pul­ta hy­vin pit­käl­ti na­vi­goin­ti­tai­to ja jär­jen käyt­tö pit­kis­sä ki­sois­sa, jot­ka aje­taan vaa­ti­vis­sa olo­suh­teis­sa, Häy­ri­nen ki­teyt­tää.

Häy­ri­nen ker­too, et­tä aa­vik­ko­ral­lia aje­taan en­du­ro­pyö­ril­lä, joi­den li­sä­va­rus­tei­siin kuu­lu­vat na­vi­goin­ti­lait­teet eli ro­ad­book, trip­pi­mit­ta­ri ja kom­pas­si sekä nor­maa­lia suu­rem­pi polt­to­ai­ne­säi­liö.

Ro­ad­book on reit­ti­oh­je, joka ker­too kuin­ka pit­kä mat­ka on kään­nök­ses­tä seu­raa­vaan ja mi­hin kom­pas­si­as­tee­seen kään­nös kul­loi­ses­sa­kin ris­teyk­ses­sä teh­dään. Säh­köi­siä na­vi­goin­ti­lait­tei­ta ei saa käyt­tää, jos­kin sel­lai­nen on jo­kai­sel­la kus­kil­la mu­ka­na sil­tä va­raa, et­tä mah­dol­li­ses­ti pu­laan jou­tu­es­saan hä­net voi­daan löy­tää ja ha­kea pois rei­til­tä ki­san jär­jes­tä­jien toi­mes­ta.

Kul­jet­ta­ja on oman suun­nis­tus­tai­ton­sa va­ras­sa ja sik­si hä­nen on koko ajan tie­det­tä­vä it­se mis­sä hän on, mitä hän on teh­nyt ja mitä ai­koo teh­dä seu­raa­vak­si.

– Voit ol­la vaik­ka kuin­ka kova aja­maan, mut­ta et pär­jää, jos et osaa suun­nis­taa. Jos rei­til­tä ek­syy, on ai­noa vaih­to­eh­to pa­la­ta ta­kai­sin niin pit­käl­le kun­nes var­mas­ti tie­tää ole­van­sa taas kar­tal­la. Na­vi­goin­ti­vir­heet ovat sel­lai­sia, et­tä nii­hin ku­lu­nut­ta ai­kaa ei aja­mal­la enää saa kiin­ni, Häy­ri­nen ku­vai­lee la­jin luon­net­ta.

No­peus ei ole siis se yk­kö­sa­sia la­jis­sa, jos­sa tie­o­suuk­sil­la on tar­kas­tus­pis­tei­tä, joi­den avul­la var­mis­te­taan, et­tä kus­kit aja­vat lii­ken­ne­sään­tö­jen mu­kai­ses­ti. No­peus­ra­joi­tuk­sien rik­ko­mi­ses­ta tie­o­suuk­sil­la seu­raa ai­ka­sak­koa, jo­ten kaa­hai­lu ei kan­na­ta.

Herk­kä laji

Häy­ri­sen luot­saa­ma jouk­ko kus­ke­ja edus­taa Ral­ly Raid Team Fin­lan­dia, joka osal­lis­tui vii­me vuon­na 11 hen­gen ko­koon­pa­nol­la Tu­ni­si­an aa­vik­ko­ral­liin.

Tänä vuo­nan Jo­roi­sis­ta ko­toi­sin ole­van Häy­ri­sen li­säk­si Al­ba­ni­aan läh­te­vät van­taa­lai­nen Jori Mä­ki­pää, lah­te­lai­nen Miki Ti­mo­nen, Kok­ko­las­ta ko­toi­sin ole­va Juk­ka Ris­ti­luo­ma, kuo­pi­o­lai­nen Sau­li Saks­man, sekä jo­en­suu­lai­set Sa­mu­li Sal­li­nen ja Erik Kun­nas.

Al­ba­ni­an ki­sas­sa kol­me­na päi­vä­nä aje­taan yli 500 ki­lo­met­rin tai­pa­leet, jo­ten kun­toa ja kes­tä­vyyt­tä ky­sy­tään niin mie­hil­tä kuin pyö­ril­tä­kin.

Val­mis­tau­tu­mi­nen ki­saan on ol­lut pit­kää ja huo­lel­lis­ta. Ajo­a­sen­to­jen ja -tek­nii­kan hi­o­mi­sen, sää­tö­jen, ren­gas­tes­tien ja suun­nis­tus­tai­to­jen her­kis­te­lyn pa­ris­sa ku­lu­nut vii­kon­lop­pu Jan­ne Ter­vo­lan opis­sa Kes­ki-Kar­ja­las­sa oli kui­ten­kin ai­noa koko po­ru­kan yh­tei­nen har­joi­tus­lei­ri. Muu­toin ku­kin har­joit­te­lee it­se, on­han ky­sees­sä tii­min tu­es­ta huo­li­mat­ta yk­si­lö­la­ji.

– Tämä on hy­vin herk­kä laji. Fy­sii­kan, ajo­a­sen­to­jen ja ke­hon­hal­lin­nan on ol­ta­va kun­nos­sa jot­ta pys­tyy kes­kit­ty­mään täy­sil­lä na­vi­goin­tiin sa­maan ai­kaan, kun ajaa ko­vaa mut­ta jär­ke­väs­ti.

– Kes­ki-Kar­ja­la on pa­ras paik­ka har­joi­tel­la Suo­mes­sa. Tämä on ai­noa paik­ka, jos­ta löy­tyy näin mo­nia eri­lai­sia ra­to­ja, ajo­maas­to­ja ja olo­suh­tei­ta. Li­säp­lus­sa­na ovat tie­tys­ti miel­lyt­tä­vät kar­ja­lai­set ih­mi­set ym­pä­ril­lä, Häy­ri­nen kiit­te­li.

Aa­vik­ko­ral­leis­ta maa­il­man­laa­jui­ses­ti tun­ne­tuin ja ”ku­nin­kuus­ki­sa” on Da­kar-ral­li. Se siin­te­lee Ral­ly Raid Team Fin­lan­din jä­sen­ten­kin haa­veis­sa. En­sin mies­ten tu­lee kui­ten­kin hank­kia ra­hoi­tus hin­nak­kaal­le ki­sa­reis­sul­le sekä me­riit­te­jä muis­ta ki­sois­ta. Da­ka­riin ni­mit­täin va­li­taan kus­kit näyt­tö­jen pe­rus­teel­la ja Al­ba­nia on yk­si ral­li, jos­ta nii­tä ha­e­taan.

Nii­na Nyr­hi­nen

Lisää aiheesta

Kysely