JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Erno Kostamo, Jari Mielonen ja Joni Kettunen odottavat hienoa kotikisaa, jonka kiittelevät tuovan omaa seuraa Suomen kartalle.

Erno Kostamo, Jari Mielonen ja Joni Kettunen odottavat hienoa kotikisaa, jonka kiittelevät tuovan omaa seuraa Suomen kartalle.

26.8.2015 8.25
Urheilu

Kotikisasta etua ja lisäjännitettä

Nii­na Kouk­ku

– Hy­vil­lä fii­lik­sil­lä val­mis­tau­du­taan. Ko­ti­ki­sa on ko­ti­ki­sa, tii­vis­tää Joni Ket­tu­nen pai­kal­lis­ten kus­kien tun­te­muk­set.

Ko­ti­ki­sa on niin Ket­tu­sel­le kuin Er­no Kos­ta­mol­le ja Jari Mie­lo­sel­le en­sim­mäi­nen laa­tu­aan, mut­ta Toh­ma­jär­ven maas­tot ovat tul­leet B-luo­kas­sa ki­saa­vil­le kus­keil­le muu­ten tu­tuik­si. He us­ko­vat­kin pai­kal­li­sil­le ole­van etua sii­tä, et­tä nämä ovat pääs­seet aja­maan pät­kiä. Ki­sas­sa tu­le­vaa osaa si­ten en­na­koi­da sekä vauh­din et­tä ener­gi­an ja­ka­mi­sen puo­les­ta.

– Ukot jou­tu­vat päi­vän ai­ka­na ko­vil­le, eten­kin jos on läm­min keli, Mie­lo­nen en­nus­taa ar­vel­len ki­saa pit­ki­ne maas­to­siir­ty­mi­neen ke­sän haas­ta­vim­mak­si koko maas­sa.

– Rei­tin läpi aja­mi­nen ja kil­van aja­mi­nen on li­säk­si ai­van eri jut­tu, Kos­ta­mo huo­maut­taa.

Kil­pai­lun ai­ka­na mie­het ar­vi­oi­vat ku­lut­ta­van­sa noin 7 000–9 000 ka­lo­ria.

Hur­ja ku­lu­tus mer­kit­see sitä, et­tä ki­saan val­mis­tau­dut­ta­es­sa tree­naa­mi­sen ohel­la myös tank­kauk­seen on kiin­ni­tet­tä­vä huo­mi­o­ta. Vii­mei­nen kier­ros rat­kai­see pal­jon, jo­ten ta­kin ei soi­si ole­van tuol­loin tyh­jä.

Pai­kal­li­set pys­ty­vät pär­jää­mään

Er­no Kos­ta­mo ker­too ku­lu­neen vuo­den men­neen ki­sa­rin­ta­mal­la mu­ka­vas­ti. Esi­mer­kik­si ke­väi­ses­sä Päi­jän­teen ym­pä­ri­a­jos­sa Kos­ta­mo yl­si toi­sen päi­vän voit­toon ja ko­ko­nais­kil­pai­lus­sa toi­sel­le si­jal­le.

Mie­lo­nen ei ole tänä vuon­na kil­pail­lut Suo­mes­sa vie­lä lain­kaan, sen si­jaan ta­ka­na on pari ki­sa­mat­kaa Ve­nä­jäl­le.

Ket­tu­nen puo­les­taan on aloit­ta­nut la­jis­sa kil­pai­le­mi­sen vas­ta tänä vuon­na, ja ke­vääl­lä sat­tu­nut louk­kaan­tu­mi­nen kuu­lui al­ku­ke­sän var­jo­puo­liin. Toh­ma­jär­vi En­du­ros­sa Ket­tu­nen ajaa en­sim­mäis­tä ker­taa B-luo­kas­sa.

– Mu­ka­na pi­tää ai­na ol­la tie­tyn­lai­nen jän­ni­tys, mut­ta ko­ti­ki­sa tuo vie­lä oman li­sän­sä. On­han seu­raa­mas­sa pal­jon tut­tu­ja ja pai­kal­li­sia tu­ki­joi­ta, Kos­ta­mo miet­tii.

– Sa­mal­la pai­kal­li­set nä­ke­vät, et­tä tääl­tä löy­tyy kus­ke­ja, jot­ka pys­ty­vät pär­jää­mään, Mie­lo­nen li­sää.

Mie­het odot­ta­vat­kin pait­si hie­noa ki­saa myös san­koin jou­koin ylei­söä rei­tin var­rel­le. Hy­viä paik­ko­ja kat­se­le­mi­seen he lu­et­te­le­vat löy­ty­vän pit­kän lis­tan, jo­ten vauh­di­kas­ta me­noa kan­nat­taa läh­teä seu­raa­maan koko per­heen voi­min. Eh­kä­pä joku in­nos­tui­si niin, et­tä saa­tai­siin uu­sia har­ras­ta­ji­a­kin.

Lisää aiheesta

Kysely