JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
17.12.2018 14.06
Mielipiteet

Kirkko näinä päivinä?

Mitä kuu­luu suu­rim­mal­le kan­san­kir­kol­lem­me näi­nä päi­vi­nä ja näil­lä sel­ko­sil­la?

Pari ajan­koh­tais­ta asi­aa, seu­ra­kun­ta­vaa­lit ja Jo­en­suun seu­dun seu­ra­kun­ta­yh­ty­män ka­riu­tu­mi­nen lait­toi poh­ti­maan täl­lais­ta.

Äs­ket­täin pi­det­ty­jen seu­ra­kun­ta­vaa­lien ää­nes­ty­sak­tii­vi­suus oli val­ta­kun­nas­sa rei­lut 14 pro­sent­tia. Kes­ki-Kar­ja­las­sa se oli vie­lä pie­nem­pi. Seu­ra­kun­nan ää­ni­oi­keu­te­tuis­ta joka seit­se­mät­tä kiin­nos­ti an­taa ää­nen­sä, vaik­ka it­se vaa­li­toi­mi­tus oli en­nak­ko­ää­nes­tyk­si­neen teh­ty to­del­la hel­pok­si. Os­tok­sil­la käy­des­sä­kin se on­nis­tui. Mut­ta ei vaan vä­keä kiin­nos­ta­nut.

Mik­si? On­ko seu­ra­kun­ta etään­ty­nyt ns. ta­val­li­sis­ta ka­dun­tal­laa­jis­ta?

Jon­kin­lai­sen vas­tauk­sen yl­lä ole­viin ky­sy­myk­siin an­toi kes­kus­te­lu, jota käy­tiin, kun yri­tet­tiin pe­rus­taa Jo­en­suun seu­dun seu­ra­kun­ta­yh­ty­mää.

Yh­ty­mää val­mis­tel­lees­sa Siun seu­ra­kun­ta-hank­kees­sa oli mu­ka­na hy­vin eri­lai­sia seu­ra­kun­tia. Osal­la ta­lous no­jaa omai­suu­teen ja hen­ki­lös­töä on ol­lut mah­dol­lis­ta pal­ka­ta niin, et­tä si­jai­suus­jär­jes­te­lyt toi­mi­vat. Osal­la taas re­a­li­soi­ta­va omai­suus on koh­ta syö­ty ja kä­sis­sä on ku­lu­ja tuot­ta­vaa kiin­teis­tö­mas­saa. Hen­ki­lös­tö­ä­kin pie­nis­sä seu­ra­kun­nis­sa on pa­him­mil­laan vain yk­si ku­ta­kin vas­tuu­vir­kaa koh­ti, mikä te­kee toi­min­nas­ta erit­täin haa­voit­tu­vaa ja kol­le­gi­aa­li­sen lä­hi­tu­en puu­te vai­kut­taa osal­taan myös työs­sä jak­sa­mi­seen.

Seu­ra­kun­ta­yh­ty­mää vas­tus­ta­neet pe­rus­te­li­vat nä­ke­myk­si­ään muun mu­as­sa seu­raa­vas­ti: ”Hank­keel­la ei kat­sot­tu ole­van me­nes­ty­mis­mah­dol­li­suuk­sia, kos­ka hy­vin­voi­vat seu­ra­kun­nat ei­vät ole ha­luk­kai­ta yh­ty­män muo­dos­ta­mi­seen.” Tai, et­tä ”kes­kus­te­luis­sa tuli esil­le pel­ko­ja, et­tä seu­ra­kun­nan omai­suus me­nee yh­ty­mäl­le”.

Kun puol­ta­jat taas to­te­si­vat muun mu­as­sa, et­tä ”hank­keen tar­koi­tuk­se­na on taa­ta seu­ra­kun­tien hen­gel­li­nen työ ja alu­eel­li­nen iden­ti­teet­ti; laa­ja­poh­jai­sel­la yh­ty­mäl­lä tur­vat­tai­siin koko uu­den yh­ty­män alu­een seu­ra­kun­nal­li­nen työ”.

Ihan ta­val­li­se­na seu­ra­kun­ta­lai­se­na mie­tin, kiin­nos­taa­ko mi­nua se, et­tä tie­dän seu­ra­kun­nal­la­ni ole­van met­sä­o­mai­suut­ta. Vai se, et­tä seu­ra­kun­ta­or­ga­ni­saa­ti­ol­la oli­si voi­ma­va­ro­ja to­teut­taa jat­kos­sa myös pie­nil­lä paik­ka­kun­nil­la seu­ra­kun­ta­lai­sil­le tär­ke­ää teh­tä­vään­sä.

Ja mis­sä on seu­ra­kun­tien vä­li­nen so­li­daa­ri­suus? Iso kir­ja­kin sa­noo asi­as­ta muis­taak­se­ni jo­tain tä­hän tyy­liin, et­tä jos si­nul­la on kak­si pai­taa voit an­taa toi­sen hä­nel­le, jol­la ei ole.

Kun se pää­tös­val­ta­kin ta­val­lis­ta seu­ra­kun­ta­lais­ta kos­ke­vis­sa ky­sy­myk­sis­sä oli­si py­sy­nyt pai­kal­li­sel­la ta­sol­la.

Täs­sä vie­lä konk­reet­ti­nen esi­merk­ki seu­ra­kun­ta­yh­ty­män ”le­ve­äm­pien har­ti­oi­den” mah­dol­li­suuk­sis­ta: Kiih­te­lys­vaa­ra saa pa­la­neen kir­kon ti­lal­le uu­den. Ra­ken­tai­si­vat vie­lä sel­lai­sen kir­kon, joka so­pi­si mo­ni­puo­li­seen käyt­töön, esi­mer­kik­si pien­ten kon­sert­tien pi­to­pai­kak­si.

Toi­vot­ta­vas­ti lä­hi­tu­le­vai­suu­des­sa löy­tyy rat­kai­su­ja, mil­lä seu­ra­kun­nal­li­nen työ ta­voit­taa sitä tar­vit­se­vat kat­ta­vas­ti koko maa­kun­nas­sa. Muul­loin­kin kuin ad­vent­ti­ai­kaan.

Kari Sark­ki­nen

kari.sark­ki­nen@ko­ti­kar­ja­la.fi

Lisää aiheesta

Kysely