JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Kiteen Seudun Osuuspankin tarjoamat luisteluvuorot olivat erityisesti lapsiperheiden suosiossa. Kuvassa Olga, Lina ja Artur Vasiliev.

Kiteen Seudun Osuuspankin tarjoamat luisteluvuorot olivat erityisesti lapsiperheiden suosiossa. Kuvassa Olga, Lina ja Artur Vasiliev.

14.1.2015 7.54
Urheilu

Maksuttomat vuorot houkuttelevat luistelijoita jäälle

KI­TEE

Tui­ja Ma­rien­berg

Ki­teen Seu­dun Osuus­pan­kin tar­jo­a­ma jou­lu­lah­ja sai suur­ta suo­si­o­ta eri­tyi­ses­ti lap­si­per­heis­sä, mut­ta jääl­lä viih­tyi­vät las­ten ja nuor­ten li­säk­si työ­i­käi­set ja elä­ke­läi­set.

– Täl­le oli sel­ke­äs­ti ti­laus­ta ja ih­mi­set oli­vat huo­mi­oi­neet mah­dol­li­suu­den. Esi­mer­kik­si ta­pa­nin­päi­vä­nä oli to­del­la pal­jon po­ruk­ka, jääl­lä oli par­haim­mil­laan tois­ta sa­taa luis­te­li­jaa, Ki­teen Jää­hal­li Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Sep­po Ha­ku­li­nen ar­vi­oi.

Luis­te­li­joil­ta ja luis­te­le­mas­sa käy­nei­den las­ten van­hem­mil­ta tuli erit­täin po­si­tii­vis­ta pa­lau­tet­ta mak­sut­to­mis­ta luis­te­lu­vuo­rois­ta. Osa luis­te­li­jois­ta hyö­dyn­si kaik­ki Osuus­pan­kin tar­jo­a­mat vuo­rot, to­sin mai­la­vuo­roil­la kävi ihan oma po­ruk­kan­sa. Moni luis­te­li­ja ja jää­kiek­ko­har­ras­ta­ja on li­säk­si käy­nyt Ki­teen kau­pun­gin tar­jo­a­mil­la vuo­roil­la.

– Jos ul­ko­na on huo­no keli, pal­jon lun­ta tai kova pak­ka­nen, on mu­ka­va, kun lap­set pää­se­vät naut­ti­maan jää­hal­lis­sa tal­viur­hei­lus­ta, tuu­ma­si­vat tyy­ty­väi­set van­hem­mat.

Kau­pun­ki tar­jo­aa nel­jä vuo­roa vii­kos­sa

Ki­teen Jää­hal­li Oy ja Ki­teen kau­pun­gin lii­kun­ta­toi­mi ovat tam­mi­kuus­sa teh­neet so­pi­muk­sen lii­kun­ta­toi­men tar­jo­a­mien luis­te­lu- ja mai­la­vuo­ro­jen li­sää­mi­ses­tä kah­des­ta nel­jään.

– Jää­hal­liyh­ti­ön kak­si ai­em­min mak­sul­lis­ta vuo­roa tu­le­vat täs­tä vii­kos­ta al­ka­en mak­sut­to­mik­si. Va­paat mai­la­vuo­rot ovat kes­ki­viik­ko­na ja per­jan­tai­na, mai­lat­to­mat ylei­sö­luis­te­lu­vuo­rot lau­an­tai­na ja sun­nun­tai­na, Ki­teen kau­pun­gin va­paa-ai­ka­pääl­lik­kö Ta­pio Nis­ka­nen ker­toi.

Pää­tet­tä­es­sä ta­lou­sar­vi­os­ta vuo­del­le 2015, kau­pun­gin­hal­li­tus esit­ti ja val­tuus­to hy­väk­syi, et­tä li­sä­tään va­paa-ai­ka­pal­ve­lui­hin 4 000 eu­ron mää­rä­ra­ha va­rat­ta­vak­si jää­hal­li­vuo­ro­jen kus­tan­nuk­siin

– Tä­män pää­tök­sen an­si­os­ta pys­tyim­me li­sää­mään luis­te­lu­vuo­ro­jen mää­rän sa­maan kuin vii­me toi­min­ta­kau­del­la.

– Alus­ta­vas­ti on so­vit­tu, et­tä syk­syl­lä on myös vas­taa­vat nel­jä luis­te­lu­vuo­roa, Nis­ka­nen lu­pai­lee.

Li­säk­si Ki­teen kau­pun­gin lii­kun­ta­toi­mi yl­lä­pi­tää tänä tal­ve­na ul­ko­jäi­tä Ke­sä­lah­den kes­kus­tas­sa ja Arp­pen kou­lu­kes­kuk­sen luo­na sekä Pu­hok­sen kou­lul­la, jos­sa jään pi­tää kor­vaus­ta vas­taan kun­nos­sa Pu­hok­sen Vesa.

Lisää aiheesta

Kysely