JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
14.9.2018 8.34
Mielipiteet

Uuden vaiheen alussa

Olen saa­nut jät­tää jäl­kiä it­ses­tä­ni tä­män leh­den si­vuil­le jo kuu­den ja puo­len vuo­den ajan. Vä­lil­lä kir­joit­ta­mi­nen on ol­lut tie­don vä­lit­tä­mis­tä, vä­lil­lä ke­vy­em­pää tai jy­ke­väm­pää pai­kal­li­ses­ta elä­män­me­nos­ta ker­to­mis­ta.

Kaik­kein mie­lui­ten olen ha­keu­tu­nut sel­lais­ten ai­hei­den pa­riin, jois­sa olen toi­vo­nut voi­va­ni he­rät­tää lu­ki­joi­den tun­tei­ta tai aja­tus­ten uu­del­leen jä­sen­ty­mis­tä. Olen ha­lun­nut myös he­rä­tel­lä kiin­nos­tus­ta ja ar­vos­tus­ta seu­dun oma­lei­mai­suut­ta ja kult­tuu­ri­pe­ri­mää koh­taan.

Ai­em­pi osa-ai­kai­se­na free­lan­ce­ri­na kir­joit­ta­mi­nen muut­tui nyt syys­kuun alus­sa ko­ko­ai­kai­sek­si va­ki­tui­sen toi­mit­ta­jan työk­si. Sa­mas­sa tait­tees­sa elä­köi­ty­vä Tuo­mo Flink­man oli se ih­mi­nen, joka pai­kal­li­sen kau­pan tuu­li­kaa­pis­sa en­sim­mäi­sen ker­ran ky­se­li mi­nua kir­joi­tus­hom­miin leh­teen.

Aloi­tan työ­u­ral­la­ni nyt kol­mat­ta vai­het­ta ja koen, et­tä kaik­ki men­nyt ko­ke­mus on suu­rek­si eduk­si toi­mit­ta­jan työs­sä, jos­sa jos­kus ko­kee pai­nei­ta ”kai­kes­ta edes vä­hän tie­tä­mi­sen” odo­tuk­sis­ta.

Kou­lut­tau­duin äi­din­kie­len- ja luo­ka­no­pet­ta­jak­si ja toi­min lä­hes yh­dek­sän vuot­ta ope­tu­sa­lal­la. Per­heen pe­rus­ta­mi­sen myö­tä ha­lu­sin vaih­taa rai­det­ta ja toi­min yrit­tä­jä­nä seit­se­män vuot­ta - nii­hin vuo­siin mah­tui luon­tais­hoi­to­jen an­ta­mis­ta, mu­seo- ja kult­tuu­rip­ro­jek­te­ja, kir­joit­ta­mis­ta ja kir­joit­ta­mi­sen opet­ta­mis­ta.

Alun­pi­tä­en olin kou­lu­ai­ka­na kiin­nos­tu­nut mo­nis­ta eri alois­ta, jo­ten use­am­man työn ko­kei­le­mi­nen on mi­nul­le luon­tais­ta it­se­ni il­mai­se­mis­ta. Eh­kä en kui­ten­kaan enää ryh­dy ark­ki­teh­dik­si, si­sus­tus­suun­nit­te­li­jak­si, ar­te­saa­nik­si, ma­te­maa­ti­kok­si, mat­kai­lu­y­rit­tä­jäk­si tai ra­vin­to­loit­si­jak­si.

Alan vaih­ta­mi­nen ja am­ma­til­li­nen uu­del­leen­suun­taa­mi­nen al­kaa ny­kyi­sin ole­maan yhä ylei­sem­pää, jo­ten kum­ma­jai­sek­si ei ole on­nek­si tar­vin­nut it­se­ään ko­kea.

Uu­sien haas­tei­den vas­taa­not­ta­mi­nen ja suun­nan muut­ta­mi­nen vaa­tii roh­keut­ta ja us­koa omaan nä­ke­myk­seen. Olen kuul­lut mo­nia, mo­nia ta­ri­noi­ta ih­mi­sil­tä sii­tä, kuin­ka ny­kyi­nen työ ei tun­nu enää mie­lek­kääl­tä tai se on suo­ras­taan pai­no­las­ti - us­kal­lus­ta tai sel­viä vaih­to­eh­to­ja uu­teen ei kui­ten­kaan saa­ta löy­tyä.

Uu­den vai­heen suun­nit­te­lua miet­ties­sä - oli­pa kyse työs­tä tai muus­ta elä­män­muu­tos­tar­pees­ta - kan­nat­taa muis­tut­taa it­sel­le, ke­nen elä­mää on elä­mäs­sä.

Riit­ta Ha­ku­li­nen

riit­ta.ha­ku­li­nen@ko­ti­kar­ja­la.fi

Lisää aiheesta

Kysely