JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
24.1.2019 8.44
Mielipiteet

Täsmäisku ja maalaisleipää

Suo­ma­lai­sen elin­tar­vi­ke­te­ol­li­suu­den täs­mäis­ku Ber­lii­nin Grüne Woc­he-mes­suil­le on al­ku­vuo­den kirk­kain va­lon­pil­kah­dus. Ki­teel­tä näil­le vih­reil­le mes­suil­le osal­lis­tui Mo­ritz Wüsten­ber­gin gi­niä ja vod­kaa tuot­ta­va pien­tis­laa­mo. Ka­le­va­la Dis­til­le­ry teki juu­ri sen, min­kä lii­an use­at jät­tä­vät te­ke­mät­tä: meni it­se sin­ne, mis­sä po­ten­ti­aa­li­set os­ta­jat luu­raa­vat, kes­kel­le Eu­roop­paa.

Pus­ka­ra­di­o­ro­man­tii­kan ai­ka kau­pan­te­os­sa on ohi. Sa­maa sa­noi­sin so­si­aa­li­ses­ta me­di­as­ta, vaik­ka sii­hen vank­ka us­ko useim­mil­la on­kin. Jos ta­va­ran­tuot­ta­ja ha­lu­aa teh­dä kaup­paa, on oi­keit­ten elä­vien ih­mis­ten sol­mit­ta­va suh­tei­ta toi­siin elä­viin ih­mi­siin. Luot­ta­mus, joka on kai­ken­lai­sen in­hi­mil­li­sen kans­sa­käyn­nin pe­ru­se­del­ly­tys, syn­tyy ih­mis­ten, ei ko­nei­den kes­ken.

Suo­men maa­seu­dul­la on raa­ka-ai­nei­ta, uu­sia aja­tuk­sia ja am­mat­ti­tai­toa. Valt­te­jam­me ovat vä­hä­saas­tei­nen ym­pä­ris­tö ja koh­tuul­li­sen kor­kea (työ)mo­raa­li. Pie­net maat ja pie­net yri­tyk­set te­ke­vät voit­toa eri­kois­tuot­teil­la, joi­ta muut ei­vät joko osaa, viit­si tai pys­ty raa­ka-ai­neen puut­tees­sa tuot­ta­maan. Yle uu­ti­soi vii­kol­la so­pi­vas­ti suo­ma­lai­ses­ta han­he­nun­tu­van vien­nis­tä. Un­tu­vaa tuo­te­taan ti­loil­la, joi­den pi­ha­tois­sa han­het voi­vat va­el­lel­la va­paa­na ja syö­dä va­paas­ti, mil­loin näl­kä yl­lät­tää. Tu­lok­se­na on en­si­luok­kai­nen, luon­non­mu­kai­nen un­tu­va, jota me­ni­si vaa­te­te­ol­li­suu­del­le enem­män kuin ti­lat pys­ty­vät tuot­ta­maan, ei­kä sitä ny­pi­tä elä­vil­tä eläi­mil­tä.

Pie­net yri­tyk­set jou­tu­vat usein nu­rin­ku­ri­seen ti­lan­tee­seen vien­ti­mais­sa, jois­sa asi­a­kas­poh­ja on tu­hat- tai kym­men­tu­hat­ker­tai­nen ko­ti­maa­han ver­rat­tu­na. Ole­te­taan, et­tä suo­ma­lai­nen tuot­ta­ja on ke­hit­tä­nyt eri­tyi­sen hie­non lak­ka­hyy­te­lön ja ha­lu­aa lan­see­ra­ta sen Ja­pa­nis­sa. Ma­sa­hi­ro Osa­kas­ta sa­noo, et­tä eri­no­mais­ta on, ti­laan ta­va­ra­ta­lo­ket­jul­lem­me 10 000 la­val­lis­ta. Täs­sä vai­hees­sa suo­ma­lai­sen tuot­ta­jan on sa­not­ta­va, et­tä ei käy, suot lop­puu Suo­mes­ta kes­ken.

Jat­kan fik­ti­on puo­lel­la. Nu­rin­ku­ri­suu­teen tör­mäi­sin var­maan­kin myös erään aja­tus­leik­ki­ni kans­sa. Näin do­ku­men­tin­pät­kän rans­ka­lai­ses­ta vuo­ris­to­ky­läs­tä, jos­sa eräs si­vu­toi­mi­nen bou­lan­ger, lei­pu­ri, tuot­ti maan­kuu­lua maa­lais­lei­pää tu­hat­vuo­ti­ses­sa jät­tiu­u­nis­saan, joka muo­dol­taan muis­tut­ti mui­nais­ten gal­lien asu­muk­sia - ihan kuin As­te­ri­xis­sa.

Mon­sie­ur la­toi 7-8 mot­tia rau­tam­mi­hal­ko­ja tii­vii­seen ym­py­rä­muo­toon ja läm­mit­ti val­ta­vaa ki­vi­mas­saa kak­si vuo­ro­kaut­ta. Tuo­na ai­ka­na lei­pu­ri val­mis­ti tai­ki­nan, ha­pat­ti, ko­hot­ti, lei­poi lei­vik­si, taas ko­hot­ti ja odot­ti. Kun uu­ni oli val­mis pais­toon, meni vie­lä vuo­ro­kau­si tai puo­li­tois­ta pais­ta­mi­seen. Näil­lä jät­ti­läis­lim­puil­la bou­lan­ger pys­tyi tyy­dyt­tä­mään kol­men vuo­ris­to­laak­son lei­vän­tar­peen kah­dek­si vii­kok­si. Vil­ja oli lä­hi­ky­lis­tä, puut ko­ti­seu­dun rin­teil­tä.

Aja­tus­leik­ki on täs­sä: Kuin­ka mo­neen py­kä­lään tör­mäi­sin Suo­mes­sa, jos ha­lu­ai­sin ko­pi­oi­da tuon tu­hat­vuo­ti­sen lei­po­mon toi­min­ta­ta­vat ja elät­tää it­se­ni vuo­ris­to­lei­pu­ri­na?

Aladár Ba­yer

ala­dar.ba­yer@ko­ti­kar­ja­la.fi

Lisää aiheesta

Kysely