JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
27.9.2018 8.28
Mielipiteet

Ikäpol­vi­toi­minnalla osallisuutta kaikenikäisille

”Ter­veet ja toi­min­ta­ky­kyi­set elä­ke­läi­set muo­dos­ta­vat sekä per­he­pii­ris­sä et­tä koko yh­teis­kun­nas­sa val­ta­van voi­ma­va­ran, jon­ka mer­ki­tys on vas­ta hil­jat­tain al­ka­nut avau­tua.”

Näin to­de­taan Van­hus­työn kes­kus­lii­ton jul­kai­sus­sa Nel­jän pol­ven tref­fit - ikä­pol­vi­toi­min­nan opas. Ikä­pol­vi­toi­min­nal­la tar­koi­te­taan kaik­kea sel­lais­ta toi­min­taa, joka tuo yh­teen eri-ikäi­siä ih­mi­siä riip­pu­mat­ta sii­tä, kuu­lu­vat­ko he sa­maan per­hee­seen vai ei­vät. Ikä­pol­vi­toi­min­ta on si­ten osa laa­jem­paa yh­tei­söl­li­syyt­tä sekä kult­tuu­ri­sen ja so­si­aa­li­sen pää­o­man ja­ka­mis­ta.

En­si vii­kon sun­nun­tai­na käyn­nis­tyy Van­hus­ten­viik­ko (7. – 14.10.) tee­mal­la Iloa toi­me­li­ai­suu­des­ta. Eri­tyi­ses­ti Van­hus­ten­vii­kon ai­ka­na kes­kus­liit­to kan­nus­taa eri yh­tei­sö­jä ja or­ga­ni­saa­ti­oi­ta jär­jes­tä­mään toi­min­taa ikään­ty­neil­le ih­mi­sil­le.

Niin tee­ma­vii­kol­la kuin muu­na­kin ai­ka­na vuo­des­ta ikä­pol­vi­toi­min­ta on hy­vin he­del­mäl­li­nen läh­tö­koh­ta ra­ken­taa vuo­ro­vai­ku­tus­ta, tie­don ja ko­ke­mus­ten vaih­toa ja ar­vos­tus­ta eri-ikäis­ten ih­mis­ten vä­lil­lä.

Ikäih­mis­ten tar­ve tul­la kuul­luk­si ja koh­da­tuk­si sekä hei­dän mah­dol­li­suu­ten­sa osal­lis­tua yh­tei­sön­sä toi­min­taan vai­kut­ta­vat mer­kit­tä­väl­lä ta­val­la hei­dän elä­män­laa­tuun­sa, hy­vin­voin­tiin­sa ja kun­toi­suu­den säi­ly­mi­seen.

Ikä­pol­vi­toi­min­ta eri muo­dois­saan an­taa suu­ret mah­dol­li­suu­det luo­da yh­tei­söl­li­syyt­tä ja en­nal­ta­eh­käi­se­viä ele­ment­te­jä. Vuo­ro­vai­ku­tus eri-ikäis­ten vä­lil­lä li­sää ym­mär­rys­tä ikä­pol­vien yli.

Op­pi­mi­sen ja omak­su­mi­sen suun­ta on vas­ta­vuo­roi­nen. Ai­kui­set opet­ta­vat lap­sil­le ja nuo­ril­le yh­teis­kun­nan pe­li­sään­tö­jä ja käyt­täy­ty­mi­sen nor­me­ja, lap­set puo­les­taan kas­vat­ta­vat ai­kui­sia leik­ki­mie­li­syy­den ja pe­ru­sa­si­oi­den oi­val­ta­mi­seen. Van­huk­set voi­vat vä­lit­tää elä­män­vii­saut­ta ja pe­rin­ne­tie­tout­ta jäl­ki­pol­vil­le ja saa­da puo­les­taan vir­taa nuo­rem­pien ikä­pol­vien uu­dis­tu­mis­ky­vys­tä ja tuo­reis­ta aja­tuk­sis­ta.

Nel­jän pol­ven tref­fit -opas an­taa mo­nia käy­tän­nön vink­ke­jä eri ikä­pol­vien koh­taa­mi­sen mah­dol­lis­ta­mi­seen. Ide­oik­si ko­pat­ta­vak­si on päi­vä­lei­rit 9-100-vuo­ti­ail­le, pe­rin­ne­tie­toa ja ur­hei­lua yh­dis­tä­vät Vir­ta­lym­pi­a­lai­set, mum­mo­kum­mi-toi­min­taa, ky­lil­le suun­nat­tua ver­tais­lii­kun­ta­oh­jaus­ta ja puu­tar­ha­ka­ve­ri­toi­min­taa.

Ikä­pol­vi­toi­min­nan edis­tä­mi­nen haas­taa var­hais­kas­va­tuk­sen, pe­rus­kou­lun, nuo­ri­so­toi­men, van­hus­pal­ve­lun toi­mi­jat, har­ras­te­ryh­mät ja yh­dis­tys­toi­mi­jat miet­ti­mään yh­teis­työn mah­dol­li­suuk­sia kaik­kia ri­kas­ta­vaan toi­min­taan.

Yh­tei­sö­ta­lot, ku­ten Link­ki, So­vin­to­la ja tu­le­vai­suu­des­sa mah­dol­li­ses­ti myös Kun­nal­lis­ta­lo Toh­ma­jär­vel­lä an­ta­vat suu­ria mah­dol­li­suuk­sia tuo­da eri-ikäi­siä ih­mi­siä luon­te­vas­ti yh­teen. Suun­nit­te­le­mal­la toi­min­taa myös ikä­pol­vi­toi­min­nan nä­kö­kul­mas­ta voi­daan luo­da ta­pah­tu­mia, koh­taa­mi­sia ja toi­min­ta­mal­le­ja, joil­la syn­tyy tot­tu­mus­ta toi­mia ja ym­mär­rys­tä su­ku­pol­vien vä­lil­le.

Yh­tei­söl­li­syyt­tä li­sää­mäl­lä vah­vis­tam­me po­si­tii­vi­suu­den ke­hää, joka tuo meil­le hy­vin­voin­tia, ter­veyt­tä ja su­vait­se­vai­suut­ta.

RH

Lisää aiheesta

Kysely