JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
– Esimerkillistä ja palkitsemisen arvoista yrittäjyyttä tämäkin. Tämä tiehöylä ei ole Veekmas Oy:n tuotekehittelyn tulosta, vaan zimbabwelaisten pikkupoikien aikaansaannos, jonka Esa Halttunen onnistui saamaan toimistotilojensa koristukseksi.

– Esimerkillistä ja palkitsemisen arvoista yrittäjyyttä tämäkin. Tämä tiehöylä ei ole Veekmas Oy:n tuotekehittelyn tulosta, vaan zimbabwelaisten pikkupoikien aikaansaannos, jonka Esa Halttunen onnistui saamaan toimistotilojensa koristukseksi.

30.10.2013 7.38
Talous

Esa Halttunen palkittiin kasvuyrittäjänä

Kas­vu­y­ri­tys­kil­pai­lu tun­ne­taan myös ni­mel­lä EY Ent­rep­re­neur of the Ye­ar. Se on ar­vos­tet­tu kan­sain­vä­li­nen me­nes­ty­vil­le yrit­tä­jil­le an­net­ta­va huo­mi­o­no­soi­tus, joka roh­kai­see kas­vu­ha­kui­seen ja vas­tuul­li­seen yrit­tä­jyy­teen sekä kan­nus­taa yrit­tä­jiä, jot­ka in­nos­ta­vat mui­ta vi­si­oil­laan, joh­ta­juu­del­laan ja saa­vu­tuk­sil­laan.

Ent­rep­re­neur of the Ye­ar tu­kee kas­va­van ja kan­nat­ta­van lii­ke­toi­min­nan ra­ken­ta­jia ja an­taa heil­le tun­nus­tus­ta yli 50 maas­sa alu­eel­li­sel­la, kan­sal­li­sel­la ja maa­il­man­laa­jui­sel­la ta­sol­la to­teu­tet­ta­vas­sa yrit­tä­jä­kil­pai­lus­sa.

Vuo­si sit­ten koko kil­pai­lun voit­to tuli Poh­jois-Kar­ja­laan, kun jo­en­suu­lai­sen Blanc­co Oy:n Kim Väi­sä­nen nap­pa­si yk­kös­si­jan. Hän kuu­luu tänä vuon­na kil­pai­lun tuo­ma­ris­toon.

Veek­mas Oy:lle pal­kin­to on jo nel­jäs. Ai­em­mat kol­me ovat tul­leet Suo­men Yrit­tä­jil­tä. Veek­mas on pal­kit­tu vuo­den yri­tyk­se­nä niin pai­kal­li­sel­la, maa­kun­nal­li­sel­la kuin val­ta­kun­nal­li­sel­la­kin ta­sol­la.

Yk­si­löl­li­nen osaa­mi­nen vie eteen­päin

Yrit­tä­jä Esa Halt­tu­nen on luon­nol­li­ses­ti tyy­ty­väi­nen saa­mas­taan huo­mi­o­no­soi­tuk­ses­ta.

– On­han se hyvä asia, et­tä jot­kut seu­raa­vat yri­tys­ten ke­hit­ty­mis­tä ja kas­vu­y­rit­tä­ji­ä­kin muis­te­taan, hän tuu­maa.

Veek­mas Oy:n me­nes­tyk­sen sa­lai­suu­dek­si hän ni­me­ää yk­si­löl­li­sen osaa­mi­sen. Se on kova kil­pai­lu­valt­ti, joka luo edel­ly­tyk­set pär­jä­tä kan­sain­vä­li­sil­lä mark­ki­noil­la iso­jen yri­tys­ten pu­ris­tuk­ses­sa.

Myös hen­ki­lö­koh­tai­set kon­tak­tit ovat tie­höy­lä­bis­nek­ses­sä­kin avai­na­se­mas­sa, sil­lä hen­ki­lö­ta­sol­la­han ne lo­pul­li­set pää­tök­set ai­na teh­dään, hän ki­teyt­tää.

Täs­sä yh­tey­des­sä Halt­tu­nen ha­lu­aa nos­taa esil­le lo­ka­kuun 2007, jol­loin Veek­mas Oy os­ti kil­pai­li­jan­sa Pat­ria Vam­mas Oy:n tie­höy­lä­lii­ke­toi­min­nan Sas­ta­ma­las­sa.

– Se oli elä­mä­ni pa­ras kaup­pa, joka li­sä­si toi­min­tam­me us­kot­ta­vuut­ta ja toi meil­le ”sa­mas­sa kyy­dis­sä kah­den lei­rin” asi­ak­kai­ta, hän muis­te­lee.

Täl­lä­kin het­kel­lä yri­tyk­sen teh­das­ti­lois­sa käy mel­koi­nen su­ti­na. Ku­lu­van vuo­den ai­ka­na val­mis­tuu kaik­ki­aan pa­ri­kym­men­tä höy­lää. Näis­tä kol­me me­nee Ve­nä­jän, Ka­zaks­ta­nin ja Mon­go­li­an kai­vok­siin. Lo­put ovat tie­höy­liä, jot­ka me­ne­vät Suo­men, Ruot­sin ja Nor­jan mark­ki­noil­le.

Kon­ser­nin pal­ve­luk­ses­sa on kaik­ki­aan 15 työn­te­ki­jää, min­kä li­säk­si yri­tys jär­jes­tää töi­tä noin 40 ali­hank­ki­jal­le.

Jou­ko Väis­tö

Lisää aiheesta

Kysely