JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
24.8.2018 13.38
Mielipiteet

Tuoko materia ihmiselle onnellisuutta?

Mitä ih­mi­nen poh­jim­mil­taan tar­vit­see elääk­seen? Jois­sain kult­tuu­reis­sa syö­dään kä­sin pui­den leh­dil­tä. Tai­va­sal­la nuk­ku­mi­nen­kaan ei ole mi­kään on­gel­ma, vaan sitä voi teh­dä myös tal­vel­la. Muu­ta­mil­la kes­tä­vil­lä vaat­teil­la pär­jäi­si val­lan mai­ni­os­ti vii­kos­ta toi­seen. Mikä sit­ten saa ih­mi­set ny­kyi­sin täyt­tä­mään kaap­pin­sa ta­va­ral­la? Oma­ni­kin pur­su­a­vat as­ti­oi­ta, vaik­ka asun yk­sin ja vain muu­ta­mia ker­to­ja kuus­sa vie­raak­se­ni tu­lee ys­tä­viä use­am­pi kuin kak­si ker­ral­laan. Myös vaa­te­kaa­pis­sa­ni on läjä vaat­tei­ta, joi­ta en ole käyt­tä­nyt vuo­teen, mut­ta pi­dän nii­tä siel­lä ikään kuin kai­ken va­ral­ta.

Ih­mi­sil­lä on pal­jon ta­va­roi­ta, joi­den an­ne­taan lo­jua kaa­pis­sa sik­si, et­tä nii­tä voi jos­kus tar­vi­ta. Pik­ku hil­jaa asun­toi­hin ke­rään­tyy esi­nei­tä, joi­ta saa lah­jak­si, ei­kä sik­si viit­si heit­tää pois. Elä­mi­seen ei kui­ten­kaan pal­joa tar­vit­se, ja lii­al­li­nen mää­rä esi­nei­tä vain ah­dis­taa ja stres­saa. Tyh­jää ja mi­ni­ma­lis­tis­ta asun­toa on huo­mat­ta­vas­ti hel­pom­pi sii­vo­ta, kun hyl­ly­jen, purk­kien ja laa­ti­koi­den täyt­tä­mää ko­tia. Lat­ti­an pe­se­mi­nen on usein kuin es­te­ra­ta kaik­ki­ne tuo­lei­neen ja ko­ris­te-esi­nei­neen.

Mo­nes­ti sa­no­taan, et­tä yk­sin­ker­tai­nen on kau­nis­ta, ja näin oli­si eh­kä hyvä aja­tel­la myös ar­jes­sa. Mi­ten rau­hoit­ta­vaa oli­si­kaan aja­tel­la, et­tä kaap­pien sii­vouk­ses­sa ei mene use­aa päi­vää, kos­ka siel­lä ei ole kuin ne asi­at, mit­kä oi­ke­as­ti tar­vit­set. Mi­ten mu­ka­vaa oli­si, et­tei huo­nee­seen tul­ta­es­sa tar­vit­si­si väis­tel­lä tur­haa ta­va­raa täyn­nä ole­via ko­re­ja. Mi­ni­ma­lis­ti­nen si­sus­ta­mi­nen, pu­keu­tu­mi­nen ja elä­mi­nen tuo­vat myös tiet­tyä mind­ful­nes­sia. Sil­mät nä­ke­vät ko­to­na rau­hoit­ta­van mil­jöön, jos­sa jo­kai­sel­la asi­al­la on tär­keä si­jan­sa ja teh­tä­vän­sä.

Mik­si luo­pu­mi­nen sit­ten on vai­ke­aa? Usein ta­va­roi­hin liit­tyy muis­to­ja, joi­den eh­kä pe­lä­tään ka­to­a­van esi­neen mu­ka­na. Ei­vät muis­tot kui­ten­kaan mi­hin­kään ka­toa. Ta­va­roi­den si­jas­ta va­lo­ku­vien ot­ta­mi­nen on hyvä tapa tal­len­taa ohi kii­tä­viä het­kiä. Va­lo­ku­viin voi tal­len­taa juu­ri sen tun­teen, mikä ku­va­not­to­het­kel­lä on ol­lut, ei­kä ku­van säi­lyt­tä­mi­nen täy­tä hyl­ly­jä­si not­ku­mis­pis­tee­seen as­ti.

Ma­te­ria har­vem­min tuo ih­mi­sel­le on­nel­li­suut­ta. Vuo­ro­vai­ku­tus mui­den kans­sa sekä het­kes­sä elä­mi­nen ja sii­tä naut­ti­mi­nen an­ta­vat isom­man mer­ki­tyk­sen elä­mäl­le kuin se, mi­ten mon­ta pa­ria ken­kiä si­nul­la on kaa­pis­sa­si. Toki tie­tys­sä suh­tees­sa esi­mer­kik­si har­ras­tuk­siin tar­vit­ta­vat vä­li­neet ovat tär­kei­tä ja tuo­vat iloa va­paa-ai­kaan. Mut­ta poh­jim­mil­taan ar­jes­sa pär­jää­mi­seen ei pal­joa tar­vit­se. Kun esi­nei­tä on vä­hem­män hel­pot­tuu sii­vo­a­mi­sen li­säk­si myös se, et­tä voi käyt­tää ra­haa it­sel­le tär­kei­siin ja iloa tuot­ta­viin asi­oi­hin ku­ten vaik­ka­pa mat­kus­te­le­mi­seen.

Roo­sa Sal­li­nen

Lisää aiheesta

Kysely