JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
28.12.2018 14.17
Mielipiteet

Valoisaa uutta vuotta!

Jou­lun­py­hät ovat ta­ka­na ja vuo­den­vaih­de edes­sä.

Ta­ka­na on myös tal­ven pi­mein het­ki, tal­vi­päi­vän­sei­saus, jos­ta al­ka­en päi­vät ovat al­ka­neet pi­den­tyä.

Kes­ki-Kar­ja­lan poh­joi­sim­mas­sa kun­nas­sa, Rääk­ky­läs­sä, päi­vän va­loi­sa ai­ka oli ly­him­mil­lään vii­si tun­tia ja yh­den mi­nuu­tin.

Seu­dun ete­lä­o­sa, Ke­sä­lah­ti, on täs­sä­kin ni­men­sä ve­roi­nen. Siel­lä päi­vä oli ly­him­mil­lä­kin pe­rä­ti kym­me­nen mi­nuut­tia pi­tem­pi kuin Rääk­ky­läs­sä.

Vuo­den pi­mein ajan­koh­ta ei tänä vuon­na tun­tu­nut pi­meim­mäl­tä, sil­lä sa­mal­le vuo­ro­kau­del­le tal­vi­päi­vän­sei­sauk­sen kans­sa osui täy­si­kuu. Va­loi­suut­ta li­sä­si puh­das, kui­va lumi.

Pi­meim­mäs­tä ajan­koh­das­ta päi­vä on nyt pi­den­ty­nyt vii­si mi­nuut­tia.

Kuu­kau­den pääs­tä päi­vän pi­tuus on jo yli seit­se­män tun­tia ja kah­den kuu­kau­den pääs­tä, hel­mi­kuun lo­pus­sa, yli kym­me­nen tun­tia.

Pi­mein het­ki on ohi­tet­tu ja olem­me me­nos­sa koh­ti ke­sää, mut­ta edes­sä ovat vie­lä tal­ven kyl­mim­mät kuu­kau­det, jot­ka Il­ma­tie­teen­lai­tok­sen ti­las­tois­sa ovat tam­mi­kuu ja hel­mi­kuu.

Ont­to­lan len­to­a­se­man mit­taus­pis­teel­lä vuo­si­na 1981-2010 tam­mi­kuun kes­ki­läm­pö­ti­la on ol­lut –9,6°C ja hel­mi­kuun –9,7°C.

Vuo­den 2018 tam­mi­kuun kes­ki­läm­pö­ti­la oli –5,3°C ja hel­mi­kuun –11,3°C, jo­ten tam­mi­kuu oli kes­ki­mää­räis­tä läm­pi­mäm­pi ja hel­mi­kuu kes­ki­mää­räis­tä kyl­mem­pi.

Myös maa­lis­kuu jat­kui poik­keuk­sel­li­sen kyl­mä­nä, sil­lä kes­ki­läm­pö oli vain –8,3°C, kun kes­ki­ar­vo on ol­lut –4,4°C.

Huo­pa­tos­suil­le, vil­la­su­kil­le, pi­pol­le ja ruk­ka­sil­le on siis to­den­nä­köi­ses­ti vuo­den alus­sa käyt­töä ai­na­kin pa­rin kuu­kau­den ajan.

Van­han kan­san op­pien mu­kaan tal­vel­la ki­reim­mät pak­ka­set ajoit­tu­vat usein täy­den­kuun ai­kaan. Niin oli nyt­kin. Toh­ma­jär­vel­lä mi­tat­tiin lau­an­tai­aa­mu­na –22,8°C.

Seu­raa­va täy­si­kuu on maa­nan­tai­na 21. tam­mi­kuu­ta. Tuol­loin on myös täy­del­li­nen kuun­pi­men­nys ja kuu on pe­ri­geu­mis­sa eli ra­dal­laan lä­him­pä­nä maa­ta, jol­loin kuu­ta kut­su­taan su­per­kuuk­si.

Tu­le­van kuun­pi­men­nyk­sen täy­del­li­nen vai­he kes­tää 62 mi­nuut­tia ja pi­men­nys on sy­vim­mil­lään aa­mul­la kel­lo 7.13. Ky­sei­se­nä maa­nan­tai­aa­mu­na töi­hin me­ne­vät voi­vat­kin pi­men­nys­tä työ­mat­kal­laan ihail­la, mi­kä­li sää on sel­keä.

Uu­si vuo­si tuo mu­ka­naan muu­ta­kin kuin luon­no­nil­mi­öi­tä.

Ajo­kor­tin käyt­tö­mah­dol­li­suus tun­nis­tu­sa­si­a­kir­ja­na heik­ke­nee ja ve­ro­kort­ti uu­dis­tuu. Vuo­si 2019 on myös vaa­li­vuo­si.

Edus­kun­ta­vaa­lien vaa­li­päi­vä on sun­nun­tai 14.4.2019.

Eu­ro­par­la­ment­ti­vaa­lit toi­mi­te­taan kai­kis­sa jä­sen­val­ti­ois­sa vaa­li­a­jan­jak­sol­la 23.-26.5.2019.

Li­säk­si syk­syl­lä 2019 toi­mi­te­taan en­sim­mäi­set maa­kun­ta­vaa­lit, mi­kä­li maa­kun­ta- ja sote-uu­dis­tus­ta kos­ke­va lain­sää­dän­tö hy­väk­sy­tään edus­kun­nas­sa en­nen ke­vään edus­kun­ta­vaa­le­ja.

Kii­na­lai­ses­sa ast­ro­lo­gi­as­sa pian al­kaa sian vuo­si. Kii­nas­sa sika on he­del­mäl­li­syy­den ja vau­rau­den ver­taus­ku­va. Sian vuon­na syn­ty­neis­tä us­ko­taan tu­le­van on­nek­kai­ta ja va­rak­kai­ta, mitä sääs­tö­por­sas­kin sym­bo­loi.

Toi­vot­ta­vas­ti sian vuo­si tuo myös Kes­ki-Kar­ja­laan he­del­mäl­li­syyt­tä ja vau­raut­ta, sil­lä seu­dul­le tar­vi­taan lap­sia ja ra­haa.

Tui­ja Ma­rien­berg

tui­ja.ma­rien­berg@ko­ti­kar­ja­la.fi

Lisää aiheesta

Kysely